E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey

Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN.

Cited By: 2

Abstract
Armey Curve, propounded by Richard Armey, is one of the tools that developed to demonstrate the role of the state in the economic process. The basic logic behind the Armey Curve is that the relationship between public spending and gross domestic product (GDP) is positive up to a certain point, thereafter the relationship becomes negative. According to Friedman (1997), the government has an important role in a free and open society. It is emphasized that, average contribution of the public sector in the economy is positive, but as the public share of national income increases from 15% to 50% the marginal contribution of the public sector will be negative. Therefore, Friedman advocates that based on development level of countries, the optimal level of public spending should be between 15% and 50%. In this article, Friedman’s hypothesis is tested for Turkish economy using the data of the period 1975-2010 by the help of econometric timeseries analysis, and Armey Curve is evaluated whether it is valid for total public expenditure and expenditure components or not. Empirical findings confirmed that there is a relationship as "inverse U" between economic growth and other expenditure components except public investment expenditure. Moreover, the optimal level of total public expenditure for Turkish economy is calculated as 16% of GDP. This ratio is below the level of 26.6% which is the ratio of 2010 public expenditure to GDP. In this case, one of the macroeconomic policy proposals can be the reduction of the public expenditures in Turkish economy.

Key words: Public Sector, Armey Curve, Friedman\'s Hypothesis, Co-integration. JEL Classification: C10, C51, H50, O40.TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ

Ozet
Richard Armey tarafından ortaya atılan Armey Eğrisi devletin ekonomik süreçteki rolünü ortaya koymak için geliştirilen araçlardan biridir. Armey eğrisi kamu harcamalarıyla Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) arasında bir noktaya kadar pozitif, bir noktadan sonra negatif ilişki oluğu şeklindeki temel mantığı yansıtmaktadır. Friedman’a (1997) göre özgür ve açık bir toplumda devlet önemli bir role sahiptir. Kamu sektörünün ekonomiye ortalama katkısının pozitif olduğu, ancak bu payın ulusal gelirin %15’inden %50’sine gidildikçe marjinal katkısının negatif olacağını vurgulamaktadır. Dolayısıyla Friedman kamu harcamalarının optimal düzeyinin, ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre, GSYH’nın %15 ile %50’si arasında olması gerektiğini savunmaktadır. Çalışmada bu hipotez 1975-2010 dönemi verilerinden hareketle ve ekonometrik zaman serileri analizinden yararlanarak Türkiye ekonomisi için test edilmiş ve toplam kamu harcamaları ve harcama kategorileri için Armey eğrisinin geçerli olup olmadığına bakılmıştır. Ampirik bulgular kamu yatırım harcamaları dışında diğer harcama kategorileri ve ekonomik büyüme arasında “ters U” biçiminde bir ilişkinin olduğunu doğrulamıştır. Ayrıca Türkiye ekonomisi için toplam kamu harcamalarının optimal düzeyi, GSYH’nın %16’sı düzeyinde hesaplanmıştır. Bu oran Türkiye ekonomisi için 2010 yılı kamu harcamalarının/GSYH’ya oranı olan %26.6 düzeyinin altındadır. Bu durumda sunulabilecek makroekonomik politika önerilerinden biri Türkiye’de kamu harcamalarının azaltılması gereğidir.

Anahtar Kelimeler: Kamu sektörü, Armey eğrisi, Friedman hipotezi, Eş-bütünleşme. JEL Sınıflaması: C10, C51, H50, O40.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Ömer Faruk ALTUNÇ
Articles by Celil AYDIN
on Google
on Google Scholar


