ISSN 1300-1868
 

Original Research (Original Article) 


THE GINI ILLUSION OF TURKEY: AN APPROACH TO INEQUALITIES ON THE BASIS OF THE PALMA RATIO

Emine TAHSİN.

Abstract
The paper primarily aims to focus on inequality measurement on the basis of Gini coefficient following 2001 in case of Turkey. Although the Gini coefficient indicates some specific improvements in Turkey, there is a need to investigate in real terms the approaches to inequalities in the Turkish case. Drawing upon TurkStat, OECD and World Bank Development Indicators data related to Turkey, the Palma ratio (2011), the share of top 10 percent income to the bottom 40 percent income (D10/D1-D4) approach to inequality is applied to the balance sheet of Turkey in the last decade, after which, the relationship with related social and redistributive policies will be analysed. The paper strongly suggest that since the Palma ratio focuses on the top-, bottom- and middle-income groups, it will permit a deeper analysis of the inequalities and neoliberal policies of the last decade. Under these circumstances, following 2001 period, the political roots of the Justice and Development Party (JDP) and this particular phase of neoliberal policies in Turkey warrants further analysis, with a definition made of the relationship between the two. To this end, the paper begins with an analysis of the specific characteristics of the neoliberal era under the JDP, and then presents a brief summary of the redistributive and social policies that were enacted.

Key words: Income distribution and inequalities, poverty, development, social policies. Jel Classification: O10, O120, O150.Türkiye'nin Gini İllüzyonu: Palma oranı temelinde eşitsizliklere yaklaşım

Ozet
Bu çalışma öncelikle Gini katsayısını temel alarak Türkiye özelinde 2001 sonrası dönemde eşitsizliklerin ölçümüne odaklanmayı hedefliyor. Gini katsayısı verileri gelir dağılımında göreli bir iyileşmeyi ortaya koymasına rağmen, gerçek anlamda eşitsizliklere yaklaşım daha derin analizleri gerekli kılmaktadır. Makalede TUİK ile Türkiye ile ilgili OECD, Dünya Bankası kalkınma göstergeleri temel alınarak Palma oranı(2011) olarak da tanımlanan, en üst yüzde 10 gelir grubunun gelirden aldığı payın en alttaki yüzde 40 gelir grubunun gelirden aldığı paya oranı(D10/D1-D4), hesaplanacaktır. Makale Palma oranını göz önünde bulundurarak, en üst, orta ve en alttaki gelir gruplarının gelirden aldığı paya odaklanmanın, eşitsizlikleri ve de neoliberal poilitikaları daha derin analiz etmeyi olanaklı kıldığı üzerinde durmaktadır. Bu koşullar altında, 2001 krizinin ardından başlayan dönemde iktidara gelen AKP’nin siyasi temelleri ve neoliberal dönüşümün aşamaları arasındaki bağlantı kısaca tanımlanacaktır. Bundan dolayı çalışma AKP döneminde neoliberal politikaların özgün yönlerini dikkate alırken, uygulanan sosyal politikalar ile gelirin yeniden dağıtımı politikalarını analiz edecektir. Buna ek olarak Türkiye’de sosyal politikalar ile gelirin yeniden bölüşüm politikaları arasındaki bağlantı analiz edilmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Eşitsizlikler ve gelir dağılımı, iktisadi kalkınma, yoksulluk, sosyal politikalar. Jel Sınıflandırması: O10, O120, O150.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Emine TAHSİN
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 3075
Downloaded: 611
Cited: 0

