ISSN 1300-1868
 

Original Research (Original Article) 


A Historical and Current Perspective on Sustainability

Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan.

Abstract
The aim of this paper is to provide an in-depth discussion of the concept of sustainability in a historical and current perspective, which has been broadly used in the last two decades. It can be said that the concept of sustainability has undergone constant change over time, and that the report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, also known as the “Brundtland Report”, in 1987 has substantially played an important role in this change. With this report, sustainability which is mainly focused on the protection of natural resources has left its place to sustainable development. Along with sustainable deve¬lopment, the concept of sustainability has become multidimensional. In fact, besides the environment, a wide range of areas from corporate sustainability in companies to tourism, to public finance, to finance has been of interest to sustainability. However, the multi-dimensi¬onal nature of sustainability has, at the conceptual level, made the concept overly complex. Nowadays, sustainability within the context of sustainable development has firstly been inst¬rumental in the integration of economic growth/development and environment, and it has also mediated the harmonization of economic life and environment. The fact that qualitative dimension, as well as the quantitative dimension of economic growth/development, is important has been also brought up to the agenda by sustainability. However, with the Brundtland report, attributing a multi-dimensional meaning to sustainability has formed a basis for everyone to make a different sense of their own from the concept. This has, in turn, made sustainability one of the most controversial concepts of our time.

Key words: Sustainability, Sustainable Development, Economic Sustainability, Environmental Sustainability, Social Sustainability, Fiscal Sustainability, Debt Sustainability. JEL Codes: Q01, Q56, R11.Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif

Ozet
Bu çalışma, son 20-30 yılda geniş bir yelpazede kendisine yer edinen sürdürülebilirlik kavramı üzerine tarihsel ve güncel perspektiften kapsamlı bir değerlendirme yapmayı amaçlamaktadır. Sürdürülebilirlik kavramının zaman içinde sürekli değişim geçirdiğini ve bu değişimde en büyük payın şüphesiz BM Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu tarafından hazırlanan 1987 tarihli ve “Ortak Geleceğimiz” başlıklı Brundtland Raporu’na ait olduğunu görmekteyiz. Söz konusu rapor ile daha çok doğal kaynakların muhafazası üzerine kurgulanan sürdürülebilirlik, yerini sürdürülebilir kalkınmaya bırakmıştır. Sürdürülebilir kalkınma ile birlikte sürdürülebilirlik kavramı çok boyutlu bir hal almıştır. Öyle ki, çevrenin yanında; firmaların kurumsal sürdü¬rülebilirliğinden turizme, kamu maliyesine, finansa kadar oldukça geniş yelpazedeki bir alan sürdürülebilirliğin ilgi alanına girmiştir. Ancak sürdürülebilirliğin çok boyutlu bir hal alması, sürdürülebilirliği en azından kavramsal düzeyde aşırı ölçüde karmaşık bir duruma getirmiştir. Günümüzde gelinen nokta itibariyle, sürdürülebilir kalkınma ekseninde sürdürülebilirlik, her şeyden önce ekonomik büyüme/kalkınma ile çevrenin entegrasyonuna vesile olmuş, ekono¬mik yaşamla çevrenin uyumlaştırılmasına aracılık etmiş ve büyümenin/ kalkınmanın nicel bo¬yutu kadar nitel boyutunun da önemli olduğu düşüncesini gündemimize taşımıştır. Ne var ki Brundtland Raporu ile sürdürülebilirliğe çok boyutlu bir anlam yüklenmesi, sürdürülebilir¬likten herkesin kendine göre farklı bir anlam çıkarmasına da zemin hazırlamıştır. Bu da ister istemez sürdürülebilirlik kavramını günümüzün en çok tartışılan kavramlarından biri haline getirmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Kalkınma, İktisadi Sürdürülebilirlik, Çevresel Sürdürülebilirlik, Sosyal Sürdürülebilirlik, Mali Sürdürülebilirlik, Borçların Sürdürülebilirliği JEL Kodları: Q01, Q56, R11.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Hüseyin Şen
Articles by Ayşe Kaya
Articles by Barış Alpaslan
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 2160
Downloaded: 1149
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Sen H, Kaya A, Alpaslan B. [A Historical and Current Perspective on Sustainability]. Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47. Turkish. doi:10.5455/ey.39101


Web Style

Sen H, Kaya A, Alpaslan B. [A Historical and Current Perspective on Sustainability]. http://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=295447 [Access: October 17, 2019]. Turkish. doi:10.5455/ey.39101


AMA (American Medical Association) Style

Sen H, Kaya A, Alpaslan B. [A Historical and Current Perspective on Sustainability]. Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47. Turkish. doi:10.5455/ey.39101Vancouver/ICMJE Style

Sen H, Kaya A, Alpaslan B. [A Historical and Current Perspective on Sustainability]. Ekonomik Yaklasim. (2018), [cited October 17, 2019]; 29(107): 1-47. Turkish. doi:10.5455/ey.39101Harvard Style

Sen, H., Kaya, . A. & Alpaslan, . B. (2018) [A Historical and Current Perspective on Sustainability]. Ekonomik Yaklasim, 29 (107), 1-47. Turkish. doi:10.5455/ey.39101Turabian Style

Sen, Huseyin, Ayse Kaya, and Baris Alpaslan. 2018. [A Historical and Current Perspective on Sustainability]. Ekonomik Yaklasim, 29 (107), 1-47. Turkish. doi:10.5455/ey.39101Chicago Style

Sen, Huseyin, Ayse Kaya, and Baris Alpaslan. "[A Historical and Current Perspective on Sustainability]." Ekonomik Yaklasim 29 (2018), 1-47. Turkish. doi:10.5455/ey.39101MLA (The Modern Language Association) Style

Sen, Huseyin, Ayse Kaya, and Baris Alpaslan. "[A Historical and Current Perspective on Sustainability]." Ekonomik Yaklasim 29.107 (2018), 1-47. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.39101APA (American Psychological Association) Style

Sen, H., Kaya, . A. & Alpaslan, . B. (2018) [A Historical and Current Perspective on Sustainability]. Ekonomik Yaklasim, 29 (107), 1-47. Turkish. doi:10.5455/ey.39101