E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


A Historical and Current Perspective on Sustainability

Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan.

Cited By:78

Abstract
The aim of this paper is to provide an in-depth discussion of the concept of sustainability in a historical and current perspective, which has been broadly used in the last two decades. It can be said that the concept of sustainability has undergone constant change over time, and that the report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, also known as the “Brundtland Report”, in 1987 has substantially played an important role in this change. With this report, sustainability which is mainly focused on the protection of natural resources has left its place to sustainable development. Along with sustainable deve¬lopment, the concept of sustainability has become multidimensional. In fact, besides the environment, a wide range of areas from corporate sustainability in companies to tourism, to public finance, to finance has been of interest to sustainability. However, the multi-dimensi¬onal nature of sustainability has, at the conceptual level, made the concept overly complex. Nowadays, sustainability within the context of sustainable development has firstly been inst¬rumental in the integration of economic growth/development and environment, and it has also mediated the harmonization of economic life and environment. The fact that qualitative dimension, as well as the quantitative dimension of economic growth/development, is important has been also brought up to the agenda by sustainability. However, with the Brundtland report, attributing a multi-dimensional meaning to sustainability has formed a basis for everyone to make a different sense of their own from the concept. This has, in turn, made sustainability one of the most controversial concepts of our time.

Key words: Sustainability, Sustainable Development, Economic Sustainability, Environmental Sustainability, Social Sustainability, Fiscal Sustainability, Debt Sustainability. JEL Codes: Q01, Q56, R11.Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif

Ozet
Bu çalışma, son 20-30 yılda geniş bir yelpazede kendisine yer edinen sürdürülebilirlik kavramı üzerine tarihsel ve güncel perspektiften kapsamlı bir değerlendirme yapmayı amaçlamaktadır. Sürdürülebilirlik kavramının zaman içinde sürekli değişim geçirdiğini ve bu değişimde en büyük payın şüphesiz BM Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu tarafından hazırlanan 1987 tarihli ve “Ortak Geleceğimiz” başlıklı Brundtland Raporu’na ait olduğunu görmekteyiz. Söz konusu rapor ile daha çok doğal kaynakların muhafazası üzerine kurgulanan sürdürülebilirlik, yerini sürdürülebilir kalkınmaya bırakmıştır. Sürdürülebilir kalkınma ile birlikte sürdürülebilirlik kavramı çok boyutlu bir hal almıştır. Öyle ki, çevrenin yanında; firmaların kurumsal sürdü¬rülebilirliğinden turizme, kamu maliyesine, finansa kadar oldukça geniş yelpazedeki bir alan sürdürülebilirliğin ilgi alanına girmiştir. Ancak sürdürülebilirliğin çok boyutlu bir hal alması, sürdürülebilirliği en azından kavramsal düzeyde aşırı ölçüde karmaşık bir duruma getirmiştir. Günümüzde gelinen nokta itibariyle, sürdürülebilir kalkınma ekseninde sürdürülebilirlik, her şeyden önce ekonomik büyüme/kalkınma ile çevrenin entegrasyonuna vesile olmuş, ekono¬mik yaşamla çevrenin uyumlaştırılmasına aracılık etmiş ve büyümenin/ kalkınmanın nicel bo¬yutu kadar nitel boyutunun da önemli olduğu düşüncesini gündemimize taşımıştır. Ne var ki Brundtland Raporu ile sürdürülebilirliğe çok boyutlu bir anlam yüklenmesi, sürdürülebilir¬likten herkesin kendine göre farklı bir anlam çıkarmasına da zemin hazırlamıştır. Bu da ister istemez sürdürülebilirlik kavramını günümüzün en çok tartışılan kavramlarından biri haline getirmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Kalkınma, İktisadi Sürdürülebilirlik, Çevresel Sürdürülebilirlik, Sosyal Sürdürülebilirlik, Mali Sürdürülebilirlik, Borçların Sürdürülebilirliği JEL Kodları: Q01, Q56, R11.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Hüseyin Şen
Articles by Ayşe Kaya
Articles by Barış Alpaslan
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Şen H, Kaya A, Alpaslan B. [A Historical and Current Perspective on Sustainability]. Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47. Turkish. doi:10.5455/ey.39101


Web Style

Şen H, Kaya A, Alpaslan B. [A Historical and Current Perspective on Sustainability]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=295447 [Access: January 03, 2024]. Turkish. doi:10.5455/ey.39101


AMA (American Medical Association) Style

Şen H, Kaya A, Alpaslan B. [A Historical and Current Perspective on Sustainability]. Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47. Turkish. doi:10.5455/ey.39101Vancouver/ICMJE Style

Şen H, Kaya A, Alpaslan B. [A Historical and Current Perspective on Sustainability]. Ekonomik Yaklasim. (2018), [cited January 03, 2024]; 29(107): 1-47. Turkish. doi:10.5455/ey.39101Harvard Style

Şen, H., Kaya, . A. & Alpaslan, . B. (2018) [A Historical and Current Perspective on Sustainability]. Ekonomik Yaklasim, 29 (107), 1-47. Turkish. doi:10.5455/ey.39101Turabian Style

Şen, Huseyin, Ayşe Kaya, and Barış Alpaslan. 2018. [A Historical and Current Perspective on Sustainability]. Ekonomik Yaklasim, 29 (107), 1-47. Turkish. doi:10.5455/ey.39101Chicago Style

Şen, Huseyin, Ayşe Kaya, and Barış Alpaslan. "[A Historical and Current Perspective on Sustainability]." Ekonomik Yaklasim 29 (2018), 1-47. Turkish. doi:10.5455/ey.39101MLA (The Modern Language Association) Style

Şen, Huseyin, Ayşe Kaya, and Barış Alpaslan. "[A Historical and Current Perspective on Sustainability]." Ekonomik Yaklasim 29.107 (2018), 1-47. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.39101APA (American Psychological Association) Style

Şen, H., Kaya, . A. & Alpaslan, . B. (2018) [A Historical and Current Perspective on Sustainability]. Ekonomik Yaklasim, 29 (107), 1-47. Turkish. doi:10.5455/ey.39101

Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]