REFERENCES
Adelman, I. & Yeldan E. (2000). "The Minimal Conditions for a Financial Crisis: A Multiregional Intertemporal CGE Model of the Asian Crisis" World Development, 28(6): 1087–1100. [DOI via Crossref]   
Atkinson, A.B. (1997). "Bringing Income Distribution in From the Cold", Economic Journal, 107(4).
Atkinson, A.B. (2003). "Top Incomes in the United Kingdom over the Twentieth Century",http://www.nuffield.ox.ac.uk/users/atkinson/TopIncomes20033.pdf, last accessed on December 1, 2013.
Alp, A. (2012). "Bir Yoksullukla M�cadele Arac� Olarak �artl� Nakit Transferi Programlar�: T�rkiye �rne�inin De�erlendirilmesi", Emine Tahsin (edt.) Kriz, Kalk�nma ve T�rkiye Ekonomisi: Se�me Yaz�lar, Istanbul, Derin Publishing House,pp.343-365.
Ba��ms�z Sosyal Bilimciler (BSB) (2010). �cretli Emek ve Sermaye Derinle�en K�resel Kriz ve T�rkiye'ye Yans�malar�, Istanbul, Yordam.
Bedirhano�lu, P. & Yalman, G. (2010). "State, Class and the Discourse, Reflections on the Neoliberal Transformation in Turkey" Alfredo Saad-Filho & Galip L. Yalman (edt.) Economic transitions to neoliberalism in middle-income countries: policy dilemmas, economic crises, forms of resistance in., New York, London: Routledge, pp.107–127.
Ben, F. (2009). "Financialization and Social Policy "http://eprints.soas.ac.uk/7984/1/unrisdsocpol.pdf, last accessed on May 20,2012.
Boratav, K. (2006). "Gelir Da��l�m� �zerine Zevzeklikler", http://arsiv.sol.org.tr/?yazino=6709,last accessed on July 1, 2013.
Boratav, K. (2010). "AKP'li Y�llarda T�rkiye Ekonomisi" Uzgel �lhan and B�lent Duru(edt.), AKP Kitab�: Bir D�n���m�n Bilan�osu in., Ankara, Phoeneix Publishing House,pp.463-4722.
Boratav, K. (2011). "On �ki Y�ll�k Bir B�l���m Bilan�osu", http://haber.sol.org.tr/yazarlar/korkutboratav/on-iki-yillik-bir-bolusum-bilancosu-40202, last accessed on July 1, 2013.
Boratav, K. (2013). "Neo-liberalizmin �� D�nemi: D�� Dengesizlikler", http://haber.sol.org.tr/yazarlar/korkut-boratav/neo-liberalizmin-uc-donemi-dis-dengesizlikler-76437, last accessed on September 20,2013.
Cobham, A. & Sumner, A. (2013). Putting the Gini Back in the Bottle? The Palma 'as a Policy Relevant Measure of Inequality, available at http://www.kcl.ac.uk/aboutkings/worldwide/initiatives/global/intdev/people/Sumner/Cobham-Sumner-15March2013.pdf, last accessed on June 20, 2013.
Cornia, G.A. & Addison, T. (2003). "Income Distribution Changes and their Impact in thePost-World War II Period". WIDER Discussion Paper No. 2003/28.
Cosar, S. & Yegenoglu, M. (2009). The Neoliberal Restructuring of Turkey's Social Security System, Monthly Review, Volume 60, Issue 11 (April) http://monthlyreview.org/2009/04/01/the-neoliberal-restructuring-of-turkeys-social-security-system, last accessed on November 1,2013.
Cowell, A. F. (2000). "Measuring Inequality", Third Edition, http://sticerd.lse.ac.uk/research/frankweb/MeasuringInequality/index.html,last accessed on September 20, 2013.
Deininger, K. & Squire,L. (1996). "A New Data Set Measuring Income Inequality", WorldBank Economic Review, 10.
Ekzen, N. (2010). "AKP �ktisat Politikalar� (2002–2007)", Uzgel �lhan and B�lent Duru (edt.) AKP Kitab�: Bir D�n���m�n Bilan�osu, Ankara, Phoeneix Publishing House.pp.473-492.
Kanbur, R. (2000). "Income distribution and Development", in Atkinson and Bourguignon, Handbook of Income Distribution Vol.1,Elsevier Science, North-Holland, pp. 791-841.
Kose, H.A. & Bahce, S. (2010). "Hay�rsever" Devletin Y�kseli�i: AKP Y�netiminde Gelir Da��l�m� ve Yoksulluk" Uzgel �lhan and B�lent Duru (edt.) AKP Kitab�: Bir D�n���m�n Bilan�osu, Ankara, Phoeneix Publishing House. pp.492-509.
Maxine, M. (2008). "The 'Neoliberal Turn' and the New Social Policy in Latin America: How Neoliberal, How New?" Development and Change 39(5): 775–797. [DOI via Crossref]   
Milanovic, B. (2002). "True World Income Distribution, 1988 and 1993: First CalculationBased on Household Surveys Alone."Economic Journal 112(1).
Milanovic, B. (2009). "Global Inequality and the Global Inequality Extraction Ratio: the Story of the Past Two Centuries", World Bank Policy Research Working Paper No. 5044.
