ISSN 1300-1868
 

Original Research (Original Article) 


TURKISH WOMEN IN TRADE UNION LEADERSHIP

Gözde YİRMİBEŞOĞLU.

Abstract
This study aims at exploring the barriers against women to reach the high-ranked positions of trade unions in Turkey. Similar to many developing countries, Turkish women are involved in low status and irregular jobs. Moreover, women are not represented equally with men in paid employment. As a result, the ratio of women is quite low in trade union membership. In fact, they seem unwilling to have close connections with the trade unions. Thus, they are almost invisible in the decision making mechanisms. Two particular reasons for the low representation of women in the executive ranks of the Turkish trade unions have been examined during the study. The burden of the familial roles and the patriarchal structure of trade unions constitute the major constraints against women. While the reasons for women’s secondary role and their exclusion are discussed, possible solutions also are argued in the study from a feminist perspective.

Key words: Trade Unions, Women, Barrier, LeadershipSENDİKA LİDERLİĞİNDE TÜRK KADINI

Ozet
Bu çalışmanın amacı Türkiye’deki sendikalarda kadınların üst düzey görevlere ulaşmasında var olan engelleri ortaya çıkartmaktır. Bir çok gelişmekte olan ülkeye benzer bir şekilde, Türk kadını düşük düzeyde ve düzensiz işlerde çalışmaktadır. Ayrıca, kadınlar ücretli işlerde erkeklerle aynı oranda temsil edilmemektedirler. Bunun sonucunda sendikalardaki kadın üye oranı oldukça düşüktür. Aslında kadınlar sendikalarla yakın ilişki kurmaya isteksiz görünmektedirler. Dolayısıyla kadınlar karar verme mekanizmalarında pek görünmezler. Türk sendikalarında kadının düşük seviyede temsilinin iki özel nedeni bu çalışmada incelenmiştir. Ailesel rollerin yükü ve sendikaların ataerkil yapıları kadına karşı önemli engelleri oluşturmaktadır. Kadının ikincil rolü ve dışlanmasının yanı sıra, çalışmada olası çözümler de feminist bir bakış açısından tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sendikalar, Kadın, Engel, Liderlik


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Gözde YİRMİBEŞOĞLU
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 3808
Downloaded: 498
Cited: 0


