Service by

Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board About Journal Aims & Scope


Original Article Open Access


The Impact of the 2008 Economic Crisis on Underemployment in Turkey

Serdar Acun, Bayram Gne.

Abstract
This study analyses how the economic crisis influenced labour market in Turkey. Our primary aim is to examine how the global economic crisis that broke out in 2007 influenced underemployment in Turkey especially between the years 2007 and 2011. After the crisis some structural changes occurred in the Turkish labour market, which showed improvement in some indicators since 2004. We have observed a relatively rapid change especially in indicators of unemployment and atypical employment. In this study we have described the situation of underemployment since the year 2000 before and after the crisis and then we have tried to figure out what determines underemployment, by using a logistic regression model. Logistic regression or the logit model is a non-linear regression model that is designed for two dependent variables. The model uses the micro data sets of the household labour force surveys for the years from 2006 to 2011, prepared by the Turkish Statistical Institute (TK). The study argues that such factors as being male, young, not being a head of the family, having higher education, being divorced, working at home or in a small workplace, working on a wage, working unrecorded, working in rural areas and working in the agricultural sector are elements that increase the probability of underemployment.

Key words: Employment, Crisis, Underemployment, Logistic Regression. JEL CLassification: J21, G01, C35.Trkiyede 2008 Krizinin Eksik stihdama Etkileri

Özet
Bu almada 2007 ylnda patlak veren kresel ekonomik krizin Trkiyede istihdam piyasasn nasl etkiledii incelenmitir. ncelikli amacmz, bu krizin Trkiyede zellikle 2007-2011 yllar arasnda eksik istihdam nasl etkilediini ortaya koymaktr. 2004 ylndan itibaren baz gstergelerinde iyileme grlen Trkiye istihdam piyasasnda krizin ardndan baz yapsal deiiklikler yaanmtr. zelikle isizlik ve atipik istihdam biimlerine ilikin gstergelerde grece hzl saylabilecek bir deiim gzlemlenmitir. almamzda 2000 ylndan balayarak eksik istihdamn kriz ncesi ve sonrasndaki durumunu betimledikten sonra eksik istihdam nelerin belirledii lojistik regresyon modeli kullanlarak ortaya konmaya allmtr. Lojistik regresyon ya da logit modeli ikili baml deiken iin tasarlanm dorusal olmayan regresyon modelidir. Modelde, 2006-2011 yllar arasnda Trkiye statistik Kurumunun hazrlad hanehalk i gc anketleri mikro veri setleri kullanlmtr. alma sonucunda erkek olmak, gen olmak, aile reisi olmamak, daha ok eitim almak, boanm olmak, evde alyor olmak, kk bir iyerinde almak, cretli almak, kaytsz olmak, krda yaamak, tarm sektrnde almak, ekonominin kriz iinde olduu dnemde bulunmak eksik istihdam edilme olasln artran unsurlar olarak belirlenmitir.

Anahtar Kelimeler: stihdam, Kriz, Eksik stihdam, Lojistik Regresyon. JEL Snflamas: J21, G01, C35.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Export to
Export to
Related Records
 Articles by Serdar Acun
Articles by Bayram Gne
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1706
Downloaded: 406
Cited: 0