REFERENCES
Abdiweli, A.M. (2003), “Institutional Differences as Sources of Growth Differences”, Atlantic Economic Journal, Vol.31, No.4, 348–362.
Akdogan, A. (2003), Kamu Maliyesi, 9. Baski, Gazi Kitabevi, Ankara.
Arisoy, Ý. (2005), “Wagner ve Keynes Hipotezleri Çerçevesinde Turkiye’de Kamu Harcamalari ve Ekonomik Buyume Ýliþkisi”, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi, Cilt 14, Sayi 2, 63-80.
Armey, D. (1995), The Freedom Revolution, Regnery Publishing Co., Washington.
Asoni, A. (2008), “Protection of Property Rights and Growth as Political Equilibria”, Journal of Economic Surveys, Vol.22, No.5, 953–987.
Aytaç D., Guran M.C. (2010), “Kamu Harcamalarinin BileþimiEkonomik Buyumeyi Etkiler mi? Turkiye Ekonomisi Ýçin Bir Analiz”, Sosyo Ekonomi, 2010 (2), 129-152.
Barro, R. (1989), “A Cross-Country Study of Growth, Saving and Government”, NBER Working Paper No. 2855.
Barro, R. J. (1990), “Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth”, The Journal of Political Economy, Vol.98, No.5, 103-125. [DOI via Crossref]   
Chao, J., Grubel, H. (1998), “Optimal Levels of Spending and Taxation in Canada,” The Fraser Institute, Vancouver
Engle, R., Granger, C. W. J. (1987), “Cointegration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing”, Econometrica, Vol. 55, No.2, 251-76. [DOI via Crossref]   
Facchini F., Melki M. (2011), “Optimal Government Size and Economic Growth in France (1871-2008): En Explanation by the State and Market Failures”, CES Working Papers, ISSN: 1955-611X, Paris, 1-38.
Friedman F. (1997), “If Only the U.S. Were as Free as Hong Kong”, Wall Street Journal, July 8, p. A14.
Gunalp, B., Dincer, O. (2005), “The Optimal Government Size in Transition Countries,” Department of Economics, Hacettepe University Beytepe, Ankara and Department of Commerce, Massey University, Auckland.
Gwartney, J., Lawson, R., Holcombe, R. (1998), “The Size and Functions of Government and Economic Growth”, Joint Economic Committee, Washington, D.C., April.
Hansen, B. E. (1996), “Inference When a Nuisance Parameter is not Identified Under the Null Hypothesis”, Econometrica, Vol. 64, No.2, 413-430. [DOI via Crossref]   
Kar, M., Taban, S. (2003), “Kamu Harcama Çeþitlerinin Ekonomik Buyume Üzerine Etkileri”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, C.58, S.3, 146-169.
Karras, G. (1997), “On the Optimal Government Size in Europe: Theory and Empirical Evidence,” The Manchester School of Economic&Social Studies, Blackwell Publishing, Vol.65, No.3, 280-94.
Karras, G. (1996), “The Optimal Government Size: Further International Evidence on the Productivity of Government Services”, Economic Inquiry,Vol. 34, No.2, 193-203. [DOI via Crossref]   
Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., Shin, Y. (1992), “Testing The Null Hypothesis of Stationarity Against The Alternative of A Unit Root, How Sure Are We That Economic Time Series Have a Unit Root?”, Journal of Econometrics, Vol. 54, 159-78. [DOI via Crossref]   
Mavrov, H. (2007), “The Size of Government Expenditure and the Rate of Economic Growth in Bulgaria”, Eriþim Adresi /http://alternativi.unwe.acad.bg/bu18/06.pdf (Eriþim Tarihi: 01 Haziran 2012).
Mohammadi, H., Çak M., Çak D. (2008), “Wagner’s Hypothesis New Evidence from Turkey Using The Bounds Testing Approach”, Journal of Economic Studies, Vol.35, No.1, 94-106. [DOI via Crossref]   
North, D.C. (1987), “Institutions, Transaction Costs and Economic Growth”, Economic Inquiry, Vol.25, No.3, 419-428. [DOI via Crossref]   
Peden, E.A. (1991) “Productivity in the United States and Its Relationship to Government Activity: An Analysis of 57 Years, 1929 – 1986”, Public Choice, 86, December, 153-173. [DOI via Crossref]   
Pevcin, P. (2004), “Economic Output and the Optimal Size of Government”, Economic and Business Review, Vol.6, No.3, 213-227.
Phillips, P., P. Perron (1988), “Testing for Unit Root in The Time Series Regression”, Biometrika, Vol.75, No.2, 336–340.
Rahn, R., Fox, H. (1996), “What is the Optimum Size of Government”, Vernon K. Kriebe Foundation.
Rezk, E. (2005), “Public Expenditure and Optimal Government Size in an Endogenous Growth Model: An Analysis of the Argentine Case,” National University of La Plata.
Romer, P.M. (1986), “Increasing Returns and Long-Run Growth”, Journal of Political Economy, Vol.94, No.5, 1002-1037. [DOI via Crossref]   
Said, E.S., Dickey D.A. (1989), “Testing for Unit Roots in ARMA(p,q) Models with Unknown p and q”, Biometrika, 71, 599-607. [DOI via Crossref]   
Scully, G. (1994), “What is the Optimal Size of Government? Policy Report”, No: 188, National Centre for Policy Analysis, Dallas.
Scully, G. (2008), “Optimal Taxation, Economic Growth and Income Inequality in the United States,” National Center for Policy Analysis, Policy Report No. 316
Solow, R.M. (1956), “A Contribution to the Theory of Economic Growth”, Quarterly Journal of Economics, Vol.70, No.1, 65-94. [DOI via Crossref]   
Swan, T.W. (1956), “Economic Growth and Capital Accumulation”, Economic Record, Vol.32, No.2, 334-361. [DOI via Crossref]   
Vaziri, H., Nademi, Y., Paghe A.A., Nademi, A. (2011), “Does Armey Curve Exist in Pakistan and Iran Economies?”, Journal of Applied Sciences Research, Vol.7, No.5, 562-565.
Vedder, R., Gallaway, L. (1998), “Government Size and Economic Growth,” Joint Economic Committee, Washington D.C., 1-15.
Williamson, O. (1985), Economic Institutions of Capitalism, The Free Press, New York.