REFERENCES
BEM, Sandra (1993), The Lenses of Gender,Yale University Press, New Haven and London.
ÇÝTÇÝ, Oya (1998), “20.Yüzyýlýn Sonunda Kadýnlar ve Gelecek”. Mülkiyeliler Birliði Dergisi. Vol. 23 Number 215. p. 97.
EAGLY, Alice and WOOD, Wendy. (1978). “Gender and Influencibility: Stereotype Versus Behavior”. In O'LEARY, V.E. ; UNGER, R.K. and WALLSTON, B.S. (1985), Women, Genderand Social Psychology, Lawrence Erlbaum Associates Publishers, Hillsdale, New Jersey. pp. 225-229.
ECEVÝT, Yýldýz (1991), “Shopfloor Control. The Ideological Construction of Turkish Women Factory Workers”. In REDCLIFT, N. and SINCLAIR, M.T. Working Women: International perspectives on Labor and Gender Ideology. Routledge, London. p.56.
ERDOÐDU, Seyhan (2006), Küreselleþme Sürecinde UluslararasýSendikacilik. Ýmge Kitabevi, Ankara.
ETUC (2003), “Women in Trade Unions: Making the Difference”, p. 92.
ETUC (2007), “Women in Trade Unions in Europe: Bridging the Gaps”, p. 33.
FINE, Ben (1992), Women and the Labor Market, Routledge, London.
GILLIGAN, Carol. (1982), In a Different Voice: Psychological Theory and Women's Development, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts and London.
IÞIKLI, Alparslan (1994), “Sendikacýlýk Hareketleri içinde Demokrasi Kavramýnýn Geliþimi Açýsýndan Türkiye Ýþçi Hareketinin Özgün Yanlarý”. In IÞIKLI, Alparslan (1994), Türkiye'de Sendikacýlýk Hareketleri içinde Demokrasi Kavramýnýn Geliþimi. Ministry of Culture, Ankara. p. 58.
KADAK, Þelale. (2005), “Kadýn Mühendislerimiz A.B.D.’yi kýskandýrdý”, In Sabah, March 3rd, p. 11.
KADININ STATÜSÜNÜ ARAÞTIRMA KOMÝSYONU RAPORU (1998), Takav Matbaacýlýk, Ankara.
KADININ STATÜSÜ VE SORUNLARI GENEL MÜDÜRLÜÐÜ, (1998), Cumhuriyetin 75. Yýlýnda Türkiye’de Kadýnýn Durumu. Takav Matbaacýlýk, Ankara.
KANTER, Rosabeth Moss, (1977), “Men and Women of the Corporation”, cited in
BEM, Sandra (1993), The Lenses of Gender, Yale University Press, New Haven and London. p. 135.
KARDAM, Filiz and TOKSÖZ, Gülay (2004), “Gender Based Discrimination at Work in Turkey”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Dergisi. Vol. 59 Number 4. p. 167.
KAYA BAHÇE, Seçil, (2008), “Kapitalizm ve Annelik”. Mülkiye Dergisi. Vol 17 Spring. p. 85.
KAZGAN, Gülten (1993), “Tanýklar I – Yönetici Kadýnlar”. In Kadýnlar Liderlik Yöneticilik, Ýstanbul Mülkiyeliler Vakfý, Istanbul. p. 26.
KILIÇ, Salih, (2004), In ’21. Yüzyýlda Türkiye’de Çalýþan Kadýn Profili Kurultayý’. A Report of Türk-ÝþKadýn Ýþçiler Bürosu Ankara.
KORAY, Meryem (1993), Çalýþma Yaþamýnda Kadýn Gerçekleri. Repar Matbaacýlýk, Istanbul.
NICOLSON, Paula (1996), Gender, Power and Organisation. Routledge, London.
OLEYIS (1997), “Kadýn Sorunlarýve Olumlu Ayrýmcýlýk”, OLEYIS Yayýný, Ankara. pp. 74-75.
ÖZUÐURLU, Metin (2000), “Sendikacýlýk Hareketinin Krizi ve Yeni Geliþmeler Üzerine Gözlemler”. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Dergisi. Vol. 55 Number 1. pp. 140-141.
ÖZTAN, Ece (2004), “Toplusal Cinsiyet Eþitliði Politikalarýve Olumlu Ayrýmcýlýk”. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Dergisi. Vol. 59 Number 4. pp. 211.
REES, Teresa (1992), “The Feminisation of Trade Unions”. In REES, Teresa, Women and the Labor Market, Routledge, London. p. 93.
TÜRK-ÝÞ(1995), 'Report of TÜRK-ÝÞKadýn Ýþçiler Kurultayý'.TÜRK-ÝÞKadýn Ýþçiler Bürosu, Istanbul. pp. 1-4 and 21-24.
SEYYAR, Ali (1999), Sosyal Siyaset Açýsýndan Kadýn ve Aile Politikalarý. Birey Yayýncýlýk, Istanbul.
TOKSÖZ, Gülay, (1994), “Kadýn Çalýþanlar ve Sendikal Katýlým”. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Dergisi. Vol. 49 Number 3. pp. 441- 442 and p. 439.
TOKSÖZ, Gülay and ERDOÐDU, Seyhan (1998), SendikacýKadýn Kimliði, Ýmge Kitabevi, Ankara.
TOKSÖZ, Gülay and SAYILAN, Fevziye (1998), “Sendikalarýn Eðitim Programlarýve Kadýn Çalýþanlar”. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Dergisi. Vol. 53 Number 1. p. 304.
WHITING, Beatrice and EDWARDS, Caroline (1988), “Children of Different Worlds: TheFormation of Social Behavior” pp.2-6, cited in BEM, Sandra, (1993). The Lenses of Gender, Yale University Press, New Haven and London. p.134.

How to Cite this Article
Pubmed Style

Gozde YIRMIBESOGLU. TURKISH WOMEN IN TRADE UNION LEADERSHIP. Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(69): 67-88. doi:10.5455/ey.10676


Web Style

Gozde YIRMIBESOGLU. TURKISH WOMEN IN TRADE UNION LEADERSHIP. http://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=155938 [Access: October 17, 2019]. doi:10.5455/ey.10676


AMA (American Medical Association) Style

Gozde YIRMIBESOGLU. TURKISH WOMEN IN TRADE UNION LEADERSHIP. Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(69): 67-88. doi:10.5455/ey.10676Vancouver/ICMJE Style

Gozde YIRMIBESOGLU. TURKISH WOMEN IN TRADE UNION LEADERSHIP. Ekonomik Yaklasim. (2008), [cited October 17, 2019]; 19(69): 67-88. doi:10.5455/ey.10676Harvard Style

Gozde YIRMIBESOGLU (2008) TURKISH WOMEN IN TRADE UNION LEADERSHIP. Ekonomik Yaklasim, 19 (69), 67-88. doi:10.5455/ey.10676Turabian Style

Gozde YIRMIBESOGLU. 2008. TURKISH WOMEN IN TRADE UNION LEADERSHIP. Ekonomik Yaklasim, 19 (69), 67-88. doi:10.5455/ey.10676Chicago Style

Gozde YIRMIBESOGLU. "TURKISH WOMEN IN TRADE UNION LEADERSHIP." Ekonomik Yaklasim 19 (2008), 67-88. doi:10.5455/ey.10676MLA (The Modern Language Association) Style

Gozde YIRMIBESOGLU. "TURKISH WOMEN IN TRADE UNION LEADERSHIP." Ekonomik Yaklasim 19.69 (2008), 67-88. Print. doi:10.5455/ey.10676APA (American Psychological Association) Style

Gozde YIRMIBESOGLU (2008) TURKISH WOMEN IN TRADE UNION LEADERSHIP. Ekonomik Yaklasim, 19 (69), 67-88. doi:10.5455/ey.10676