ISSN 1300-1868
 

Original Research (Original Article) 


Income Tax Fraud: Estimations of Its Dimensions; Its Economic Consequences and a Tax Reform Proposal

Kemal ÇAKMAN, Halit DOĞAN.

Abstract
Despite considerable improvements in public finance since 2001, the GDP ratio of the budget and public deficits are expected, respectively, to be around 2% and 6% in 2011. Apparently there is no room left for further reductions in any of the main items of public expenditures. So, to further reduce the public deficit, Turkey must increase its public revenues the GDP ratio of which is less than half of that of the EU and the OECD average. The problem lies in the dearth of direct tax revenues and of personal income tax receipts which nowadays stand at 0.047GDP of which 91.7% is paid by wage and salary recipients. All the rest of the recipients of taxable personal income (BTGVM) declare their before tax income is 2% of the GDP and end up paying the ludicrous sum of 0.035% of the GDP in personal income taxes. This implies that these persons actually earn, not 2% but 26%-30% of the GDP. Using detailed statistics released by the Finance Ministry, tabulating the average earnings reported and the income taxes paid by 46 groups of tax-payers categorized by “field of activity” and the average income tax-rate incurred by each category, the authors first make micro based analyses and then approach the same issue using National Income accounts. In both cases they reach similar results: that this class of citizens are fraudulently reporting only 1/13th to 1/15th of their before tax income and that the earned but unreported income in Turkey is no less than 0.3GDP when unreported corporate profits are also included. These estimations by the authors are confirmed by the fact that, the National Income Accounts was recently “corrected” officially, by the creation a new GDP series that added 30%-33% to the old series. There is another sour-spot in the tax system: The de-jure personal income tax schedule direly need an overhaul because it starts by taxing the minimum wage income and less at a whopping 15% and it swiftly shoots up to the marginal rate of 35% at a very low level of pre-tax income of only 28,000 USD per year which happens to be the maximum marginal rate applied to even multi-millionaires. The authors suggest that, if a much more progressive de-jure income tax schedule which starts with 0 or 1% rate for incomes below the minimum wage (5,000 USD), which reaches the present maximum of 35% marginal rate at about 70,000 USD (instead of the present 28,000) and which rises to about 60% for the highest income-levels and if simultaneously the necessary judicial and institutional measures were taken to effectively minimize the colossal size of “earned but unreported and hence untaxed incomes”, then Turkey would be able to increase its direct-income tax revenues (cet.par.) by no less than 10%-12% of GDP. The authors then argue that if both were accomplished, not only the public deficits would be cet.par., minimized, reducing inflation and interest rates as well as the domestic savings gap (thus enhancing economic stability) but also Turkey would increase her public

Key words: Dimensions of tax-evasion in Turkey; earned but unreported incomes; de-jure and de-facto tax rates; degree of progressiveness of the income-tax schedule; tax reform; Gini coefficients of pretax and after tax incomes; a suggested comprehensive tax-reform.BEYANNAMEYE TÂBİ MÜKELLEFLERİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ GELİR VERGİSİ KAÇAKÇILIĞI: BOYUTLARININ TAHMİNİ; İKTİSADİ SONUÇLARI VE BİR REFORM ÖNERİSİ

