ISSN 1300-1868
 

Original Article 


Spatial Econometric Analysis of Geographical, Financial and Commercial Contagion of the Global Crisis among Developing Countries

Selen GÖRGÜN, Seher NUR SÜLKÜ.

Abstract
In this study the contagion of the 2008 global financial crisis among developing countries through geographical, financial, commercial interaction channels analyzed with spatial panel data analysis. For this purpose, 14 developing countries according to IMF country classification were investigated during the 2001-2016 period. One of the crisis indicator, ratio of non-performing loans is considered as dependent variable. By using the literature, the effect of 9 macroeconomic indicators on non-performing loans is investigated as explanatory variables. According to the findings, the best spatial model selection is determined by using Hendry (general-to-specific) approach. Based on our findings, in developing economies, it is observed that the fixed effects model is preferred to the random effects model. Spatial Durbin Model is accepted as the best model among 14 developing countries geographically and financially close to each other. The model considers the presence of the influence of independent variables in a country on the non-performing loan ratio with the spatial effect of the non-performing loans. Considering the commercial neighborhood relationship, it is observed that the spatial relationship between developing countries has decreased and the Spatial Error Model is considered as the best model compared to others. Therefore, in terms of commercial relations it is concluded that by the effect of variables excuded in the model, sudden changes or shocks in neighboring countries are effective on non-performing loans. Results show that there is a significant spatial autocorrelation between geographically and financially close countries and this is the main reason for the spillover of the crisis.

Key words: Keywords: Spatial Panel Data Analysis, Crisis, Contagion. JEL Codes: G01, C31, C33, F602008 Global Krizinin Gelişmekte Olan Ülkeler Arasındaki Yayılımının Mekansal Ekonometrik Analizi

Ozet
Bu çalışmada 2008 global finansal krizinin gelişmekte olan ülkeler arasında coğrafi, finansal ve ticari etkileşim kanalları vasıtasıyla yayılması mekansal panel veri analizi ile araştırılmaktadır. Bu amaçla IMF ülke sınıflamasına göre, 14 gelişmekte olan ülke 2001-2016 döneminde incelenmektedir. Bir kriz göstergesi olan takipteki kredilerin toplam krediler içindeki payı modelde bağımlı değişken olarak ele alınmaktadır. Literatürden yararlanarak açıklayıcı değişken olarak 9 makroekonomik göstergenin takipteki krediler üzerindeki etkisi araştırılmaktadır. Çalışmamız bulgularına göre kurulan mekansal panel modellerde en iyi mekansal model seçimi Hendry yaklaşımı, genelden özele yaklaşım, kullanılmak suretiyle tespit edilmektedir. Bulgularımızda; gelişmekte olan ekonomilerde sabit etkiler modelinin rassal etkiler modeline tercih edildiği gözlenmektedir. Coğrafi ve finansal açıdan birbirine yakın gelişmekte olan 14 ülke arasında Mekansal Durbin Modelinin en iyi model olduğu değerlendirilmektedir. Mekansal Durbin Modelinde; takipteki kredi oranının mekansal etkisiyle birlikte, bir ülkedeki bağımsız değişkenlerin komşu ülkenin takipteki kredi oranı üzerinde etkisi olduğu kabul edilmektedir. Ticari ilişkiler açısından komşuluk ilişkisi dikkate alındığında; gelişmekte olan ülkeler arasındaki mekansallık ilişkisinin azaldığı ve Mekansal Hata Modelinin diğer mekansal modellerle kıyaslandığında en iyi model olarak kabul edildiği gözlenmektedir. Dolayısıyla ticari ilişkiler açısından; modele dahil edilmeyen değişkenlerin etkisi ile birlikte komşu ülkelerdeki ani değişimlerin veya şokların takipteki krediler üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.
Bulgularımız özellikle coğrafi ve finansal açıdan yakın ülkeler arasında önemli ölçüde mekansal otokorelasyonun bulunduğu ve bu ilişkinin krizin yayılmasında etkili olduğu yönündedir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Mekansal Panel Veri Analizi, Kriz, Yayılma. JEL Kodu: G01, C31, C33, F60


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Selen GÖRGÜN
Articles by Seher NUR SÜLKÜ
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

GORGUN S, SULKU SN. [Spatial Econometric Analysis of Geographical, Financial and Commercial Contagion of the Global Crisis among Developing Countries]. Ekonomik Yaklasim. 2020; 31(116): 301-340. Turkish. doi:10.5455/ey.17104


Web Style

GORGUN S, SULKU SN. [Spatial Econometric Analysis of Geographical, Financial and Commercial Contagion of the Global Crisis among Developing Countries]. http://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=108888 [Access: January 17, 2021]. Turkish. doi:10.5455/ey.17104


AMA (American Medical Association) Style

GORGUN S, SULKU SN. [Spatial Econometric Analysis of Geographical, Financial and Commercial Contagion of the Global Crisis among Developing Countries]. Ekonomik Yaklasim. 2020; 31(116): 301-340. Turkish. doi:10.5455/ey.17104Vancouver/ICMJE Style

GORGUN S, SULKU SN. [Spatial Econometric Analysis of Geographical, Financial and Commercial Contagion of the Global Crisis among Developing Countries]. Ekonomik Yaklasim. (2020), [cited January 17, 2021]; 31(116): 301-340. Turkish. doi:10.5455/ey.17104Harvard Style

GORGUN, S. & SULKU, . S. N. (2020) [Spatial Econometric Analysis of Geographical, Financial and Commercial Contagion of the Global Crisis among Developing Countries]. Ekonomik Yaklasim, 31 (116), 301-340. Turkish. doi:10.5455/ey.17104Turabian Style

GORGUN, Selen, and Seher NUR SULKU. 2020. [Spatial Econometric Analysis of Geographical, Financial and Commercial Contagion of the Global Crisis among Developing Countries]. Ekonomik Yaklasim, 31 (116), 301-340. Turkish. doi:10.5455/ey.17104Chicago Style

GORGUN, Selen, and Seher NUR SULKU. "[Spatial Econometric Analysis of Geographical, Financial and Commercial Contagion of the Global Crisis among Developing Countries]." Ekonomik Yaklasim 31 (2020), 301-340. Turkish. doi:10.5455/ey.17104MLA (The Modern Language Association) Style

GORGUN, Selen, and Seher NUR SULKU. "[Spatial Econometric Analysis of Geographical, Financial and Commercial Contagion of the Global Crisis among Developing Countries]." Ekonomik Yaklasim 31.116 (2020), 301-340. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.17104APA (American Psychological Association) Style

GORGUN, S. & SULKU, . S. N. (2020) [Spatial Econometric Analysis of Geographical, Financial and Commercial Contagion of the Global Crisis among Developing Countries]. Ekonomik Yaklasim, 31 (116), 301-340. Turkish. doi:10.5455/ey.17104