REFERENCES
Ansal H.&Küçükcü S.&Onaran Ö. &Orbay B. Z. (2000). Türkiye'de Emek Piyasasýnýn Yapýsý ve Ýþsizlik, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfý.
ArenS.(2008).Ýstihdam Para ve Ýktisadi Politika, Ýmge Kitabevi
Atan M. & Çatalbaþ E.(2004).Çok Deðiþkenli Ýstatistiksel Analiz Yöntemleri ile Türk Bankacýlýk Sektöründe Çok Boyutlu Mali Baþarýsýzlýk Tahmin Modelleri Oluþturulmasý, 4. Ýstatistik Günleri Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi.
Baþtaymaz T. (1983).Ýþsizlik Kavramý ve Geliþen Ülkeler, Uludað Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Dergisi,IV(2).
Bonnal M.&Lira C. &Addy S.N.(2009).UnderemploymentandLocalEmployment Dynamics: New Evidence, TheReview of RegionalStudies, 39(3), 317–335.http://journal.srsa.org/ojs/index.php/RRS/article/view/202/157 Eriþim Tarihi:05.12.2012
Çokluk Ö.& Þekercioðlu G.& Büyüköztürk Þ. (2012).Sosyal Bilimler Ýçin Çok Deðiþkenli Ýstatistik (SPSS ve LISREL Uygulamalarý), Pegem Akademi.
Feldman D. C. (1996). The Nature AntecedentsandConsequences of Underemployment,Journal of Management, 22.http://jom.sagepub.com/content/22/3/385.full.pdf(Eriþim Tarihi:10.10.2012)
GreenwoodA. M.(1999).International Definition andProspects of UnderemploymentStatics, ILO Publications.
Güneri N.& Apaydýn A. (2004).Öðrenci Baþarýlarýnýn Sýnýflandýrýlmasýnda Lojistik Regresyon Analizi ve Yapay Sinir Aðlarý Yaklaþýmý, GÜ Ticaret ve Turizm Fakültesi Dergisi,1, 170-188.
Husmanns R. (2007).Measurement of Employment, UnemploymentandUnderemployment –Current International StandardsAndIssues in Their Application, Bulletin of LabourStatistics, ILO, Geneva, 1-23.
ILO(2003).International Training Compendium on LabourStatisticsModule 1 Statistics of Employment, Unemployment, Underemployment: Economically Active Population,http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/download/module.pdf(Eriþim Tarihi: 07.08.2012)
ILO (2004).Seventeenth International Conference of LabourStatisticians (ICLS),http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/download/articles/2004-1.pdf(Eriþim Tarihi:25.09.2012)
Kalaycý Þ. (2006).SPSS Uygulamalý Çok Deðiþkenli Ýstatistik Teknikleri, 2. Baský, Ankara,Asil Yayýn Daðýtým.
Köhler G. (2006).The Global Stratification of UnemploymentandUnderemployment, ArgentineCenter of International StudiesWorkingPapers-Programa Teoría delasRelacionesInternacionales.
Kumaþ H. & ÇaðlarA.(2011). Türkiye'de Kadýn Ýstihdamýný Etkileyen Faktörler:TÜÝK 2009 Hanehalký Ýþgücü Anketi Ham Verileri Ýle Cinsiyete Dayalý Bir Karþýlaþtýrma, Çalýþma-Toplum, 2011/2.
Kutlar A. (2009).Uygulamalý Ekonometri, Geliþtirilmiþ 3. Baský, Nobel Yayýnevi.
Özdamar K. (2004).Paket Programlar ile Ýstatistiksel Veri Analizi 2, 5.Baský,Eskiþehir,Kaan Kitabevi.
Özþuca Þ.T.(2003).Esneklik ve Güvenlik Ýkileminde Türkiye Emek Piyasasý, Ýmaj Yayýncýlýk.
Prause J. &Dooley D.(1997).Effect of Underemployment on School-Leavers self-esteem,Journal of Adolescence:20:243–260,http://ac.els-cdn.com/S014019719790083X/1-s2.0-S014019719790083Xmain.pdf?_tid=48b45bbc-ed0a-11e2-a3fd00000aacb35f&acdnat=1373864100_8eacc3c1bf740bfd4b7ebdd8c821070c (Eriþim Tarihi: 05.10.2012)
Seçer B. (2013).Eksik Ýstihdam:Öncülleri,Sonuçlarý ve Nitel Bir Araþtýrma, Altýn Nokta Yayýnlarý. [Pubmed]   
Slack T. &Jensen L. (2004).EmploymentAdequacy in ExtractiveIndustries: An Analysis of Underemployment, 1974-1998,Societyand Natural Resources, 17:129–146,http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/08941920490261258(Eriþim Tarihi:03.10.2012)
Taþçý H.M.& Darýcý B.(2010).Türkiye'de Eksik Ýstihdamýn Belirleyenleri: HIA ile Bir Mikro Veri Uygulamasý,Maliye Dergisi Sayý:158, Ocak-Haziran.
Tipps C. & Gordon H.A.(1983).Inequality at Work: Race, SexandUnderemploymentHavens, Springer.
Tigges L.&Tootle D. (1990).LaborSupply, LaborDemandandMen'sUnderemployment in RuralandUrban LaborMarkets,RuralSociology,55,328–356. [DOI via Crossref]   
TÜÝK Hane halký Ýþgücü Anketleri 2006 Mikro Veri Seti.
TÜÝK Hane halký Ýþgücü Anketleri 2007 Mikro Veri Seti.
TÜÝK Hane halký Ýþgücü Anketleri 2008 Mikro Veri Seti.
TÜÝK Hane halký Ýþgücü Anketleri 2009 Mikro Veri Seti.
TÜÝK Hane halký Ýþgücü Anketleri 2010 Mikro Veri Seti.
TÜÝK Hane halký Ýþgücü Anketleri 2011 Mikro Veri Seti.
TÜÝK Metaveri,http://www.tuik.gov.tr/PreTabloArama.do(Eriþim Tarihi: 08/08/2012)
TÜÝK Hanehalký Temel Ýþgücü Göstergeleri,http://www.tuik.gov.tr/MetaVeri.do?alt_id=25,(Eriþim Tarihi:08.08.2012)
TÜÝK Ýþgücü Dinamik Sorgulama Modülü,http://tuikapp.tuik.gov.tr/isgucuapp/isgucu.zul,(Eriþim Tarihi: 01-30.04.2013)
Witte M.C. &Steijn B. (2000).Automation, JobContent andUnderemployment, Work, EmploymentandSociety, 14(2), 245-264. [DOI via Crossref]   