OECD (2011). OECD Factbook 2011: Economic, Environmental and Social Statistics, OECD Income Distribution Database, www.oecd.org/social/income-distribution-database.htm, last accessed on July 1, 2013.
OECD (2012a). Income Distribution Data Review-Turkey, www.oecd.org/social/inequality.htm, last accessed on June 20, 2013.
OECD (2012b). Economic Policy Reforms, Going for Growth,2012 http://www.oecd.org/eco/labour/49421421.pdf, last accessed on July 20, 2013.
Onis, Z. (2004). "Turgut Ozal and His Economic Legacy: Turkish Neo-liberalism in Critical Perspective", Middle Eastern Studies, 40(4): 113–134. [DOI via Crossref]   
Onis, Z. & Senses, F. (2007). "Global Dynamics, Domestic Coalitions and a Reactive State: Major Policy Shifts in Post-War Turkish Economic Development", ODT� Geli�me Dergisi, 34(2): 251–286.
Onis, Z. & Guven, A.B. (2011). "Global Crisis, National Responses: The Political Economy of Turkish Exceptionalism", New Political Economy, 16(5): 585–608. [DOI via Crossref]   
Palma, G. (2011). "Homogeneous Middles vs. Heterogeneous Tails, and the End of the 'Inverted-U': It's All About the Share of the Rich" Development and Change 42(1): 87–153. [DOI via Crossref]   
P�nar, A. (2004). "Vergileri Kim �d�yor ve Kamu Harcamalar�ndan Kimler Yararlan�yor?", Istanbul, TESEV Yay�nlar�.
PovcalNet (2013). http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/index.htm, last accessed on December 20, 2013.
Post2015.org (2013). http://post2015.files.wordpress.com/2013/03/inequality-letter-final-190313.pdf, last accessed on December 23,2013.
Ravillion, M (2010). "Do Poorer Countries Have Less Capacity for Redistribution?", Journal of Globalization and Development, 1(2).
Republic of Turkey Ministry of Economy, Economy Outlook (2013). www.ekonomi.gov.tr, last accessed on July 1,2013.
Republic of Turkey Central Bank(CBTR)(2012). tcmb.gov.tr, last accessed onDecember 20, 2013.
Saad-Filho, A. (2005). "From Washington Consesus to Post Washington Consesus: Neoliberal Agendas for Economic Development", Alfredo Saad-Filho and Deborah Johnston(edt.), Neoliberalism : a critical reader ., London, Pluto Press, pp.113–120.
Saad–Filho, A. (2010). "From Washington Consensus to Inclusive Growth: The Continuing Relevance of Pro-Poor Policy Alternatives" Background paper World Economic and Social Survey 2010, http://www.un.org/esa/analysis/wess/wess2010workshop/wess2010_filho.pdf, last accessed on August 2, 2011.
Seker, D. S. (2008). T�rkiye'de Sosyal Transferlerin Yoksulluk �zerindeki Etkileri, Ankara, DPT Yay�nlar�. Sonmez, M. (2013). "Gelirin de Yalan T��K, Yoksul Say�lar�n da" http://mustafasonmez.net/?p=3668 2013, last accessed on October 20, 2013.
Sonmez, M. (2009). 100 Soruda K�resel Kriz ve T�rkiye, Istanbul: Yeni Alan Publishing House.
Senses, F. (2012). "Turkey's experience with neoliberal policies since 1980 in retrospect and prospect", New perspective on Turkey, Special Issue on Turkey's Experience with Neoliberal Policies and Globalization, 47, Fall 2012:11–33.
Sutcliffe, B. (2001). 100 ways of seeing an unequal World, Zed Books.
Toye, J. (1993). Dilemmas of Development, Oxford, Blackwell.
Turkstat (2013). "Income and Living Conditions Survey Statistics", www.tuik.gov.tr,last accessed on July 13, 2013. UNDP (2013). Human Development Report 2013, www.undp.org, last accessed on July 20, 2013.
World Development Indicators Data (2013). http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators, last accessed on January 20, 2014. World Bank (2009). "Policy Research Report: Conditional Cash Transfers: Reducing Present and Future Poverty", World Bank.
Yenturk, N. (2003). K�rlerin Y�r�y���: 1990 Sonras� T�rkiye Ekonomisi ve Krizler, Istanbul, Istanbul Bilgi University.
Yenturk, N. (2013). T�rkiye'de yoksullara y�nelik harcamalar, ODT� Geli�me Dergisi, 40 (August): 433- 464.
Zabc�, F. (2006). Ba��ml�l���n ��selle�tirilmesinde AKP ve D�nya Bankas�, M�lkiye, 30(252): 133–152.
Zabc�, F. (2009). D�nya Bankas� Yan�lsamalar ve Ger�ekler, Istanbul, Yordam.
Zenginobuz, U.,& Ozertan, G.,& Saglam, I., & G�ksen, F.(2006). "Yurtta�lar�n Cebinden Devletin Kasas�na: T�rkiye'de Kim Ne Kadar Vergi �d�yor?", Istanbul, Tesev Yay�nlar�

