ISSN 1300-1868
 

Original Research (Original Article) 


The Nomos of Neoliberalism: Between Sovereign Power and Biopower

Salih Akkanat.

Abstract
Some approaches on neoliberalism claims that conventional functions of state have been changed fundamentally as a result of the transformations in several areas such as the form of production, consumption patterns or the structure of employment. This point of view results in the devastating effects on political theory based on state and sovereignty because of the inadequacies of it to comprehend the order of oppression and power in neoliberalism. However is it really possible to understand the order of power in neoliberal era by leaving aside the state and law based analysis? This article points out the lack of historical and geopolitical dimension of Foucault’s paradigm of bio-power through the concepts of “world order” and “the nomos of the earth” in Schmitt’s works. Although it is a fact that the paradigm of sovereignty is an exposition of nation states era as the nomos of the earth, the article insists on the necessitates of complicity in between the profit of speculative capital and initiatives of sovereign power in neoliberalism. Consequently the article defends the idea is that the power in neoliberalism can be understand only preserving both the perspective of sovereign power and the perspective of bio-power that is to say the micro (Foucault) and macro (Schmitt) dimensions of neoliberal power.
JEL Classification: Z00.

Key words: Neoliberalism, security, power, sovereignty, Foucault, SchmittNeoliberalizmin Nomosu: Egemen İktidar İle Biyoiktidar Arasında

Ozet
Neoliberal döneme ilişkin bazı yorumlarda üretim biçimindeki, tüketim alışkanlıklarındaki ya da istihdamın yapısındaki döşüme paralel olarak devletin geleneksel fonksiyonlarında da yapısal bir dönüşüm meydana geldiği düşüncesi öne çıkmaktadır. Bu düşünce biçimi özellikle siyaset felsefesinde devleti ve egemenliği temel alan yaklaşımların neoliberal dönemin iktidar ve baskı düzenini açıklamakta yetersiz kaldığı şeklinde bir görüşe yol açmaktadır. Ancak gerçekten de neoliberal iktidar düzeni devlet ve yasa merkezli analizler terkedilerek anlaşılabilir mi? Bu makale, Schmitt’in “dünya düzeni” ve “yeryüzünün yasası” kavramları üzerinden Foucault’nun biyoiktidar paradigmasının tarihsel ve jeopolitik boyutunun eksikliğine dikkat çekmektedir. Egemenlik paradigmasının ulus devletlerin yeryüzünün yasası olduğu bir döneme özgü olduğu kabul edilmekle birlikte neoliberal iktidar düzeninde spekülatif sermayeden sağlanan kazancın, egemen iktidarın tasarrufları ile nasıl işbirliği halinde çalıştığının bilinmesi gerektiğinin üzerinde durmaktadır. Dolayısıyla makale neoliberal dönemde iktidarın hem egemen iktidar perspektifi hem de biyoiktidar perspektifinin yani neoliberal iktidarın mikro (Foucault) ve makro (Schmitt) boyutlarının birlikte düşünülmesi ile anlaşılabileceğini savunmaktadır.
JEL Sınıflaması: Z00.

Anahtar Kelimeler: Neoliberalizm, güvenlik, iktidar, egemenlik, Foucault, Schmitt


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Salih Akkanat
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 3229
Downloaded: 891
Cited: 0


