E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


The Relationship of Dolarization with Macroeconomic and Institutional Indicators in Turkey

Halil İbrahim KOÇAK.

Abstract
Dollarization is defined as the use of a foreign currency in a particular economy instead of, or in combination with, the national currency. Dollarization, which emerged as a natural consequence of increasing globalization and liberalization in capital markets, is an interesting topic for both academics and policymakers due to its significant effects on economies. Although the reasons for the emergence of dollarization may differ across countries, there is a consensus in the literature that the main factors causing dollarization are economic, political and structural instabilities. In this respect, although Turkey's dollarization story started in the early 1970s, the financial liberalization steps taken in the 1990s and the macroeconomic and structural instabilities caused the dollarization process in Turkey to show serious excesses. The climate of confidence that emerged because of the steps taken after the two economic crises in the early 2000s led to improvements in economic and structural indicators, thus initiating a process of reverse dollarization for Turkey. However, the de-dollarization process in Turkey only lasted until the early 2010s. As of the 2010s, an increase in the trend of unofficial dollarization is again observed for Turkey. The pandemic that emerged along with the economic and institutional instabilities experienced during this period caused dollarization rates in Turkey to follow a high course again. The aim of this study is to explain the dollarization story of Turkey by considering the dollarization concept in detail, and to examine the relationship between the partial dollarization process, which increased especially after 2010, with macroeconomic and institutional factors, with a qualitative research design. Since the dollarization process in Turkey has taken place in different directions in certain periods, this study examines the dollarization process in Turkey and the interaction of dollarization with economic and institutional indicators separately for the periods 1980-2001, 2001-2010 and 2010-2022.

Key words: Dollarization, Institutions, Inflation, Exchange Rate. JEL Codes: E44, E50Türkiye’de Dolarizasyonun Makroekonomik ve Kurumsal Göstergelerle Olan İlişkisi

Ozet
Dolarizasyon, belirli bir ekonomide ulusal para birimi yerine veya ulusal para birimiyle birlikte yabancı para biriminin kullanılması olarak tanımlanmaktadır. Artan küreselleşme ve sermaye piyasalarında yaşanan liberalizasyonun doğal bir sonucu olarak ortaya çıkan dolarizasyon, ekonomiler açısından önemli etkiler meydana getirmesi nedeniyle hem akademisyenler hem de politika yapıcılar için ilgi çekici bir konu olmaktadır. Dolarizasyonun ortaya çıkış nedenleri ele alınan ülkelere göre farklılık gösterebilmesine rağmen literatürde dolarizasyona neden olan temel faktörlerin ekonomik, siyasi ve yapısal istikrarsızlıklar olduğu yönünde bir fikir birliği bulunmaktadır. Bu açıdan değerlendirildiğinde Türkiye’nin dolarizasyon hikayesi 1970’li yılların başlarına başlamasına rağmen 1990’lı yıllar itibariyle atılan finansal serbestleşme adımları ve yaşanan makro ekonomik ve yapısal istikrarsızlıklar Türkiye’de yaşanan dolarizasyon sürecinin ciddi aşırılıklar göstermesine neden olmuştur. 2000’li yılların hemen başında yaşanan iki ekonomik kriz sonrası atılan adımlar neticesinde oluşan güven ortamı, ekonomik ve yapısal göstergelerde iyileşmeler meydana getirmiş ve böylelikle Türkiye için tersine bir dolarizasyon sürecini başlatmıştır. Fakat Türkiye’de yaşanan de-dolarizasyon süreci yalnızca 2010’lu yılların başına kadar devam edebilmiştir. 2010’lu yıllar itibariyle Türkiye için yeniden gayriresmi dolarizasyon eğiliminde artışlar gözlemlenmektedir. Bu dönemde yaşanan ekonomik ve kurumsal istikrarsızlıklarla birlikte ortaya çıkan pandemi, Türkiye’de dolarizasyon oranlarının tekrardan yüksek bir seyir izlemesine neden olmuştur. Bu çalışmanın amacı, dolarizasyon kavramını detaylı bir şekilde ele alarak, Türkiye’nin dolarizasyon öyküsünü açıklamak ve özellikle 2010 yılı sonrasında artış gösteren kısmi dolarizasyon sürecinin makroekonomik ve kurumsal faktörlerle olan ilişkisini nitel bir araştırma deseniyle incelemektir. Türkiye’de yaşanan dolarizasyon sürecinin belirli dönemlerde farklı yönlerde gerçekleştiği göze alındığından bu çalışmada Türkiye’de yaşanan dolarizasyon süreci ve dolarizasyonun ekonomik ve kurumsal göstergelerle olan etkileşimi 1980-2001, 2001-2010 ve 2010-2022 dönemleri için ayrı olarak ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Dolarizasyon, Kurumlar, Enflasyon, Döviz Kuru. JEL Kodları: E44, E50


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Halil İbrahim KOÇAK
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Halil İbrahim KOCAK. [The Relationship of Dolarization with Macroeconomic and Institutional Indicators in Turkey]. Ekonomik Yaklasim. 2023; 34(126): 1-41. Turkish. doi:10.5455/ey.25001


Web Style

Halil İbrahim KOCAK. [The Relationship of Dolarization with Macroeconomic and Institutional Indicators in Turkey]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=147852 [Access: January 03, 2024]. Turkish. doi:10.5455/ey.25001


AMA (American Medical Association) Style

Halil İbrahim KOCAK. [The Relationship of Dolarization with Macroeconomic and Institutional Indicators in Turkey]. Ekonomik Yaklasim. 2023; 34(126): 1-41. Turkish. doi:10.5455/ey.25001Vancouver/ICMJE Style

Halil İbrahim KOCAK. [The Relationship of Dolarization with Macroeconomic and Institutional Indicators in Turkey]. Ekonomik Yaklasim. (2023), [cited January 03, 2024]; 34(126): 1-41. Turkish. doi:10.5455/ey.25001Harvard Style

Halil İbrahim KOCAK (2023) [The Relationship of Dolarization with Macroeconomic and Institutional Indicators in Turkey]. Ekonomik Yaklasim, 34 (126), 1-41. Turkish. doi:10.5455/ey.25001Turabian Style

Halil İbrahim KOCAK. 2023. [The Relationship of Dolarization with Macroeconomic and Institutional Indicators in Turkey]. Ekonomik Yaklasim, 34 (126), 1-41. Turkish. doi:10.5455/ey.25001Chicago Style

Halil İbrahim KOCAK. "[The Relationship of Dolarization with Macroeconomic and Institutional Indicators in Turkey]." Ekonomik Yaklasim 34 (2023), 1-41. Turkish. doi:10.5455/ey.25001MLA (The Modern Language Association) Style

Halil İbrahim KOCAK. "[The Relationship of Dolarization with Macroeconomic and Institutional Indicators in Turkey]." Ekonomik Yaklasim 34.126 (2023), 1-41. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.25001APA (American Psychological Association) Style

Halil İbrahim KOCAK (2023) [The Relationship of Dolarization with Macroeconomic and Institutional Indicators in Turkey]. Ekonomik Yaklasim, 34 (126), 1-41. Turkish. doi:10.5455/ey.25001

Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]