ISSN 1300-1868
 

Original Research (Original Article) 


The Nomos of Neoliberalism: Between Sovereign Power and Biopower

Salih Akkanat.

Abstract
Some approaches on neoliberalism claims that conventional functions of state have been changed fundamentally as a result of the transformations in several areas such as the form of production, consumption patterns or the structure of employment. This point of view results in the devastating effects on political theory based on state and sovereignty because of the inadequacies of it to comprehend the order of oppression and power in neoliberalism. However is it really possible to understand the order of power in neoliberal era by leaving aside the state and law based analysis? This article points out the lack of historical and geopolitical dimension of Foucault’s paradigm of bio-power through the concepts of “world order” and “the nomos of the earth” in Schmitt’s works. Although it is a fact that the paradigm of sovereignty is an exposition of nation states era as the nomos of the earth, the article insists on the necessitates of complicity in between the profit of speculative capital and initiatives of sovereign power in neoliberalism. Consequently the article defends the idea is that the power in neoliberalism can be understand only preserving both the perspective of sovereign power and the perspective of bio-power that is to say the micro (Foucault) and macro (Schmitt) dimensions of neoliberal power.
JEL Classification: Z00.

Key words: Neoliberalism, security, power, sovereignty, Foucault, SchmittNeoliberalizmin Nomosu: Egemen İktidar İle Biyoiktidar Arasında

Ozet
Neoliberal döneme ilişkin bazı yorumlarda üretim biçimindeki, tüketim alışkanlıklarındaki ya da istihdamın yapısındaki döşüme paralel olarak devletin geleneksel fonksiyonlarında da yapısal bir dönüşüm meydana geldiği düşüncesi öne çıkmaktadır. Bu düşünce biçimi özellikle siyaset felsefesinde devleti ve egemenliği temel alan yaklaşımların neoliberal dönemin iktidar ve baskı düzenini açıklamakta yetersiz kaldığı şeklinde bir görüşe yol açmaktadır. Ancak gerçekten de neoliberal iktidar düzeni devlet ve yasa merkezli analizler terkedilerek anlaşılabilir mi? Bu makale, Schmitt’in “dünya düzeni” ve “yeryüzünün yasası” kavramları üzerinden Foucault’nun biyoiktidar paradigmasının tarihsel ve jeopolitik boyutunun eksikliğine dikkat çekmektedir. Egemenlik paradigmasının ulus devletlerin yeryüzünün yasası olduğu bir döneme özgü olduğu kabul edilmekle birlikte neoliberal iktidar düzeninde spekülatif sermayeden sağlanan kazancın, egemen iktidarın tasarrufları ile nasıl işbirliği halinde çalıştığının bilinmesi gerektiğinin üzerinde durmaktadır. Dolayısıyla makale neoliberal dönemde iktidarın hem egemen iktidar perspektifi hem de biyoiktidar perspektifinin yani neoliberal iktidarın mikro (Foucault) ve makro (Schmitt) boyutlarının birlikte düşünülmesi ile anlaşılabileceğini savunmaktadır.
JEL Sınıflaması: Z00.

Anahtar Kelimeler: Neoliberalizm, güvenlik, iktidar, egemenlik, Foucault, Schmitt


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Salih Akkanat
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 2260
Downloaded: 776
Cited: 0

