ISSN 1300-1868
 

Original Research (Original Article) 


Gender Segregated Labor Market and Work-Life Preferences: Evidence from Turkey

Meltem İNCE YENİLMEZ.

Abstract
Recent drastic changes in demand for and supply of labor have given rise to efficient labor market transformations, notably in the status of gender stereotypes in advanced countries. An important question remains: Why are women’s roles in the labor market still lagging in terms of the distribution of resources and wages in developing countries? Given that wage inequality and gender segregation in occupations continues, those issues require further discussion from the viewpoint of gender inequality. While similar transformations have taken place in Turkey, aggregate data indicates that female employment and labor force participation still need special consideration. The framework of socio-cultural and economic factors that determines gender-based division, both in the labor market and households, causes women generally lag behind men at all levels in Turkey. The limited number of jobs available for women, long working hours, heavy working conditions, low wages and women’s lack of work skills are some of the factors keeping women out of the labor market. Despite recent amendments to legislation aimed at preventing gender inequality, it is still not possible to see female employment increasing due to and the strict conservative patriarchal values that characterize Turkish society. Further investments are needed in fields such as the active labor market and life-long learning in order to increase female employment. Reducing informal employment while promoting high quality and productive jobs is all crucial for addressing the problems of female unemployment in Turkey.

Key words: Female employment, gender inequality, discrimination, Turkey. JEL Classification: I21, J13, J21, J24.Cinsiyet Temelli Olarak Ayrışmış İşgücü Piyasası ve Çalışma Yaşamı Tercihleri: Türkiye’den Kanıt

Ozet
İşgücü arz ve talebinde son dönemde yaşanan esaslı değişiklikler başta gelişmiş ülkelerde toplumsal cinsiyet kalıplarındaki statü değişiklikleri olmak üzere etkin işgücü piyasalarında kayda değer dönüşümlere yol açmaktadır. Bununla birlikte, buradaki ayırt edici soru şudur: gelişmekte olan ülkelerde kadınların işgücü piyasasındaki rolleri neden hala kaynak dağılımı ve ücretler açısından geri kalmaya devam etmektedir? Mesleklerdeki süregiden ücret eşitsizliğini ve cinsiyet ayrımcılığını göz önüne aldığımızda, bu sorunların toplumsal cinsiyet eşitsizliği bakış açısından yeni tartışmalarla ele alınması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu dönüşümler benzer şekilde Türkiye’de de yaşanmaktadır. Ancak, toplulaştırılmış verilerden anlaşıldığı kadarıyla kadın istihdamını ve işgücüne katılım oranını özel bir dikkat gerektirmektedir. Sosyokültürel çerçeve ile ekonomik faktörlerin hem işgücü piyasasındaki hem de evdeki cinsiyet temelli ayrışmayı belirlemesi nedeniyle, kadınlar genellikle tüm düzeylerde erkeklerin gerisinde kalmaktadır. Kadınların çalışabileceği işlerin yetersiz olması, uzun çalışma saatleri, ağır çalışma koşulları düşük ücretler ve çalışma hayatındaki beceri yoksunluğu da yine kadınları işgücü piyasasının dışına iten faktörler arasında yer almaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin önlenmesine yönelik olarak son dönemde yapılan mevzuat değişikliklerine rağmen, Tür toplumunu karakterize eden baskıcı ve muhafazakâr ataerkil değerler sebebiyle kadın istihdamında bir iyileşmeden söz etmek mümkün olmamaktadır. Bu nedenle, kadın istihdamının arttırılması için aktif işgücü piyasası ve hayat boyu öğrenme gibi alanlarda yeni yatırımlara ihtiyaç vardır. Kadın istihdamına ilişkin sorunların üzerine gidilebilmesi için kayıt dışı istihdamın azaltılması ve kaliteli ve üretken işlerin teşvik edilmesi hayati önemdedir.

Anahtar Kelimeler: Kadın istihdamı, cinsiyet eşitsizliği, ayrımcılık, Türkiye. JEL Sınıflaması: I21, J13, J21, J24.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Meltem İNCE YENİLMEZ
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 6208
Downloaded: 1089
Cited: 0