How to Cite this Article
Pubmed Style

Emine TAHSIN. THE GINI ILLUSION OF TURKEY: AN APPROACH TO INEQUALITIES ON THE BASIS OF THE PALMA RATIO. Ekonomik Yaklasim. 2013; 24(89): 73-109. doi:10.5455/ey.35303


Web Style

Emine TAHSIN. THE GINI ILLUSION OF TURKEY: AN APPROACH TO INEQUALITIES ON THE BASIS OF THE PALMA RATIO. http://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=168230 [Access: December 10, 2018]. doi:10.5455/ey.35303


AMA (American Medical Association) Style

Emine TAHSIN. THE GINI ILLUSION OF TURKEY: AN APPROACH TO INEQUALITIES ON THE BASIS OF THE PALMA RATIO. Ekonomik Yaklasim. 2013; 24(89): 73-109. doi:10.5455/ey.35303Vancouver/ICMJE Style

Emine TAHSIN. THE GINI ILLUSION OF TURKEY: AN APPROACH TO INEQUALITIES ON THE BASIS OF THE PALMA RATIO. Ekonomik Yaklasim. (2013), [cited December 10, 2018]; 24(89): 73-109. doi:10.5455/ey.35303Harvard Style

Emine TAHSIN (2013) THE GINI ILLUSION OF TURKEY: AN APPROACH TO INEQUALITIES ON THE BASIS OF THE PALMA RATIO. Ekonomik Yaklasim, 24 (89), 73-109. doi:10.5455/ey.35303Turabian Style

Emine TAHSIN. 2013. THE GINI ILLUSION OF TURKEY: AN APPROACH TO INEQUALITIES ON THE BASIS OF THE PALMA RATIO. Ekonomik Yaklasim, 24 (89), 73-109. doi:10.5455/ey.35303Chicago Style

