ISSN 1300-1868
 

Original Research (Original Article) 


Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man

Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ.

Abstract
Considering the fact that economic thought today is pervaded by the neoclassical mainstream which is oblivious to views from outside of its purview, blending a range of neighboring social science disciplines becomes much more essential to develop new insights into economic thought. In our sense, literature, too, proves to be very much helpful towards that aim. In this respect, if homo economicus and orthodox economics are criticized by an assortment of alternative economic approaches, Dostoevsky’s Notes from Underground, we believe, makes a telling contribution to critical political economy approach to these issues. In the paper, outlining the place of homo economicus in mainstream economics and social and political thought, in light of Dostoyevsky’s critique of homo economicus by way of The Underground Man, we will be in search of exploring the character and aspects of a down-to-earth human type for economic thinking.

Key words: Dostoevsky, Homo Economicus, Critique of Neoclassical Economics. JEL Classification: B13, B31, B41, B59.DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ

Ozet
İlgi alanının sınırlarının dışıyla ilgisini kesmiş neoklasik iktisadın iktisadi düşünce üzerindeki belirleyiciliğini göz önüne aldığımızda iktisadi düşünceye dair yeni düşünceler geliştirme yolunda komşu sosyal bilim disiplinlerinin kaynaşmasının ne denli önemli olduğu görülür. Bize göre edebiyatın da bu amaç yolunda yararı yadsınamaz. Bu bakımdan homo economicus ve ortodoks iktisat her ne kadar farklı birçok alternatif iktisat yaklaşımınca eleştiriliyorsa da Dostoyevski’nin Yeraltından Notlar’ı eleştirel politik ekonominin bu konulara yaklaşımına önemli katkı sunar. Yazıda anaakım iktisatta, sosyal ve siyasal düşüncede homo economicus’un yeri ana hatlarıyla belirtildikten sonra Dostoyevski’nin Yeraltı İnsanı üzerinden geliştirdiği homo economicus eleştirisinin ışığında iktisadi düşünce için gerçekçi bir insan tipinin görünümleri ve karakteri incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Dostoyevski, Homo Economicus, Neoklasik İktisat Eleştirisi. JEL Sınıflaması: B13, B31, B41, B59.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Ceyhun GÜRKAN
Articles by Mustafa ÖZİŞ
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 9016
Downloaded: 1046