Ozet
2001’den bu yana iç-borç servisi ve faiz ödemelerinin GSYH oranı gibi bazı değişkenlerde önemli iyileşmeler sağlanmış olmasına rağmen 2011 bütçe ve kamu açığının, sırasıyla, %2.0 ve %6 olarak gerçekleşeceğine ve bu açıkları kapatmak için AB-15 ve OECD ortalamalarının sadece yarısı kadar olan kamu gelirlerinin arttırılması gerektiğine işaret ederek başlayan çalışma, gelir vergisinin GSYH’a oranının (%4.7) anormal düşük olduğunu; bu 4.7’nin %91.7’sinin ücretli ve maaşlı gelirlerinden (%4.31) müteşekkil olduğunu; oysa Milli Gelirin en az %26’sını kazanan Beyannameye Tâbi Gelir Vergisi Mükelleflerinin (BTGVM’nin) ödediği verginin GSYH’a oranının sadece %0.35 olduğunu vurgular. Bu verilerden yola çıkarak GSYH’nin yaklaşık %2’sini elde ettiğini beyan eden BTGVM’nin gerçek matrahının aslında GSYH’nin %26-%30’u arasında olduğu tahmin edilir. Müteakip iki bölümde, önce ham GİB verilerini kullanılarak mikro, sonra da Milli Gelir İstatistiklerine dayanan makro bazlı analizler yapılarak benzer bir sonuca ulaşılır ve bu sonuçtan yola çıkarak önce BTGVM’nin gerçekleştirdiği gelir-vergisi kaçağının boyutu belirlenir. Ardından da, kaçakları engelleyen bir sistem kurulup uygulanabilse, elde edilecek ekstra fonlarla ne gibi iktisadî amaçlara ulaşılabileceği üzerinde durulur ve bu amaçlar şöyle özetlenir: (i) Yürürlükteki çizelgenin de-jure cinsten belirlediği ama de-facto olarak uygulan(a)mayan ortalama vergi oranlarına (ovo) kıyasla 124,000 TL brütün altındaki gelirlere; gelir ne denli bu rakamın altındaysa o denli düşük, ne denli üstündeyse o denli yüksek bir ovo vâzederek hem düşük gelir düzeyindekileri hem de orta sınıfı kollayan müterakkiyet derecesi yüksek bir çizelge uygulamak ve böylece vergi-sonrası gelir dağılımında ve sosyal adalet boyutunda çok önemli düzelmeler sağlamak; buna rağmen GSYH’nin %10-%12’sini bulan ek gelir vergisi toplayarak, (ii) bunun bir kısmıyla kamu açıklarını 3 puan kadar azaltmak (iii) geri kalan 0.07-0.09GSMH tutarındaki fonla da kamunun alt-yapı ve beşeri sermaye yatırımlarını çok önemli oranda arttırarak sürdürülebilir uzun-vadeli büyüme oranını 2-3 puan yükseltmek. Sonuç bölümünde, kaçaklar etkin olarak engellendiği takdirde bu üç amacın üçünü birden doyuracak mikyasta ek-bütçe geliri elde edilebileceğini öne süren yazarlar, bu takdirde oluşacak iktisadî sonuçlar ve faydalar üzerinde dururlar; bunun olabilirliğinin rakamsal tevsiki için vergi-öncesi-gelir dağılımını %1’lik dilimler cinsinden veren istatistiklerin gerekli olduğuna işaret ederler ve sonuç bölümünü, bu makaleyi takiben bu bağlamda yapılabilecek bir çalışmanın ana hatlarını betimleyerek bitirirler.

Anahtar Kelimeler: Türkiye’de vergi kaçağının boyutları, kayıt dışı ekonomi, dejure ve de-facto ortalama vergi oranları, vergi reformu, müterakkîlik derecesi farklı gelir vergisi çizelgeleri, bu çizelgelerin vergi öncesi ve sonrası gelir dağılımının gini katsayıları, bir ve


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Kemal ÇAKMAN
Articles by Halit DOĞAN
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 2785
Downloaded: 530
Cited: 0