Emine TAHSIN. "THE GINI ILLUSION OF TURKEY: AN APPROACH TO INEQUALITIES ON THE BASIS OF THE PALMA RATIO." Ekonomik Yaklasim 24 (2013), 73-109. doi:10.5455/ey.35303MLA (The Modern Language Association) Style

Emine TAHSIN. "THE GINI ILLUSION OF TURKEY: AN APPROACH TO INEQUALITIES ON THE BASIS OF THE PALMA RATIO." Ekonomik Yaklasim 24.89 (2013), 73-109. Print. doi:10.5455/ey.35303APA (American Psychological Association) Style

Emine TAHSIN (2013) THE GINI ILLUSION OF TURKEY: AN APPROACH TO INEQUALITIES ON THE BASIS OF THE PALMA RATIO. Ekonomik Yaklasim, 24 (89), 73-109. doi:10.5455/ey.35303

Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE’DE 1994, 2001 VE 2008-9 EKONOMİK KRİZLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
  ECONOMIC CRISES IN TURKEY: A COMPARATIVE ANALYSIS OF FAILURES IN 1994, 2001 AND 2008-9 [Turkish]
  Oktar TÜREL
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(75): 27-75
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10704

 • BÜYÜME: NEYİN BÜYÜMESİ? İktisadi Büyümeye İlişkin Eleştirel Bir Değerlendirme
  GROWTH? GROWTH OF WHAT? A Critical Assesment of Economic Growth [Turkish]
  Mustafa DURMUŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 37-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34097

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34098

 • İLERİYE DÖNÜK YENİ KEYNESYEN PARA POLİTİKASI REAKSİYON FONKSİYONUNUN TAHMİNİ: TAYLOR KURALI’NIN, MCCALLUM KURALI’NIN, TAYLOR-MCCALLUM MELEZ KURALI’NIN TÜRKİYE EKONOMİSİNDE GEÇERLİLİĞİ
  Estimation of New Keynesian Monetary Policy Reaction Function: Availability of Taylor Rule, McCallum Rule and Hybrid Taylor-McCallum Rule in Turkish Economy [Turkish]
  Hakan Naim ARDOR, Serdar VARLIK
  Ekonomik Yaklasim. 2013; 24(89): 45-71
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35302

 • Orta Gelir Tuzağından Çıkış
  Rise from Middle Income Trap [Turkish]
  Yusuf Kurtoğlu
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(90): 71-90
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35313

 • KÜRESEL GIDA KRİZİ: ÜÇÜNCÜ GIDA REJİMİ, KÜRESEL SERMAYE VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER
  Global Food Crisis: The Third Food Regime, Global Capital and The Developing Countries [Turkish]
  Sibel ÇAŞKURLU
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(Special): 161-194
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20011

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35901

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35517

 • DIŞ TİCARET KURAMINDA ÇEKİM MODELİ
  The Gravity Model in International Trade Theory [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2013; 24(88): 1-34
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35200

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10334

 • Tarihsel Dönüşüm Sorunu
  English Title Not Available [Turkish title: Tarihsel Dönüşüm Sorunu] [Turkish]
  Aziz KONUKMAN
  Ekonomik Yaklasim. 1980; 1(2): 136-147
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10017

 • 1971 SONRASINDA TÜRKİYE’DE İZLENEN DÖVİZ KURU POLİTİKASI
  English Title Not Available [Turkish Title: 1971 SONRASINDA TÜRKİYE’DE İZLENEN DÖVİZ KURU POLİTİKASI] [Turkish]
  Nahit TÖRE
  Ekonomik Yaklasim. 1981; 2(4): 1-25
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10029

 • İLERİYE DÖNÜK YENİ KEYNESYEN PARA POLİTİKASI REAKSİYON FONKSİYONUNUN TAHMİNİ: TAYLOR KURALI’NIN, MCCALLUM KURALI’NIN, TAYLOR-MCCALLUM MELEZ KURALI’NIN TÜRKİYE EKONOMİSİNDE GEÇERLİLİĞİ
  Estimation of New Keynesian Monetary Policy Reaction Function: Availability of Taylor Rule, McCallum Rule and Hybrid Taylor-McCallum Rule in Turkish Economy [Turkish]
  Hakan Naim ARDOR, Serdar VARLIK
  Ekonomik Yaklasim. 2013; 24(89): 45-71
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35302

