ISSN 1300-1868
 

Original Research (Original Article) 


English title is not available [Turkish title: Türkiye\'de Kayıtdışı Ekonomi ve Siyasal Yapılanma]

Ömer Faruk Çolak.

Abstract
n.a

Key words: n.aTürkiye'de Kayıtdışı Ekonomi ve Siyasal Yapılanma

Ozet
yok

Anahtar Kelimeler: yok


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Ömer Faruk Çolak
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 2054
Downloaded: 414
Cited: 0

REFERENCES
Celestin, J.-B, 1989, Urban Informal Sector Information: Needs and Methods, Ge-, neva:ILO.
Cýnar, Mine E., 1994, "Unskilled Urban Migrant Women and Disguished Employment:Hoýne-Working Women in Ýstanbul, Turkey", World Development, Vol:22
DÝE, 2000, Haber Bülteni-2000-200 I Hanehalký Ýþgücü Anket Sonuçlarý, Ankara.
DÝE, Hanehalký Ýþgücü Anketleri, 1994-2000, Ankara.
DÝE, 2001, Hanehalký Ýþgücü Veritabaný, Ankara: T. C. Baþbakanlýk Devlet Ýstatis­tik Enstitüsü
DPT, 2000, Ýþgücü Piyasasý Özel ihtisas Komisyonu Raporu. Ankara: DPT Yayýný.
DPT, 2001,2003 Yýlý Programý, Ankara.
Gürsel, S. Vd., 2000, Türkiye'de Bireysel Gelir Daðýlýmý ve Yoksulluk, Ýstanbul: TÜSÝAD Yayýný.
Haan, H., Sethuraman, S.V., (Ed by), The Urban Informal Sector in Devetoping Countries, Geneva:ILO.
HÜNEE, 1999, Türkiye Nüfus ve Saðlýk Araþtýrmasý 1999, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü.
Karpat, S. K. (1992), Ekonomik ve Sosyal Yönleriyle Türkiye'de Kentleþme, Ankara:Adým Yayýncýlýk.
Keleþ, R. (1997), Kentleþme Politikasý, Ankara: Ýmge Yayýnevi.
Kýray, Mübeccel, 1970, "Gecekondular", Toplumbilim Yazýlarý, Ankara: Gazi Üniversitesi Yayýný.
Kýray, Mübeccel, 1970, "Gecekondu:Az Geliþmiþ ÜlkelerdeHýzla Topraktan Kopma ve Kentle Bütünleþeme", Toplumbilim Yazýlarý, Ankara: Gazi Üniversitesi Yayýný.
Kýray, Mübeccel, 1970, "Toplumsal deðiþme ve Kentleþmede Düþük Gelirliler", Toplumbilim Yazýlarý, Ankara:Gazi Üniversitesi Yayýný.
Mead, donaldC., Christian Morrison, 1996, The Informal sector Elephant, World Development, Vol:24.
OECD, 1982, The Hidden Economy, Occasional Studies, Paris:OECD.
Özar, Þemsa, 1996, "Kentsel Kayýtdýþý Kesimde Ýstihdam Sorununa Yaklaþýmlar ve Bir Ön Saha Çalýþmasý", ODTÜ Geliþme Dergisi. Cilt:23.
Patel, Urjit R., Pradeep Srivastaya, 1996, "Macroeconomic Policy and Output Comovement: The Formal and Informal Sectors in lndia", World Development. Vol:24
Þiþman, Yener, 1999, Ekonomik Faaliyetlerde Enformelleþme ve Türkiye'de Enformel Ekonomik Faaliyetlerde Çalýþanlara Yönelik Sosyal Politikalar, Eskiþehir: Anadolu Üniversitesi Yayýný.
Todaro, Michael P., 1969, "A Model of Labor Migratian and Urban Unemployment in Less Developed Contries", The American Economic Review, Vol:59
Tekeli, Ýlhan, 1974, Kalkýnma Sürecinde Marjinal Kesim ve Türkiye Üzerine Bir Deneme, Kentleþme Üzerine Yazýlar, 1982, Ankara: Turhan Kitabevi.
Tekeli, Ýlhan, 1976, Marjinal sektörün Dinamiðinde Bir Baþka Yön, Kentleþme Üzerine Yazýlar, 1982, Ankara: Turhan Kitabevi.
TÝSK, 1996, "TÝSK'in Kentleþme Sorunlarýna Ýliþkin Görüþ ve Çözüm Önerileri", Ýþveren Dergisi, Cilt:34, Sayý:7.
Tokman, Victor E., "Policies for Heterogeneous Informal sector in Latin America", World Development, Vol:17
UNDP, 1998, Türkiye insani Geliþme Raporu, Ankara:UNDP.
Yamak, R. ve Yamak, N., 1999, "Türkiye'de Gelir Daðýlýmý ve Ýç Göç", Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Eylül-1999.