REFERENCES
COUNCIL OF ECONOMIC ADVISERS (2010), Economic Report of the President, U.S. Government Printing Office, Washington. Appendix: Tablo B-28 ve B-29.
ÇAKMAN, M.Kemal, BAÞARAN, Z. Mehmet (2011), “Gelecek 25 Yýl Boyunca Türkiye’nin Ortalama %7 Büyümesinin Koþullarý: Senaryolar ve Elde Edilen Sonuçlar Üzerine Yorumlar”, Ekonomik Yaklaþým, C. 22, S. 78, 1-66
ÇAKMAN, M.K. (1990-A), “The Public Finance Problem of Turkey”, The Turkish Studies Association Bulletin, C. 14, S. 1, 1-13.
ÇAKMAN, M.K. (1990-B), "Vergi Kaçakçýlýðý ve Bunun Politik ve Ekonomik Uzantýlarý Üzerine,” Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, C. 27, S. 2, 27-39.
ÇAKMAN, M.K. (1991) : “Türk Vergi Sistemi ve Ekonomi Üzerindeki Etkileri” (içinde), (Kitap halinde basýlmýþ Konferans Tebliðleri ve Yorumlar) Ýstanbul, Mülkiyeliler Vakfý Yayýný, s. 71-78; 83-85.
ÇAKMAN, M.K. (1996), “Türkiye'nin Kamu Maliyesi Sorunu".Ekonomik Yaklaþým, C. 20, 5-36.
DOÐAN, Halit (2010), Türkiye’de Vergi Gelirlerinin Alt-Kalemlerinin GSYH’ya Oranlarý(1998-2008); Bunlarýn OECD ve AB Ülkelerindeki Deðerlerle Kýyaslanmasý (1965-2007) ve Türkiye’de Yalan Matrah Beyaný Yoluyla Gerçekleþtirilen Vergi Kaçakçýlýðý YÖK, Ulusal Tez Merkezi. Kayýt No.279483.http://tez2.yok.gov.tr .
DPT, http://www.dpt.gov.tr/ (Eriþim: Haziran 2011, Ocak 2012)
EUROSTAT, http://epp.eurostat.ec.europa.eu (Eriþim: 21.03.2011; 16.05 2012).
GÝB, Maliye Bakanlýðý Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý Vergi Ýstatistikleri http://www.gib.gov.tr (Eriþim: Ocak 2011; Mart 2012).http://www.tbmm.gov.tr/anayasa/2011.doc (Eriþim: 04.08.2011).
KAZGAN, Gülten (1994), Yeni Ekonomik Düzende Türkiye’nin Yeri, Altýn kitaplar, Ýstanbul.
OECD (2008), Revenue Statistics of OECD Member Countries, Paris.
OECD STAT (Ýstatistiksel Veri Tabaný), http://www.oecd.org (Eriþim: 18.02.2011-20.05.2012).
ÖZMUCUR, Süleyman (1994), “Gelirin Fonksiyonel Daðýlýmý: 1948-1993”, Boðaziçi Üniversitesi, Ýstanbul.
TCMB/EVDS, http://evds.tcmb.gov.tr/cbt.html / (Eriþim 16.05 2012).
TUÝK, http://www.tuik.gov.tr (Eriþim: Þubat 2011, Mayýs 2012) .

How to Cite this Article
Pubmed Style

Kemal CAKMAN, Halit DOGAN. [Income Tax Fraud: Estimations of Its Dimensions; Its Economic Consequences and a Tax Reform Proposal]. Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(Special): 221-268. Turkish. doi:10.5455/ey.20013


Web Style

Kemal CAKMAN, Halit DOGAN. [Income Tax Fraud: Estimations of Its Dimensions; Its Economic Consequences and a Tax Reform Proposal]. http://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=34394 [Access: November 18, 2018]. Turkish. doi:10.5455/ey.20013


AMA (American Medical Association) Style

Kemal CAKMAN, Halit DOGAN. [Income Tax Fraud: Estimations of Its Dimensions; Its Economic Consequences and a Tax Reform Proposal]. Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(Special): 221-268. Turkish. doi:10.5455/ey.20013Vancouver/ICMJE Style

Kemal CAKMAN, Halit DOGAN. [Income Tax Fraud: Estimations of Its Dimensions; Its Economic Consequences and a Tax Reform Proposal]. Ekonomik Yaklasim. (2012), [cited November 18, 2018]; 23(Special): 221-268. Turkish. doi:10.5455/ey.20013Harvard Style

Kemal CAKMAN, Halit DOGAN (2012) [Income Tax Fraud: Estimations of Its Dimensions; Its Economic Consequences and a Tax Reform Proposal]. Ekonomik Yaklasim, 23 (Special), 221-268. Turkish. doi:10.5455/ey.20013Turabian Style

Kemal CAKMAN, Halit DOGAN. 2012. [Income Tax Fraud: Estimations of Its Dimensions; Its Economic Consequences and a Tax Reform Proposal]. Ekonomik Yaklasim, 23 (Special), 221-268. Turkish. doi:10.5455/ey.20013Chicago Style