REFERENCES
Agamben, G. (2001). Kutsal Ýnsan: Egemen Ýktidar ve Çýplak Hayat, Türkmen, Ý. (Çev.), Ýstanbul: Ayrýntý Yayýnlarý.
Agamben, G. (2006). Ýstisna Hali, Ýstisna Hali, çev. K. Atakay, Ýstanbul: Otonom Yayýncýlýk.
Cooper, M. (2004). Insecure Times, Tough Decisions: The Nomos of Neoliberalism, Alternative: Global, Local, Political, 29 (5) 515-533.
Crouch, C. (2004). Post-Democracy, Cambridge: Polity Press.
Foucault, M. (2003). Toplumu Savunmak Gerekir: 1976-1977 Ders Notlarý, Þ. Aktaþ (Çev.), Ýstanbul: Yapý Kredi Yayýnlarý.
Foucault, M. (2008). The Birth of Biopolitics: Lectures at the Collège de France, 1978—1979, G. Burchell (Çev.), New York: Palgrave Macmillan. [DOI via Crossref]   
Foucault, M. (2010). Cinselliðin Tarihi, H. U. Tanrýöver (Çev.), Ýstanbul: Ayrýntý Yayýnlarý.
Foucault, M. (2013). Güvenlik, Toprak, Nüfus: 1978-1977 Ders Notlarý, F. Taylan (Çev.), Ýstanbul: Ýstanbul Bilgi Üniversitesi Yayýnlarý.
Hardt, M. ve A. Negri. (2007). Dionysos'un Emeði: Devlet Biçiminin Bir Eleþtirisi, E. Baþer (Çev.), Ýstanbul: Ýletiþim Yayýnlarý.
Hobbes, T. (1995). Leviathan, Lim, S. (Çev.) Ýstanbul: YKY.
Hünler, S. Z. (2003). Dört Adalý: Hobbes, Locke, Berkeley, Hume, Ýstanbul: Paradigma Yayýnlarý.
Laval C. & Dardot, P. (2012). Dünyanýn Yeni Aklý - Neoliberal Toplum Üzerine Deneme, Ergüden, I. (Çev.), Ýstanbul: Ýstanbul Bilgi Üniversitesi Yayýnlarý.
Neocleous, M. (2011) Güvenlik, Þiddet ve Savaþ, Çorbacýoðlu, G. (Çev.), Ýstanbul: Dipnot.
Parasýz, Ýlker. (2003). Ýkinci Kuþak Kalkýnma Politikalarý ve Reformlar, Bursa: Ezgi.
Schmitt, C. (1993), Appropriation/Distribution/Production: Toward a Proper Formulation of Basic Questions of any Social and Economic Order (1953), Telos, 1993 (95): 52-64. [DOI via Crossref]   
Schmitt, C. (2002). Siyasi Ýlahiyat, E. Zeybekoðlu (Çev.), Ankara: Dost Yayýnlarý.
Schmitt, C. (2006a). Siyasal Kavramý, E. Göztepe (Çev.), Ýstanbul: Metis Yayýnlarý.
Schmitt, C. (2006b). The Nomos of the Earth: in the International Law of the Jus Publicum Europaeum, Ulmen, G. L (Çev.), New York: Telos Press.
Stiglitz, J. (2002). Küreselleþme: Büyük Hayal Kýrýklýðý, Taþçýoðlu, A. & Vural, D. (Çev.), Ýstanbul: Plan B.

How to Cite this Article
Pubmed Style

Salih Akkanat. [The Nomos of Neoliberalism: Between Sovereign Power and Biopower]. Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 1-16. Turkish. doi:10.5455/ey.35801


Web Style

Salih Akkanat. [The Nomos of Neoliberalism: Between Sovereign Power and Biopower]. http://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=174056 [Access: January 17, 2019]. Turkish. doi:10.5455/ey.35801


AMA (American Medical Association) Style

Salih Akkanat. [The Nomos of Neoliberalism: Between Sovereign Power and Biopower]. Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 1-16. Turkish. doi:10.5455/ey.35801Vancouver/ICMJE Style

Salih Akkanat. [The Nomos of Neoliberalism: Between Sovereign Power and Biopower]. Ekonomik Yaklasim. (2015), [cited January 17, 2019]; 26(96): 1-16. Turkish. doi:10.5455/ey.35801Harvard Style

Salih Akkanat (2015) [The Nomos of Neoliberalism: Between Sovereign Power and Biopower]. Ekonomik Yaklasim, 26 (96), 1-16. Turkish. doi:10.5455/ey.35801Turabian Style

