ISSN 1300-1868
 

Original Research (Original Article) 


Modern World-System Analysis and Foreign Trade

Filiz ELMAS.

Abstract
The aim of this study is to examine the concept of foreign trade in terms of the “Modern World-System” analysis developed by Immanuel Wallerstein in the 1970’s. The study consists of three parts. The first part includes main concepts in order to explain the terminology used in the Modern World-System analysis. In the second part, the transformation stages of the world-system will be investigated while obeying the time limitation of Wallerstein and foreign trade concept in those time stages will be investigated.The last part is the conclusion and evaluation.

Key words: Modern World-System, Immanuel Wallerstein. JEL Classification: F54, F59MODERN DÜNYA-SİSTEMİ ANALİZİ VE DIŞ TİCARET

Ozet
Bu çalışmanın amacı, Immanuel Wallerstein tarafından 1970’lerde geliştirilen “Modern Dünya-Sistemi” analizi bağlamında dış ticaret kavramını irdelemektir. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, Modern DünyaSistemi analizinde kullanılan kavramların tanıtılmasıdır. İkinci bölüm, Wallerstein’ın zamansal sınıflamasına uyularak dünya-sisteminin dönüşüm evreleri dört dönem halinde ele alınmış ve bu zaman kesitlerinde dış ticaret kavramı incelenmesidir. Son bölüm sonuç ve değerlendirmedir.

Anahtar Kelimeler: Modern Dünya-Sistemi, Immanuel Wallerstein. JEL Sınıflaması: F54, F59


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Filiz ELMAS
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 6345
Downloaded: 1237


REFERENCES
BRENNER, Robert; (1986), “Kapitalizmin Kökenleri”, 11. Tez, S. 3, 10–28.
FRANK Gunder Andre ve Gill K. BARRY (2003), Dünya Sistemi: Beþ Yüzyýllýk mý, Beþ Binyýllýk Mý? Ýmge Kitapevi, Ankara.
GÜLALP, Haldun (1986), “Frank ve Wallerstein”, 11. Tez, S. 3, s. 28–49.
KARAÖMERLÝOÐLU, M. Asým, (2001-2002), “Baðýmlýlýk Kuramý, Dünya Sistemi Teorisi ve Osmanlý/Türkiye Çalýþmalarý”, Toplum ve Bilim, S. 91, Ýstanbul.
OKTÝK, Nilgün ve KÖKALAN, Füsun (2001–2002), “Immanuel Wallerstein; Tarihsel Kapitalizm Analizi Ve Dünya Sistemi”, Doðu-Batý, C. 17, 127–139.
ÖZDEMÝR, Murat (2006), “Uluslararasý Ekonomi Politiðe Marksist Yaklaþýmlar”, Toplum ve Bilim, S. 105, 201–244.
WALLERSTEIN, Immanuel ve HOPKINS Terence, K (2000), Geçiþ Çaðý: Dünya Sisteminin Yörüngesi(1945–2025), Çev. Nuri Ersoy, Ender Abadoðlu, Orhan Akalýn, Yücel Kaya, Avesta Yayýncýlýk, Ýstanbul.
WALLERSTEIN, Immanuel (2002a), Modern Dünya-Sistemi, Cilt 1, Çev. Latif Boyacý, 2. Baský, Bakýþ Yayýncýlýk, Ýstanbul.
WALLERSTEIN, Immanuel (2002b), Modern Dünya-Sistemi, Cilt 2, Çev. Latif Boyacý, Bakýþ Yayýncýlýk, Ýstanbul.
WALLERSTEIN, Immanuel; (2011), Modern Dünya-Sistemi, Cilt 3, Çev. Latif Boyacý, Yarýn Yayýnlarý, Ýstanbul.
WALLERSTEIN, Immanuel; (2002c), Tarihsel Kapitalizm, Çev. Necmiye Alpay, Metis Yayýncýlýk, 3. Baský, Ýstanbul.
WALLERSTEIN, Immanuel; (2005a), Yeni Bir Sosyal Bilim Ýçin, Çev. Ender Abadoðlu, 2. Baský, Aram Yayýncýlýk, Ýstanbul.
WALLERSTEIN, Immanuel, I, JURNA. C. KELLER, E. vd. (2005b), Gulbenkian Komisyonu Sosyal Bilimleri Açýn, Çev. Þirin Tekeli, 2. Baský, Metis Yayýnlarý, Ýstanbul.
WALLERSTEIN, Immanuel; (2005c), Dünya Sistemleri Analizi: Bir Giriþ, Çev. Ender Abadoðlu- Nuri Ersoy, 2. Baský, Aram Yayýncýlýk, Ýstanbul.
WALLERSTEIN, Immanuel; (2005d), “Ýlim Adamlarý Sýnýfýnýn Ana Akýmý ve gerçeklik: Bir Dönüm Noktasýnda Mýyýz?”, Modern Küresel Sistem, Çev. M. Kürþad Atalar, Pýnar Yayýnlarý, Ýstanbul.
SAVRAN, Sungur; (2008), Kod Adý Küreselleþme: 21. Yüzyýlda Emperyalizm, Yordam Kitap, Ýstanbul.
YARKIN, Gülistan; (2008), “Immanuel Wallerstein ve Marksizm”, Praksis, S. 18, 159-184.

How to Cite this Article
Pubmed Style

Filiz ELMAS. [Modern World-System Analysis and Foreign Trade]. Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(Special): 133-160. Turkish. doi:10.5455/ey.20010


Web Style

Filiz ELMAS. [Modern World-System Analysis and Foreign Trade]. http://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=34391 [Access: March 28, 2020]. Turkish. doi:10.5455/ey.20010


AMA (American Medical Association) Style

Filiz ELMAS. [Modern World-System Analysis and Foreign Trade]. Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(Special): 133-160. Turkish. doi:10.5455/ey.20010Vancouver/ICMJE Style

Filiz ELMAS. [Modern World-System Analysis and Foreign Trade]. Ekonomik Yaklasim. (2012), [cited March 28, 2020]; 23(Special): 133-160. Turkish. doi:10.5455/ey.20010Harvard Style

Filiz ELMAS (2012) [Modern World-System Analysis and Foreign Trade]. Ekonomik Yaklasim, 23 (Special), 133-160. Turkish. doi:10.5455/ey.20010Turabian Style

Filiz ELMAS. 2012. [Modern World-System Analysis and Foreign Trade]. Ekonomik Yaklasim, 23 (Special), 133-160. Turkish. doi:10.5455/ey.20010Chicago Style

Filiz ELMAS. "[Modern World-System Analysis and Foreign Trade]." Ekonomik Yaklasim 23 (2012), 133-160. Turkish. doi:10.5455/ey.20010MLA (The Modern Language Association) Style

Filiz ELMAS. "[Modern World-System Analysis and Foreign Trade]." Ekonomik Yaklasim 23.Special (2012), 133-160. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.20010APA (American Psychological Association) Style

Filiz ELMAS (2012) [Modern World-System Analysis and Foreign Trade]. Ekonomik Yaklasim, 23 (Special), 133-160. Turkish. doi:10.5455/ey.20010