Kemal CAKMAN, Halit DOGAN. "[Income Tax Fraud: Estimations of Its Dimensions; Its Economic Consequences and a Tax Reform Proposal]." Ekonomik Yaklasim 23 (2012), 221-268. Turkish. doi:10.5455/ey.20013MLA (The Modern Language Association) Style

Kemal CAKMAN, Halit DOGAN. "[Income Tax Fraud: Estimations of Its Dimensions; Its Economic Consequences and a Tax Reform Proposal]." Ekonomik Yaklasim 23.Special (2012), 221-268. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.20013APA (American Psychological Association) Style

Kemal CAKMAN, Halit DOGAN (2012) [Income Tax Fraud: Estimations of Its Dimensions; Its Economic Consequences and a Tax Reform Proposal]. Ekonomik Yaklasim, 23 (Special), 221-268. Turkish. doi:10.5455/ey.20013

Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE’DE 1994, 2001 VE 2008-9 EKONOMİK KRİZLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
  ECONOMIC CRISES IN TURKEY: A COMPARATIVE ANALYSIS OF FAILURES IN 1994, 2001 AND 2008-9 [Turkish]
  Oktar TÜREL
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(75): 27-75
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10704

 • BÜYÜME: NEYİN BÜYÜMESİ? İktisadi Büyümeye İlişkin Eleştirel Bir Değerlendirme
  GROWTH? GROWTH OF WHAT? A Critical Assesment of Economic Growth [Turkish]
  Mustafa DURMUŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 37-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34097

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34098

 • İLERİYE DÖNÜK YENİ KEYNESYEN PARA POLİTİKASI REAKSİYON FONKSİYONUNUN TAHMİNİ: TAYLOR KURALI’NIN, MCCALLUM KURALI’NIN, TAYLOR-MCCALLUM MELEZ KURALI’NIN TÜRKİYE EKONOMİSİNDE GEÇERLİLİĞİ
  Estimation of New Keynesian Monetary Policy Reaction Function: Availability of Taylor Rule, McCallum Rule and Hybrid Taylor-McCallum Rule in Turkish Economy [Turkish]
  Hakan Naim ARDOR, Serdar VARLIK
  Ekonomik Yaklasim. 2013; 24(89): 45-71
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35302

 • Orta Gelir Tuzağından Çıkış
  Rise from Middle Income Trap [Turkish]
  Yusuf Kurtoğlu
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(90): 71-90
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35313

 • KÜRESEL GIDA KRİZİ: ÜÇÜNCÜ GIDA REJİMİ, KÜRESEL SERMAYE VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER
  Global Food Crisis: The Third Food Regime, Global Capital and The Developing Countries [Turkish]
  Sibel ÇAŞKURLU
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(Special): 161-194
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20011

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35901

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35517

 • DIŞ TİCARET KURAMINDA ÇEKİM MODELİ
  The Gravity Model in International Trade Theory [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2013; 24(88): 1-34
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35200

 • Tarihsel Dönüşüm Sorunu
  English Title Not Available [Turkish title: Tarihsel Dönüşüm Sorunu] [Turkish]
  Aziz KONUKMAN
  Ekonomik Yaklasim. 1980; 1(2): 136-147
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10017

 • İLERİYE DÖNÜK YENİ KEYNESYEN PARA POLİTİKASI REAKSİYON FONKSİYONUNUN TAHMİNİ: TAYLOR KURALI’NIN, MCCALLUM KURALI’NIN, TAYLOR-MCCALLUM MELEZ KURALI’NIN TÜRKİYE EKONOMİSİNDE GEÇERLİLİĞİ
  Estimation of New Keynesian Monetary Policy Reaction Function: Availability of Taylor Rule, McCallum Rule and Hybrid Taylor-McCallum Rule in Turkish Economy [Turkish]
  Hakan Naim ARDOR, Serdar VARLIK
  Ekonomik Yaklasim. 2013; 24(89): 45-71
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35302