How to Cite this Article
Pubmed Style

Omer Faruk Colak. [English title is not available [Turkish title: Türkiye\'de Kayıtdışı Ekonomi ve Siyasal Yapılanma]]. Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 248-258. Turkish. doi:10.5455/ey.10404


Web Style

Omer Faruk Colak. [English title is not available [Turkish title: Türkiye\'de Kayıtdışı Ekonomi ve Siyasal Yapılanma]]. http://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=156046 [Access: January 17, 2019]. Turkish. doi:10.5455/ey.10404


AMA (American Medical Association) Style

Omer Faruk Colak. [English title is not available [Turkish title: Türkiye\'de Kayıtdışı Ekonomi ve Siyasal Yapılanma]]. Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 248-258. Turkish. doi:10.5455/ey.10404Vancouver/ICMJE Style

Omer Faruk Colak. [English title is not available [Turkish title: Türkiye\'de Kayıtdışı Ekonomi ve Siyasal Yapılanma]]. Ekonomik Yaklasim. (2003), [cited January 17, 2019]; 14(49 - Proceedings): 248-258. Turkish. doi:10.5455/ey.10404Harvard Style

Omer Faruk Colak (2003) [English title is not available [Turkish title: Türkiye\'de Kayıtdışı Ekonomi ve Siyasal Yapılanma]]. Ekonomik Yaklasim, 14 (49 - Proceedings), 248-258. Turkish. doi:10.5455/ey.10404Turabian Style

Omer Faruk Colak. 2003. [English title is not available [Turkish title: Türkiye\'de Kayıtdışı Ekonomi ve Siyasal Yapılanma]]. Ekonomik Yaklasim, 14 (49 - Proceedings), 248-258. Turkish. doi:10.5455/ey.10404Chicago Style

Omer Faruk Colak. "[English title is not available [Turkish title: Türkiye\'de Kayıtdışı Ekonomi ve Siyasal Yapılanma]]." Ekonomik Yaklasim 14 (2003), 248-258. Turkish. doi:10.5455/ey.10404MLA (The Modern Language Association) Style

Omer Faruk Colak. "[English title is not available [Turkish title: Türkiye\'de Kayıtdışı Ekonomi ve Siyasal Yapılanma]]." Ekonomik Yaklasim 14.49 - Proceedings (2003), 248-258. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.10404APA (American Psychological Association) Style

Omer Faruk Colak (2003) [English title is not available [Turkish title: Türkiye\'de Kayıtdışı Ekonomi ve Siyasal Yapılanma]]. Ekonomik Yaklasim, 14 (49 - Proceedings), 248-258. Turkish. doi:10.5455/ey.10404

Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE’DE 1994, 2001 VE 2008-9 EKONOMİK KRİZLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
  ECONOMIC CRISES IN TURKEY: A COMPARATIVE ANALYSIS OF FAILURES IN 1994, 2001 AND 2008-9 [Turkish]
  Oktar TÜREL
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(75): 27-75
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10704

 • BÜYÜME: NEYİN BÜYÜMESİ? İktisadi Büyümeye İlişkin Eleştirel Bir Değerlendirme
  GROWTH? GROWTH OF WHAT? A Critical Assesment of Economic Growth [Turkish]
  Mustafa DURMUŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 37-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34097

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34098

 • İLERİYE DÖNÜK YENİ KEYNESYEN PARA POLİTİKASI REAKSİYON FONKSİYONUNUN TAHMİNİ: TAYLOR KURALI’NIN, MCCALLUM KURALI’NIN, TAYLOR-MCCALLUM MELEZ KURALI’NIN TÜRKİYE EKONOMİSİNDE GEÇERLİLİĞİ
  Estimation of New Keynesian Monetary Policy Reaction Function: Availability of Taylor Rule, McCallum Rule and Hybrid Taylor-McCallum Rule in Turkish Economy [Turkish]
  Hakan Naim ARDOR, Serdar VARLIK
  Ekonomik Yaklasim. 2013; 24(89): 45-71
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35302

 • Orta Gelir Tuzağından Çıkış
  Rise from Middle Income Trap [Turkish]
  Yusuf Kurtoğlu
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(90): 71-90
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35313

 • KÜRESEL GIDA KRİZİ: ÜÇÜNCÜ GIDA REJİMİ, KÜRESEL SERMAYE VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER
  Global Food Crisis: The Third Food Regime, Global Capital and The Developing Countries [Turkish]
  Sibel ÇAŞKURLU
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(Special): 161-194
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20011

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35901

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35517

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10334

 • DIŞ TİCARET KURAMINDA ÇEKİM MODELİ
  The Gravity Model in International Trade Theory [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2013; 24(88): 1-34
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35200

