ISSN 1300-1868
 

Original Research (Original Article) 


English title is not available [Turkish title: Türkiye\'de Kayıtdışı Ekonomi ve Siyasal Yapılanma]

Ömer Faruk Çolak.

Abstract
n.a

Key words: n.aTürkiye'de Kayıtdışı Ekonomi ve Siyasal Yapılanma

Ozet
yok

Anahtar Kelimeler: yok


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Ömer Faruk Çolak
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 3391
Downloaded: 577
Cited: 0


REFERENCES
Celestin, J.-B, 1989, Urban Informal Sector Information: Needs and Methods, Ge-, neva:ILO.
Cýnar, Mine E., 1994, "Unskilled Urban Migrant Women and Disguished Employment:Hoýne-Working Women in Ýstanbul, Turkey", World Development, Vol:22
DÝE, 2000, Haber Bülteni-2000-200 I Hanehalký Ýþgücü Anket Sonuçlarý, Ankara.
DÝE, Hanehalký Ýþgücü Anketleri, 1994-2000, Ankara.
DÝE, 2001, Hanehalký Ýþgücü Veritabaný, Ankara: T. C. Baþbakanlýk Devlet Ýstatis­tik Enstitüsü
DPT, 2000, Ýþgücü Piyasasý Özel ihtisas Komisyonu Raporu. Ankara: DPT Yayýný.
DPT, 2001,2003 Yýlý Programý, Ankara.
Gürsel, S. Vd., 2000, Türkiye'de Bireysel Gelir Daðýlýmý ve Yoksulluk, Ýstanbul: TÜSÝAD Yayýný.
Haan, H., Sethuraman, S.V., (Ed by), The Urban Informal Sector in Devetoping Countries, Geneva:ILO.
HÜNEE, 1999, Türkiye Nüfus ve Saðlýk Araþtýrmasý 1999, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü.
Karpat, S. K. (1992), Ekonomik ve Sosyal Yönleriyle Türkiye'de Kentleþme, Ankara:Adým Yayýncýlýk.
Keleþ, R. (1997), Kentleþme Politikasý, Ankara: Ýmge Yayýnevi.
Kýray, Mübeccel, 1970, "Gecekondular", Toplumbilim Yazýlarý, Ankara: Gazi Üniversitesi Yayýný.
Kýray, Mübeccel, 1970, "Gecekondu:Az Geliþmiþ ÜlkelerdeHýzla Topraktan Kopma ve Kentle Bütünleþeme", Toplumbilim Yazýlarý, Ankara: Gazi Üniversitesi Yayýný.
Kýray, Mübeccel, 1970, "Toplumsal deðiþme ve Kentleþmede Düþük Gelirliler", Toplumbilim Yazýlarý, Ankara:Gazi Üniversitesi Yayýný.
Mead, donaldC., Christian Morrison, 1996, The Informal sector Elephant, World Development, Vol:24.
OECD, 1982, The Hidden Economy, Occasional Studies, Paris:OECD.
Özar, Þemsa, 1996, "Kentsel Kayýtdýþý Kesimde Ýstihdam Sorununa Yaklaþýmlar ve Bir Ön Saha Çalýþmasý", ODTÜ Geliþme Dergisi. Cilt:23.
Patel, Urjit R., Pradeep Srivastaya, 1996, "Macroeconomic Policy and Output Comovement: The Formal and Informal Sectors in lndia", World Development. Vol:24
Þiþman, Yener, 1999, Ekonomik Faaliyetlerde Enformelleþme ve Türkiye'de Enformel Ekonomik Faaliyetlerde Çalýþanlara Yönelik Sosyal Politikalar, Eskiþehir: Anadolu Üniversitesi Yayýný.
Todaro, Michael P., 1969, "A Model of Labor Migratian and Urban Unemployment in Less Developed Contries", The American Economic Review, Vol:59
Tekeli, Ýlhan, 1974, Kalkýnma Sürecinde Marjinal Kesim ve Türkiye Üzerine Bir Deneme, Kentleþme Üzerine Yazýlar, 1982, Ankara: Turhan Kitabevi.
Tekeli, Ýlhan, 1976, Marjinal sektörün Dinamiðinde Bir Baþka Yön, Kentleþme Üzerine Yazýlar, 1982, Ankara: Turhan Kitabevi.
TÝSK, 1996, "TÝSK'in Kentleþme Sorunlarýna Ýliþkin Görüþ ve Çözüm Önerileri", Ýþveren Dergisi, Cilt:34, Sayý:7.
Tokman, Victor E., "Policies for Heterogeneous Informal sector in Latin America", World Development, Vol:17
UNDP, 1998, Türkiye insani Geliþme Raporu, Ankara:UNDP.
Yamak, R. ve Yamak, N., 1999, "Türkiye'de Gelir Daðýlýmý ve Ýç Göç", Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Eylül-1999.

How to Cite this Article
Pubmed Style

Omer Faruk Colak. [English title is not available [Turkish title: Türkiye\'de Kayıtdışı Ekonomi ve Siyasal Yapılanma]]. Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 248-258. Turkish. doi:10.5455/ey.10404


Web Style

Omer Faruk Colak. [English title is not available [Turkish title: Türkiye\'de Kayıtdışı Ekonomi ve Siyasal Yapılanma]]. http://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=156046 [Access: June 17, 2019]. Turkish. doi:10.5455/ey.10404


AMA (American Medical Association) Style

Omer Faruk Colak. [English title is not available [Turkish title: Türkiye\'de Kayıtdışı Ekonomi ve Siyasal Yapılanma]]. Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 248-258. Turkish. doi:10.5455/ey.10404Vancouver/ICMJE Style

Omer Faruk Colak. [English title is not available [Turkish title: Türkiye\'de Kayıtdışı Ekonomi ve Siyasal Yapılanma]]. Ekonomik Yaklasim. (2003), [cited June 17, 2019]; 14(49 - Proceedings): 248-258. Turkish. doi:10.5455/ey.10404Harvard Style

Omer Faruk Colak (2003) [English title is not available [Turkish title: Türkiye\'de Kayıtdışı Ekonomi ve Siyasal Yapılanma]]. Ekonomik Yaklasim, 14 (49 - Proceedings), 248-258. Turkish. doi:10.5455/ey.10404Turabian Style

Omer Faruk Colak. 2003. [English title is not available [Turkish title: Türkiye\'de Kayıtdışı Ekonomi ve Siyasal Yapılanma]]. Ekonomik Yaklasim, 14 (49 - Proceedings), 248-258. Turkish. doi:10.5455/ey.10404Chicago Style

Omer Faruk Colak. "[English title is not available [Turkish title: Türkiye\'de Kayıtdışı Ekonomi ve Siyasal Yapılanma]]." Ekonomik Yaklasim 14 (2003), 248-258. Turkish. doi:10.5455/ey.10404MLA (The Modern Language Association) Style

Omer Faruk Colak. "[English title is not available [Turkish title: Türkiye\'de Kayıtdışı Ekonomi ve Siyasal Yapılanma]]." Ekonomik Yaklasim 14.49 - Proceedings (2003), 248-258. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.10404APA (American Psychological Association) Style

Omer Faruk Colak (2003) [English title is not available [Turkish title: Türkiye\'de Kayıtdışı Ekonomi ve Siyasal Yapılanma]]. Ekonomik Yaklasim, 14 (49 - Proceedings), 248-258. Turkish. doi:10.5455/ey.10404