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10334

 • BÜYÜME: NEYİN BÜYÜMESİ? İktisadi Büyümeye İlişkin Eleştirel Bir Değerlendirme
  GROWTH? GROWTH OF WHAT? A Critical Assesment of Economic Growth [Turkish]
  Mustafa DURMUŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 37-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34097

 • Cinsiyet Temelli Olarak Ayrışmış İşgücü Piyasası ve Çalışma Yaşamı Tercihleri: Türkiye’den Kanıt
  Gender Segregated Labor Market and Work-Life Preferences: Evidence from Turkey [English]
  Meltem İNCE YENİLMEZ
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 1-20
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35514

 • Merkez Bankası Döviz Rezervlerinin Belirleyicileri: Türkiye Örneği
  Determinants of the Central Bank Foreign Currency Reserves: The Case of Turkey [Turkish]
  Emek Aslı CİNEL, Nebiye YAMAK
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 21-38
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35515

 • Orta Gelir Tuzağından Çıkış
  Rise from Middle Income Trap [Turkish]
  Yusuf Kurtoğlu
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(90): 71-90
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35313

 • Most Cited Articles
 • TÜRKİYE’DE BİREYSEL EMEKLİK SİSTEMİ’NDEKİ CİNSİYET FARKLILIKLARININ ANALİZİ
  An Analysis of Gender Gaps in the Private Pension Scheme in Turkey [English]
  S. Cihan BOZKUŞ, Adem Y. ELVEREN
  Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(69): 89-106
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10677
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • [Türkçe Başlık Yok]
  TOURISM AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY [English]
  Jülide Yıldırım Öcal, Nadir Öcal
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 131-141
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10503
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • EV SAHiBi ÜLKE AÇISINDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  English Title Not Available [Turkish Title: EV SAHiBi ÜLKE AÇISINDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA] [Turkish]
  Filiz Elmas ÖZAĞ
  Ekonomik Yaklasim. 1994; 5(12): 63-77
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10174
  Cited : 3 times [Click to see citing articles]

 • Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi: Toplumsal Cinsiyetçi Bir Yaklaşım
  THE INDIVIDUAL PENSION SYSTEM IN TURKEY: A GENDERED PERSPECTIVE [English]
  Şule ŞAHİN, Helga RITTERSBERGER-TILIÇ, Adem Yavuz ELVEREN
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(77): 115-142
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20039
  Cited : 3 times [Click to see citing articles]

 • GCC PETRODOLAR FAZLALIĞI VE ABD CARİ AÇIK DENGESİZLİĞİ
  GCC PETRODOLLAR SURPLUSES AND THE US CURRENT ACCOUNT IMBALANCE [English]
  Shawkat HAMMOUDEH, Ramazan SARI, Eisa ALESIA
  Ekonomik Yaklasim. 2009; 20(73): 39-54
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10695
  Cited : 2 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 2 times [Click to see citing articles]

 • İstihdam, İktisadi Büyüme ve İşgücü Piyasası Performansı: Türkiye Örneği
  EMPLOYMENT, ECONOMIC GROWTH AND LABOR MARKET PERFORMANCE: THE CASE OF TURKEY [English]
  Alparslan AKÇORAOĞLU
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(77): 101-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20038
  Cited : 2 times [Click to see citing articles]

 • Türkiye'de Bölgesel Ekonomik Aktivite: Yeni Ekonomik Coğrafya Yaklaşımı
  Regional Economic Activity in Turkey: A New Economic Geography Approach [English]
  Mehmet Burak TURGUT
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 39-63
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35516
  Cited : 2 times [Click to see citing articles]

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20001
  Cited : 2 times [Click to see citing articles]

 • İhracatta Çeşitlenme: Türkiye’nin Yoğun ve Yaygın Marjları
  EXPORT DIVERSIFICATION AND COMPETITIVENESS: INTENSIVE AND EXTENSIVE MARGINS OF TURKEY [English]
  Seda EKMEN, Güzin ERLAT
  Ekonomik Yaklasim. 2013; 24(88): 35-64
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35201
  Cited : 2 times [Click to see citing articles]