REFERENCES
Auer, P., Efendio�lu, �. & Leschke, J. (2005) Active Labour Market Policies around the World: Coping With the Consequences of Globalization, Geneva: ILO.
Bettio, F. & J. Plantenga (2004). Comparing Care Regimes in Europe, Feminist Economics, 10(1), 85-113. [DOI via Crossref]   
Blanchard, O. & Landier, A. (2002). The Perverse Effect of Partial Labour Market Reform: Fixed-Term Contracts in France. Economic Journal, 112(480), 214-244. [DOI via Crossref]   
Bugra, A & Yakut-Cakar, B. (2010). Structural Change, the Social Policy Environment and Female Employment in Turkey, Development and Change, 41(3), 517-538. [DOI via Crossref]   
Castells, M. (1997). The Power of Identity. Oxford: Blackwell.
Dedeoglu, S. (2012) Equality, Protection and Discrimination: Gender Equality Policies in Turkey, Social Politics: International Studies in Gender, State and Society, 19(2), 269-290.
Dolado, J.J., Jansen, M. & Jimenez, J.F. (2005). Dual Employment Protection Legislation: A Framework for Analysis, IZA Discussion Paper, No. 1564.
Elveren, A.Y. (2008) Assessing Gender Inequality in the Turkish Pension System, International Social Security Review, 61(2), 39-58. [DOI via Crossref]   
Esping-Andersen, G. (2002). A New Gender Contract. In G. Esping-Andersen & D. Gallie (Eds), Why We Need Welfare State (pp. 68–95). New York: Oxford University Press. Giarini, O. & Liedtke, P. (1997). The Employment Dilemma: The Future of Work- Report to the Club of Rome, Geneva: The Geneva Association.
G�l�ubuk B., �eng�l H., Aluftekin N., K�z�laslan N. & K�l�� M. (2005). Tar�mda �stihdam, Sosyal G�venlik Uygulamalar� ve K�rsal Yoksulluk, Ziraat M�hendisli�i VI. Teknik Kongresi, ZMO, 3-7 Ocak 2005, Ankara.
KEIG (2008). Is Kanunu ve Baz� Kanunlarda De�i�iklik Yap�lmas� Hakk�nda Kanun Tasar�s� Tasla�� ve Kad�n Istihdam�n�n Art�r�lmas�, http://www.keig.org/basinAciklamalari.aspx?id=4 (retrieved on 30/09/2014),
ILO (2012). Growth, Structural Change and Employment, Report of the First Thematic consultation on the Post-2015 Framework For Development, Tokyo, Japan, May 2012.
ILO, (2012b). Decent Work Indicators: Concepts and Definitions, ILO Manual (first edition), Geneva: International Labour Office.
ILO and OECD (2013). Short-term labour market outlook and key challenges in G20 countries, Geneva: International Labour Office, July 2013.
King, E.M. & Hill, M.A. (1993). Women's Education in Developing Countries: Barriers, Benefits, and Policies, The Johns Hopkins University Press: Baltimore and London [DOI via Crossref]   
Kirton, J. (2012a). Connecting Young Entrepreneurship with G20 Governance: Innovations in Policy and Process, Working Paper presented at "G20 Young Entrepreneurs: Building Dynamic Businesses that Foster Growth and Job Creation," Mexico June 2-5, 2012.
Majid, N. (2012). How not to Count the Employed in Developing Countries. Employment Working Paper No.136, ILO.
Natarajan, A. (2010). Theory & Strategies for Full Employment. Cadmus Journal, 1(1), 42-48.
Orloff, A.S. (1993). Gender and the Social Rights of Citizenship: The Comparative Analysis of Gender Relations and Welfare States. American Sociological Rewiev, 58(3), 303-328. [DOI via Crossref]   
�ztan, E. (2004). Toplumsal Cinsiyet E�itli�i Politikalar� ve Olumlu Ayr�mc�l�k. A�SBF Dergisi, 59(1), 203-235.
TCMM (2013). 10th Development plan (2014-2018), Ankara, Turkey. Toks�z, G. (2007). T�rkiye'de Kad�n �stihdam�n�n Durumu (Women's Employment in Turkey), ILO, Ankara. Toks�z, G. (2013). "What is in the National Employment Strategy for Women and the Young?. In A. Makal (Eds.) National Employment Strategy: A Critical (pp: 36-50). T�rk-I� -SBF Social Politics mutual publication.
TUIK (2002). Statistical Indicators, Turkish Statistical Institute, Ankara.
TUIK (2006). Household Labor Force Statistics 2006, Turkish Statistical Institute, Ankara
TUIK (2013). Household Labor Force Statistics 2013, Turkish Statistical Institute, Ankara.
Tzannatos, Z. (1999). Women and Labor Market Changes in the Global Economy: Growth Helps, Inequalities Hurt and Public Policy Matters. World Development, 27(3), 551-569. [DOI via Crossref]   
Uysal, G. (2012). �al��an Kad�n Say�s� Art�yor, Betam Ara�t�rma Notu 12/137, 26 July 2012.

How to Cite this Article
Pubmed Style

Meltem INCE YENILMEZ. Gender Segregated Labor Market and Work-Life Preferences: Evidence from Turkey. Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 1-20. doi:10.5455/ey.35514


Web Style

Meltem INCE YENILMEZ. Gender Segregated Labor Market and Work-Life Preferences: Evidence from Turkey. http://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=172770 [Access: October 17, 2019]. doi:10.5455/ey.35514


AMA (American Medical Association) Style

Meltem INCE YENILMEZ. Gender Segregated Labor Market and Work-Life Preferences: Evidence from Turkey. Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 1-20. doi:10.5455/ey.35514Vancouver/ICMJE Style

Meltem INCE YENILMEZ. Gender Segregated Labor Market and Work-Life Preferences: Evidence from Turkey. Ekonomik Yaklasim. (2014), [cited October 17, 2019]; 25(93): 1-20. doi:10.5455/ey.35514Harvard Style

Meltem INCE YENILMEZ (2014) Gender Segregated Labor Market and Work-Life Preferences: Evidence from Turkey. Ekonomik Yaklasim, 25 (93), 1-20. doi:10.5455/ey.35514Turabian Style

Meltem INCE YENILMEZ. 2014. Gender Segregated Labor Market and Work-Life Preferences: Evidence from Turkey. Ekonomik Yaklasim, 25 (93), 1-20. doi:10.5455/ey.35514Chicago Style

Meltem INCE YENILMEZ. "Gender Segregated Labor Market and Work-Life Preferences: Evidence from Turkey." Ekonomik Yaklasim 25 (2014), 1-20. doi:10.5455/ey.35514MLA (The Modern Language Association) Style

Meltem INCE YENILMEZ. "Gender Segregated Labor Market and Work-Life Preferences: Evidence from Turkey." Ekonomik Yaklasim 25.93 (2014), 1-20. Print. doi:10.5455/ey.35514APA (American Psychological Association) Style

Meltem INCE YENILMEZ (2014) Gender Segregated Labor Market and Work-Life Preferences: Evidence from Turkey. Ekonomik Yaklasim, 25 (93), 1-20. doi:10.5455/ey.35514