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10403

 • YENİ DIŞ TİCARET TEORİLERİ
  The New Trade Theories [Turkish]
  Arzu S. AKKOYUNLU
  Ekonomik Yaklasim. 1996; 7(21): 71-99
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10230

 • YENİ EKONOMİK COĞRAFYA VE KALKINMA
  English Title Not Available [Turkish Title: YENİ EKONOMİK COĞRAFYA VE KALKINMA] [Turkish]
  Celal KÜÇÜKER
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(38): 1-45
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10805

 • HİTİT KANUNLARINDA HAYVANLARLA İLGİLİ MADDELER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  An Assessment of Articles on Animals in the Hittite Laws [Turkish]
  Özlem Sir GAVAZ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 93-106
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34099

 • 1971 SONRASINDA TÜRKİYE’DE İZLENEN DÖVİZ KURU POLİTİKASI
  English Title Not Available [Turkish Title: 1971 SONRASINDA TÜRKİYE’DE İZLENEN DÖVİZ KURU POLİTİKASI] [Turkish]
  Nahit TÖRE
  Ekonomik Yaklasim. 1981; 2(4): 1-25
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10029

 • ZAMAN SERİLERİNDE REGRESYON VE VARYANS ANALİZİ YÖNTEMLERİ İLE MEVSİMSEL DALGALANMALARIN ARAŞTIRILMASI VE BİR UYGULAMA
  SEASONAL PHENOMENON IN TIME SERIES [Turkish]
  Aydın ÜNSAL
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 119-130
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10261

 • Most Cited Articles
 • [Türkçe Başlık Yok]
  TOURISM AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY [English]
  Jülide Yıldırım Öcal, Nadir Öcal
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 131-141
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10503
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE’DE BİREYSEL EMEKLİK SİSTEMİ’NDEKİ CİNSİYET FARKLILIKLARININ ANALİZİ
  An Analysis of Gender Gaps in the Private Pension Scheme in Turkey [English]
  S. Cihan BOZKUŞ, Adem Y. ELVEREN
  Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(69): 89-106
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10677
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • EV SAHiBi ÜLKE AÇISINDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  English Title Not Available [Turkish Title: EV SAHiBi ÜLKE AÇISINDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA] [Turkish]
  Filiz Elmas ÖZAĞ
  Ekonomik Yaklasim. 1994; 5(12): 63-77
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10174
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi: Toplumsal Cinsiyetçi Bir Yaklaşım
  THE INDIVIDUAL PENSION SYSTEM IN TURKEY: A GENDERED PERSPECTIVE [English]
  Şule ŞAHİN, Helga RITTERSBERGER-TILIÇ, Adem Yavuz ELVEREN
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(77): 115-142
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20039
  Cited : 3 times [Click to see citing articles]

 • TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE YOĞUNLAŞMA: BİNEK VE HAFİF TİCARİ ARAÇLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  Concentration in Turkish Automotive Sector: An Application on Passenger and Light Commercial Vehicles [Turkish]
  Selahattin KAYNAK, Yılmaz Onur ARİ
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(80): 39-58
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20023
  Cited : 3 times [Click to see citing articles]

 • GCC PETRODOLAR FAZLALIĞI VE ABD CARİ AÇIK DENGESİZLİĞİ
  GCC PETRODOLLAR SURPLUSES AND THE US CURRENT ACCOUNT IMBALANCE [English]
  Shawkat HAMMOUDEH, Ramazan SARI, Eisa ALESIA
  Ekonomik Yaklasim. 2009; 20(73): 39-54
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10695
  Cited : 2 times [Click to see citing articles]

 • [Türkçe Başlık Yok]
  STOCK MARKET REACTION TO DEVELOPMENTS IN TURKISH-EUROPEAN UNION RELATIONS [English]
  Mehmet ERYİĞİT
  Ekonomik Yaklasim. 2007; 18(63): 55-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10631
  Cited : 2 times [Click to see citing articles]

 • TEKNOLOJİK GELİŞME: NEOKLASİK VE EVRİMCİ KURAMLAR AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME
  English Title Not Available [Turkish Title: TEKNOLOJİK GELİŞME: NEOKLASİK VE EVRİMCİ KURAMLAR AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME] [Turkish]
  ALKAN SOYAK
  Ekonomik Yaklasim. 1995; 6(15): 93-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10192
  Cited : 2 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 2 times [Click to see citing articles]

 • İstihdam, İktisadi Büyüme ve İşgücü Piyasası Performansı: Türkiye Örneği
  EMPLOYMENT, ECONOMIC GROWTH AND LABOR MARKET PERFORMANCE: THE CASE OF TURKEY [English]
  Alparslan AKÇORAOĞLU
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(77): 101-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20038
  Cited : 2 times [Click to see citing articles]