How to Cite this Article
Pubmed Style

Acun S, Gunes B. [The Impact of the 2008 Economic Crisis on Underemployment in Turkey]. Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(90): 49-69. Turkish. doi:10.5455/ey.35312


Web Style

Acun S, Gunes B. [The Impact of the 2008 Economic Crisis on Underemployment in Turkey]. http://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=157237 [Access: January 21, 2018]. Turkish. doi:10.5455/ey.35312


AMA (American Medical Association) Style

Acun S, Gunes B. [The Impact of the 2008 Economic Crisis on Underemployment in Turkey]. Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(90): 49-69. Turkish. doi:10.5455/ey.35312Vancouver/ICMJE Style

Acun S, Gunes B. [The Impact of the 2008 Economic Crisis on Underemployment in Turkey]. Ekonomik Yaklasim. (2014), [cited January 21, 2018]; 25(90): 49-69. Turkish. doi:10.5455/ey.35312Harvard Style

Acun, S. & Gunes, B. (2014) [The Impact of the 2008 Economic Crisis on Underemployment in Turkey]. Ekonomik Yaklasim, 25 (90), 49-69. Turkish. doi:10.5455/ey.35312Turabian Style

Acun, Serdar, and Bayram Gunes. 2014. [The Impact of the 2008 Economic Crisis on Underemployment in Turkey]. Ekonomik Yaklasim, 25 (90), 49-69. Turkish. doi:10.5455/ey.35312Chicago Style

Acun, Serdar, and Bayram Gunes. "[The Impact of the 2008 Economic Crisis on Underemployment in Turkey]." Ekonomik Yaklasim 25 (2014), 49-69. Turkish. doi:10.5455/ey.35312MLA (The Modern Language Association) Style

Acun, Serdar, and Bayram Gunes. "[The Impact of the 2008 Economic Crisis on Underemployment in Turkey]." Ekonomik Yaklasim 25.90 (2014), 49-69. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.35312APA (American Psychological Association) Style

Acun, S. & Gunes, B. (2014) [The Impact of the 2008 Economic Crisis on Underemployment in Turkey]. Ekonomik Yaklasim, 25 (90), 49-69. Turkish. doi:10.5455/ey.35312AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed InThe articles in Ekonomik Yaklasim are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.