 • YENİ DIŞ TİCARET TEORİLERİ
  The New Trade Theories [Turkish]
  Arzu S. AKKOYUNLU
  Ekonomik Yaklasim. 1996; 7(21): 71-99
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10230

 • HİTİT KANUNLARINDA HAYVANLARLA İLGİLİ MADDELER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  An Assessment of Articles on Animals in the Hittite Laws [Turkish]
  Özlem Sir GAVAZ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 93-106
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34099

 • TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNÜN ÖNEMİ
  Importance of the White Goods Sector in the Turkish Economy [Turkish]
  Mehmet ÖZKUL
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(78): 119-136
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20034

 • Most Cited Articles
 • TÜRKİYE’DE BİREYSEL EMEKLİK SİSTEMİ’NDEKİ CİNSİYET FARKLILIKLARININ ANALİZİ
  An Analysis of Gender Gaps in the Private Pension Scheme in Turkey [English]
  S. Cihan BOZKUŞ, Adem Y. ELVEREN
  Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(69): 89-106
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10677
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • [Türkçe Başlık Yok]
  TOURISM AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY [English]
  Jülide Yıldırım Öcal, Nadir Öcal
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 131-141
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10503
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • EV SAHiBi ÜLKE AÇISINDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  English Title Not Available [Turkish Title: EV SAHiBi ÜLKE AÇISINDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA] [Turkish]
  Filiz Elmas ÖZAĞ
  Ekonomik Yaklasim. 1994; 5(12): 63-77
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10174
  Cited : 3 times [Click to see citing articles]

 • Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi: Toplumsal Cinsiyetçi Bir Yaklaşım
  THE INDIVIDUAL PENSION SYSTEM IN TURKEY: A GENDERED PERSPECTIVE [English]
  Şule ŞAHİN, Helga RITTERSBERGER-TILIÇ, Adem Yavuz ELVEREN
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(77): 115-142
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20039
  Cited : 3 times [Click to see citing articles]

 • GCC PETRODOLAR FAZLALIĞI VE ABD CARİ AÇIK DENGESİZLİĞİ
  GCC PETRODOLLAR SURPLUSES AND THE US CURRENT ACCOUNT IMBALANCE [English]
  Shawkat HAMMOUDEH, Ramazan SARI, Eisa ALESIA
  Ekonomik Yaklasim. 2009; 20(73): 39-54
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10695
  Cited : 2 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 2 times [Click to see citing articles]

 • İstihdam, İktisadi Büyüme ve İşgücü Piyasası Performansı: Türkiye Örneği
  EMPLOYMENT, ECONOMIC GROWTH AND LABOR MARKET PERFORMANCE: THE CASE OF TURKEY [English]
  Alparslan AKÇORAOĞLU
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(77): 101-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20038
  Cited : 2 times [Click to see citing articles]

 • Türkiye'de Bölgesel Ekonomik Aktivite: Yeni Ekonomik Coğrafya Yaklaşımı
  Regional Economic Activity in Turkey: A New Economic Geography Approach [English]
  Mehmet Burak TURGUT
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 39-63
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35516
  Cited : 2 times [Click to see citing articles]

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20001
  Cited : 2 times [Click to see citing articles]

 • İhracatta Çeşitlenme: Türkiye’nin Yoğun ve Yaygın Marjları
  EXPORT DIVERSIFICATION AND COMPETITIVENESS: INTENSIVE AND EXTENSIVE MARGINS OF TURKEY [English]
  Seda EKMEN, Güzin ERLAT
  Ekonomik Yaklasim. 2013; 24(88): 35-64
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35201
  Cited : 2 times [Click to see citing articles]