REFERENCES
Agamben, G. (2001). Kutsal Ýnsan: Egemen Ýktidar ve Çýplak Hayat, Türkmen, Ý. (Çev.), Ýstanbul: Ayrýntý Yayýnlarý.
Agamben, G. (2006). Ýstisna Hali, Ýstisna Hali, çev. K. Atakay, Ýstanbul: Otonom Yayýncýlýk.
Cooper, M. (2004). Insecure Times, Tough Decisions: The Nomos of Neoliberalism, Alternative: Global, Local, Political, 29 (5) 515-533.
Crouch, C. (2004). Post-Democracy, Cambridge: Polity Press.
Foucault, M. (2003). Toplumu Savunmak Gerekir: 1976-1977 Ders Notlarý, Þ. Aktaþ (Çev.), Ýstanbul: Yapý Kredi Yayýnlarý.
Foucault, M. (2008). The Birth of Biopolitics: Lectures at the Collège de France, 1978—1979, G. Burchell (Çev.), New York: Palgrave Macmillan. [DOI via Crossref]   
Foucault, M. (2010). Cinselliðin Tarihi, H. U. Tanrýöver (Çev.), Ýstanbul: Ayrýntý Yayýnlarý.
Foucault, M. (2013). Güvenlik, Toprak, Nüfus: 1978-1977 Ders Notlarý, F. Taylan (Çev.), Ýstanbul: Ýstanbul Bilgi Üniversitesi Yayýnlarý.
Hardt, M. ve A. Negri. (2007). Dionysos'un Emeði: Devlet Biçiminin Bir Eleþtirisi, E. Baþer (Çev.), Ýstanbul: Ýletiþim Yayýnlarý.
Hobbes, T. (1995). Leviathan, Lim, S. (Çev.) Ýstanbul: YKY.
Hünler, S. Z. (2003). Dört Adalý: Hobbes, Locke, Berkeley, Hume, Ýstanbul: Paradigma Yayýnlarý.
Laval C. & Dardot, P. (2012). Dünyanýn Yeni Aklý - Neoliberal Toplum Üzerine Deneme, Ergüden, I. (Çev.), Ýstanbul: Ýstanbul Bilgi Üniversitesi Yayýnlarý.
Neocleous, M. (2011) Güvenlik, Þiddet ve Savaþ, Çorbacýoðlu, G. (Çev.), Ýstanbul: Dipnot.
Parasýz, Ýlker. (2003). Ýkinci Kuþak Kalkýnma Politikalarý ve Reformlar, Bursa: Ezgi.
Schmitt, C. (1993), Appropriation/Distribution/Production: Toward a Proper Formulation of Basic Questions of any Social and Economic Order (1953), Telos, 1993 (95): 52-64. [DOI via Crossref]   
Schmitt, C. (2002). Siyasi Ýlahiyat, E. Zeybekoðlu (Çev.), Ankara: Dost Yayýnlarý.
Schmitt, C. (2006a). Siyasal Kavramý, E. Göztepe (Çev.), Ýstanbul: Metis Yayýnlarý.
Schmitt, C. (2006b). The Nomos of the Earth: in the International Law of the Jus Publicum Europaeum, Ulmen, G. L (Çev.), New York: Telos Press.
Stiglitz, J. (2002). Küreselleþme: Büyük Hayal Kýrýklýðý, Taþçýoðlu, A. & Vural, D. (Çev.), Ýstanbul: Plan B.

How to Cite this Article
Pubmed Style

Salih Akkanat. [The Nomos of Neoliberalism: Between Sovereign Power and Biopower]. Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 1-16. Turkish. doi:10.5455/ey.35801


Web Style

Salih Akkanat. [The Nomos of Neoliberalism: Between Sovereign Power and Biopower]. http://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=174056 [Access: May 24, 2019]. Turkish. doi:10.5455/ey.35801


AMA (American Medical Association) Style

Salih Akkanat. [The Nomos of Neoliberalism: Between Sovereign Power and Biopower]. Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 1-16. Turkish. doi:10.5455/ey.35801Vancouver/ICMJE Style

Salih Akkanat. [The Nomos of Neoliberalism: Between Sovereign Power and Biopower]. Ekonomik Yaklasim. (2015), [cited May 24, 2019]; 26(96): 1-16. Turkish. doi:10.5455/ey.35801Harvard Style

Salih Akkanat (2015) [The Nomos of Neoliberalism: Between Sovereign Power and Biopower]. Ekonomik Yaklasim, 26 (96), 1-16. Turkish. doi:10.5455/ey.35801Turabian Style

Salih Akkanat. 2015. [The Nomos of Neoliberalism: Between Sovereign Power and Biopower]. Ekonomik Yaklasim, 26 (96), 1-16. Turkish. doi:10.5455/ey.35801Chicago Style

Salih Akkanat. "[The Nomos of Neoliberalism: Between Sovereign Power and Biopower]." Ekonomik Yaklasim 26 (2015), 1-16. Turkish. doi:10.5455/ey.35801MLA (The Modern Language Association) Style

Salih Akkanat. "[The Nomos of Neoliberalism: Between Sovereign Power and Biopower]." Ekonomik Yaklasim 26.96 (2015), 1-16. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.35801APA (American Psychological Association) Style

Salih Akkanat (2015) [The Nomos of Neoliberalism: Between Sovereign Power and Biopower]. Ekonomik Yaklasim, 26 (96), 1-16. Turkish. doi:10.5455/ey.35801