This Article Cited By the following articles

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ARMEY EĞRİSİ GEÇERLİ MİDİR?
2018; (): .

1
 
FİNANSAL HİZMETLER GÜVEN ENDEKSİ İLE BİST ŞEHİR ENDEKSLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TESPİTİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
2021; (): .

2
 
How to Cite this Article
Pubmed Style

Omer Faruk ALTUNC, Celil AYDIN. [An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey]. Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98. Turkish. doi:10.5455/ey.20003


Web Style

Omer Faruk ALTUNC, Celil AYDIN. [An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=34384 [Access: April 10, 2023]. Turkish. doi:10.5455/ey.20003


AMA (American Medical Association) Style

Omer Faruk ALTUNC, Celil AYDIN. [An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey]. Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98. Turkish. doi:10.5455/ey.20003Vancouver/ICMJE Style

Omer Faruk ALTUNC, Celil AYDIN. [An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey]. Ekonomik Yaklasim. (2012), [cited April 10, 2023]; 23(82): 79-98. Turkish. doi:10.5455/ey.20003Harvard Style

Omer Faruk ALTUNC, Celil AYDIN (2012) [An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey]. Ekonomik Yaklasim, 23 (82), 79-98. Turkish. doi:10.5455/ey.20003Turabian Style

Omer Faruk ALTUNC, Celil AYDIN. 2012. [An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey]. Ekonomik Yaklasim, 23 (82), 79-98. Turkish. doi:10.5455/ey.20003Chicago Style

Omer Faruk ALTUNC, Celil AYDIN. "[An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey]." Ekonomik Yaklasim 23 (2012), 79-98. Turkish. doi:10.5455/ey.20003MLA (The Modern Language Association) Style

Omer Faruk ALTUNC, Celil AYDIN. "[An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey]." Ekonomik Yaklasim 23.82 (2012), 79-98. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.20003APA (American Psychological Association) Style

Omer Faruk ALTUNC, Celil AYDIN (2012) [An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey]. Ekonomik Yaklasim, 23 (82), 79-98. Turkish. doi:10.5455/ey.20003

Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10334

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Most Cited Articles
 • [Türkçe Başlık Yok]
  TOURISM AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY [English]
  Jülide Yıldırım Öcal, Nadir Öcal
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 131-141
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10503
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 11 times [Click to see citing articles]

 • TEŞVİKLERİN BÖLGESEL EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: AMPİRİK BİR ANALİZ
  The Impact of Investment Incentives on Regional Economic Growth: An Empirical Analysis [Turkish]
  Nuri YAVAN
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 65-104
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20018
  Cited : 9 times [Click to see citing articles]

 • Türkiye'de İklim Değişikliğinin Buğday Verimi Üzerine Etkileri: Bir Heterojen Panel Çalışması
  Impacts of Climate Change on Wheat Yield in Turkey: A Heterogeneous Panel Study [Turkish]
  Ozan Eruygur, Selin Özokcu
  Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(101): 219-255
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35944
  Cited : 9 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]