REFERENCES
BAHTÝN, Mikhail M. (2004), Dostoyevski Poetikasýnýn Sorunlarý, C. Soydemir (çev.), Metis: Ýstanbul.
BERMAN, Marshall (1994), Katý Olan Her Þey Buharlaþýyor, Ü. Altuð ve B. Peker (çev.), Ýletiþim: Ýstanbul.
BEYHAN, Mazlum (2012), “Yazar ve Roman Üzerine”, Suç ve Ceza, M. Beyhan (çev.), T. Ýþ Bankasý Kültür Yayýnlarý: Ýstanbul, v-xv.
ÇAKIR, Necip (2001), “Neoklasik iktisat”, Ýktisadýn Dama Taþlarý: Ekoller- Ýz Býrakanlar-Kavramlar, A. Biber (der.), Ýstanbul: ÝÜ ÝFMC Ýktisat Dergisi Yayýný, 96-111.
Camus, A. Camus (2004 [1942]), Sisifos Söyleni, T. Yücel (çev.), Can: Ýstanbul.
ÇERNÝÞEVSKÝ, Nikolay G. (2005 [1863]), Nasýl Yapmalý, G. Bozkaya (çev.), Yar Yayýnlarý: Ýstanbul.
COLLINGWOOD, Robin G. (1999), Doða Tasarýmý, K. Dinçer (çev.), Ankara: Ýmge Kitabevi.
DOSTOYEVSKÝ, Fyodor (1999 [1864]), Yeraltýndan Notlar, M. Özgül (çev.), Cumhuriyet Dünya Klasikleri Dizisi: Ýstanbul.
DOSTOYEVSKÝ, Fyodor (2001 [1867]), Kumarbaz, N. Y. Taluy (çev.), Varlýk: Ýstanbul.
DOSTOYEVSKÝ, Fyodor (2010 [1875]), Delikanlý, E. Altay (çev.), Ýletiþim: Ýstanbul.
DOSTOYEVSKÝ, Fyodor (2011a [1865]), “Timsah”, Öyküler, E. Altay (çev.), Ýletiþim: Ýstanbul, 235-274.
DOSTOYEVSKÝ, Fyodor (2011b [1869]), Budala, M. Beyhan (çev.), Ýletiþim: Ýstanbul.
DOSTOYEVSKÝ, Fyodor (2011c [1881]), Karamazov Kardeþler, N. Y. Taluy (çev.), Ýletiþim: Ýstanbul.
DOSTOYEVSKÝ, Fyodor (2012a [1866]), Suç ve Ceza, M. Beyhan (çev.), T. Ýþ Bankasý Kültür Yayýnlarý: Ýstanbul.
DOSTOYEVSKÝ, Fyodor (2012b [1872]), Ecinniler, M. Beyhan (çev.), T. Ýþ Bankasý Kültür Yayýnlarý: Ýstanbul.
FOLEY, Duncan K. (2004), “Ýktisatta Rasyonellik ve Ýdeoloji”, Ö. Ýzdeþ (çev.), Ýktisat Dergisi, 453, 75-80.
FRANK, Joseph (1986), Dostoevsky: The Stir of Liberation, 1860-1865, Princeton University Press: Princeton, New Jersey.
GASSET, Ortega Y (2011), Sistem Olarak Tarih, Çev. N. G. Iþýk, Ýþ Bankasý Kültür Yayýnlarý: Ýstanbul.
GÜRBÝLEK, Nurdan (2008), Maðdurun Dili, Metis: Ýstanbul.
Jevons, W. Stanley (1957 [1871]), The Theory of Political Economy, Kelley& Millan, Inc.: New York.
MARX, Karl (2004 [1845]), Alman Ýdeolojisi, S. Belli (çev.), Sol Yayýnlarý: Ankara.
MARX, Karl (1999 [1858]), Grundrisse: Ekonomi Politiðin Eleþtirisinin Temelleri, Birinci Kitap, A. Gelen (çev.), Sol Yayýnlarý: Ankara.
Nalbantoðlu, H. Ünal (1990), Ekonomi Politiðin Klasik Kuramlarý, yayýmlanmamýþ ders notlarý, UC Berkeley, Sanayi Toplumlarýnýn Ekonomi Politiði Lisans Programý.
Nalbantoðlu, H. Ünal (2009), “Âlem Kitsch Olmuþ, Biz N’apalým?”, Arayýþlar: Bilim, Kültür, Üniversite, Ýletiþim: Ýstanbul, 199-251.
Nalbantoðlu, H. Ünal (2010a), “Felsefede Hukuk Dilinin ve ‘Sivil Toplum’ Kavramýnýn Ýnanýlmaz Serüvenleri”, Yan Yollar: Düþünce Bilgi, Sanat,Ýletiþim: Ýstanbul, 27-51.
Nalbantoðlu, H. Ünal (2010b), “‘Ýktidar Ýstenci’nden ‘Artý-Ürün’e”, Yan Yollar: Düþünce, Bilgi, Sanat, Ýletiþim: Ýstanbul, 453-476.
OLLMAN, Bertell (2003), Dance of Dialectics: Steps in Marx’s Method, Chicago: University of Illinois Press.
POKORNY, Dusan (1978), “Smith and Walras: Two Theories of Science”,The Canadian Journal of Economics, 11: 3, 387-403.
SCHELER, Max (2004 [1912]), Hýnç, A. Yýlmaz (çev.), Kanat: Ýstanbul.
SMITH, Adam (1984, [1759]), The Theory of Moral Sentiments, D. D. Raphael ve A. L. Macfie (der.), Liberty Fund: Indianapolis.
SMITH, Adam (1994 (1776), The Wealth of Nations, E. Canan (der.), The Modern Library: New York.
WALRAS, Léon (1965 [1874]), Elements of Pure Economics or The Theory of Social Wealth, W. Jaffé (çev.), George Allen and Unwin Ltd.: Londra.
WALRAS, Léon (1990 [1909]), “Economics and Mechanics”, Economics as Discourse, W. R. Samuels (der.), Kluwer Acedemic Publishers: Boston, 206-215

How to Cite this Article
Pubmed Style

Ceyhun GURKAN, Mustafa OZIS. [Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man]. Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128. Turkish. doi:10.5455/ey.20004


Web Style

Ceyhun GURKAN, Mustafa OZIS. [Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man]. http://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=34385 [Access: March 28, 2020]. Turkish. doi:10.5455/ey.20004


AMA (American Medical Association) Style

Ceyhun GURKAN, Mustafa OZIS. [Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man]. Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128. Turkish. doi:10.5455/ey.20004Vancouver/ICMJE Style

Ceyhun GURKAN, Mustafa OZIS. [Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man]. Ekonomik Yaklasim. (2012), [cited March 28, 2020]; 23(82): 99-128. Turkish. doi:10.5455/ey.20004Harvard Style

Ceyhun GURKAN, Mustafa OZIS (2012) [Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man]. Ekonomik Yaklasim, 23 (82), 99-128. Turkish. doi:10.5455/ey.20004Turabian Style

Ceyhun GURKAN, Mustafa OZIS. 2012. [Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man]. Ekonomik Yaklasim, 23 (82), 99-128. Turkish. doi:10.5455/ey.20004Chicago Style

Ceyhun GURKAN, Mustafa OZIS. "[Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man]." Ekonomik Yaklasim 23 (2012), 99-128. Turkish. doi:10.5455/ey.20004MLA (The Modern Language Association) Style

Ceyhun GURKAN, Mustafa OZIS. "[Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man]." Ekonomik Yaklasim 23.82 (2012), 99-128. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.20004APA (American Psychological Association) Style

Ceyhun GURKAN, Mustafa OZIS (2012) [Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man]. Ekonomik Yaklasim, 23 (82), 99-128. Turkish. doi:10.5455/ey.20004