Salih Akkanat. 2015. [The Nomos of Neoliberalism: Between Sovereign Power and Biopower]. Ekonomik Yaklasim, 26 (96), 1-16. Turkish. doi:10.5455/ey.35801Chicago Style

Salih Akkanat. "[The Nomos of Neoliberalism: Between Sovereign Power and Biopower]." Ekonomik Yaklasim 26 (2015), 1-16. Turkish. doi:10.5455/ey.35801MLA (The Modern Language Association) Style

Salih Akkanat. "[The Nomos of Neoliberalism: Between Sovereign Power and Biopower]." Ekonomik Yaklasim 26.96 (2015), 1-16. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.35801APA (American Psychological Association) Style

Salih Akkanat (2015) [The Nomos of Neoliberalism: Between Sovereign Power and Biopower]. Ekonomik Yaklasim, 26 (96), 1-16. Turkish. doi:10.5455/ey.35801

Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE’DE 1994, 2001 VE 2008-9 EKONOMİK KRİZLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
  ECONOMIC CRISES IN TURKEY: A COMPARATIVE ANALYSIS OF FAILURES IN 1994, 2001 AND 2008-9 [Turkish]
  Oktar TÜREL
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(75): 27-75
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10704

 • BÜYÜME: NEYİN BÜYÜMESİ? İktisadi Büyümeye İlişkin Eleştirel Bir Değerlendirme
  GROWTH? GROWTH OF WHAT? A Critical Assesment of Economic Growth [Turkish]
  Mustafa DURMUŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 37-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34097

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34098

 • İLERİYE DÖNÜK YENİ KEYNESYEN PARA POLİTİKASI REAKSİYON FONKSİYONUNUN TAHMİNİ: TAYLOR KURALI’NIN, MCCALLUM KURALI’NIN, TAYLOR-MCCALLUM MELEZ KURALI’NIN TÜRKİYE EKONOMİSİNDE GEÇERLİLİĞİ
  Estimation of New Keynesian Monetary Policy Reaction Function: Availability of Taylor Rule, McCallum Rule and Hybrid Taylor-McCallum Rule in Turkish Economy [Turkish]
  Hakan Naim ARDOR, Serdar VARLIK
  Ekonomik Yaklasim. 2013; 24(89): 45-71
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35302

 • Orta Gelir Tuzağından Çıkış
  Rise from Middle Income Trap [Turkish]
  Yusuf Kurtoğlu
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(90): 71-90
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35313

 • KÜRESEL GIDA KRİZİ: ÜÇÜNCÜ GIDA REJİMİ, KÜRESEL SERMAYE VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER
  Global Food Crisis: The Third Food Regime, Global Capital and The Developing Countries [Turkish]
  Sibel ÇAŞKURLU
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(Special): 161-194
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20011

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35901

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35517

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10334

 • DIŞ TİCARET KURAMINDA ÇEKİM MODELİ
  The Gravity Model in International Trade Theory [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2013; 24(88): 1-34
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35200

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10403

 • YENİ DIŞ TİCARET TEORİLERİ
  The New Trade Theories [Turkish]
  Arzu S. AKKOYUNLU
  Ekonomik Yaklasim. 1996; 7(21): 71-99
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10230

 • YENİ EKONOMİK COĞRAFYA VE KALKINMA
  English Title Not Available [Turkish Title: YENİ EKONOMİK COĞRAFYA VE KALKINMA] [Turkish]
  Celal KÜÇÜKER
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(38): 1-45
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10805

 • HİTİT KANUNLARINDA HAYVANLARLA İLGİLİ MADDELER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  An Assessment of Articles on Animals in the Hittite Laws [Turkish]
  Özlem Sir GAVAZ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 93-106
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34099

 • 1971 SONRASINDA TÜRKİYE’DE İZLENEN DÖVİZ KURU POLİTİKASI
  English Title Not Available [Turkish Title: 1971 SONRASINDA TÜRKİYE’DE İZLENEN DÖVİZ KURU POLİTİKASI] [Turkish]
  Nahit TÖRE
  Ekonomik Yaklasim. 1981; 2(4): 1-25
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10029

 • ZAMAN SERİLERİNDE REGRESYON VE VARYANS ANALİZİ YÖNTEMLERİ İLE MEVSİMSEL DALGALANMALARIN ARAŞTIRILMASI VE BİR UYGULAMA
  SEASONAL PHENOMENON IN TIME SERIES [Turkish]
  Aydın ÜNSAL
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 119-130
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10261

 • Most Cited Articles
 • [Türkçe Başlık Yok]
  TOURISM AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY [English]
  Jülide Yıldırım Öcal, Nadir Öcal
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 131-141
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10503
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE’DE BİREYSEL EMEKLİK SİSTEMİ’NDEKİ CİNSİYET FARKLILIKLARININ ANALİZİ
  An Analysis of Gender Gaps in the Private Pension Scheme in Turkey [English]
  S. Cihan BOZKUŞ, Adem Y. ELVEREN
  Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(69): 89-106
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10677
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • EV SAHiBi ÜLKE AÇISINDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  English Title Not Available [Turkish Title: EV SAHiBi ÜLKE AÇISINDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA] [Turkish]
  Filiz Elmas ÖZAĞ
  Ekonomik Yaklasim. 1994; 5(12): 63-77
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10174
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi: Toplumsal Cinsiyetçi Bir Yaklaşım
  THE INDIVIDUAL PENSION SYSTEM IN TURKEY: A GENDERED PERSPECTIVE [English]
  Şule ŞAHİN, Helga RITTERSBERGER-TILIÇ, Adem Yavuz ELVEREN
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(77): 115-142
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20039
  Cited : 3 times [Click to see citing articles]

 • TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE YOĞUNLAŞMA: BİNEK VE HAFİF TİCARİ ARAÇLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  Concentration in Turkish Automotive Sector: An Application on Passenger and Light Commercial Vehicles [Turkish]
  Selahattin KAYNAK, Yılmaz Onur ARİ
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(80): 39-58
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20023
  Cited : 3 times [Click to see citing articles]

 • GCC PETRODOLAR FAZLALIĞI VE ABD CARİ AÇIK DENGESİZLİĞİ
  GCC PETRODOLLAR SURPLUSES AND THE US CURRENT ACCOUNT IMBALANCE [English]
  Shawkat HAMMOUDEH, Ramazan SARI, Eisa ALESIA
  Ekonomik Yaklasim. 2009; 20(73): 39-54
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10695
  Cited : 2 times [Click to see citing articles]

 • [Türkçe Başlık Yok]
  STOCK MARKET REACTION TO DEVELOPMENTS IN TURKISH-EUROPEAN UNION RELATIONS [English]
  Mehmet ERYİĞİT
  Ekonomik Yaklasim. 2007; 18(63): 55-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10631
  Cited : 2 times [Click to see citing articles]

 • TEKNOLOJİK GELİŞME: NEOKLASİK VE EVRİMCİ KURAMLAR AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME
  English Title Not Available [Turkish Title: TEKNOLOJİK GELİŞME: NEOKLASİK VE EVRİMCİ KURAMLAR AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME] [Turkish]
  ALKAN SOYAK
  Ekonomik Yaklasim. 1995; 6(15): 93-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10192
  Cited : 2 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 2 times [Click to see citing articles]

 • İstihdam, İktisadi Büyüme ve İşgücü Piyasası Performansı: Türkiye Örneği
  EMPLOYMENT, ECONOMIC GROWTH AND LABOR MARKET PERFORMANCE: THE CASE OF TURKEY [English]
  Alparslan AKÇORAOĞLU
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(77): 101-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20038
  Cited : 2 times [Click to see citing articles]