E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


DEVELOPMENT and COMMUNICATION

Tolga TELLAN.

Abstract
In the last two decades globalism has caused a rooted a new appraise in the international economy and communication areas. After the Second World War, social needs and relations were explained with development models. In the same way also recent relations are tried to be explained by global development understanding. In this study, similarities between global economy and development models were examined and each paradigm is semtinised with a critica! approach. Mass Media models play a big part in putting forward the renewed development approaches.

Key words: naKALKINMA ve İLETİŞİM

Ozet
yok

Anahtar Kelimeler: yok


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Tolga TELLAN
on Google
on Google Scholar


REFERENCES
Alemdar K. ve Ý. ERDOGAN (1998), Baþlangicindan Gunumuze Ýletiþim Kurarn ve Araþtirmalari, MY Yayinlari, Ankara.
CANGlZBAY, K. (1996), "Globalleþme mi, Kureselleþme mi?", Ulusal, 1, 2, Ankara, 5-12.
Chossudovsky, M. (1999), Yoksullugun Kureselleþmesi, çev., N. Domaniç, Çiviyazilari, Ýstanbul.
Erdogan, Ý. (1999), Kapitalizm, Kalkinma, Postmodernizm ve Ýletiþim. MY Yayinlari, Ankara.
Erdogan, Ý. (1998), "Ýlkçaglarda Egemen Ýletiþim Biçimleri Üzerine Bir Deneme", (http://www.ankara.edu .tr/ilef/erdogan/tarih. html) 2211011998.
Erdogan, Ý. (1997), Ýletiþim Egemenlik Mucadeleye Giriþ, imge Yayinlari, Ankara.
Frank, A. G. (1995), Lumpen Burjuvazi Lumpen Geliþim, çev., A. Yilmaz, Gokkuþagi Yayinlari, Ýstanbul.
Geray, H. (1998), Kuresel Üretim ve Ticaretin Yeni Gorunumu, Yayimlanmamiþ çaliþma, A. Ü. Ýletiþim Fakultesi, Ankara.
Gera Y, H. (1994), Yeni Ýletiþim Teknolojileri, Kiliçaslan Matbaacilik, Ankara.
Kaynak, M. (1988), Ekonomik Kalkinma, Þirin Kitabevi, Ankara.
Lasswell, H. D. (1997), "Toplum Yaþaminda Ýletiþimin Yapisi ve iþlevi ",çev., N. Gungor, Ýletiþim, 4, Gazi Üniversitesi Yayinlari, Ankara, 35-47.
Lerner, D., (1976), The Passing of Traditional Society, RevisedEdi tion, Free Press, New York.
MAC BRlDE, S. (1993), Bir Çok Ses Tek Bir Dunya: UNESCO Raporu, Unesco Turkiye Milli Komisyonu Yayinlari, Ankara.
Mc Quail, D. ve S. WINDAHL (1997), Kitle Ýletiþim Modelleri, çev., K. Yumlu, Ýmge Yayinevi, Ankara.
Morley, D. ve K. ROBINS (1997), Kimlik Mekanlari, çev., Emrehan Zeybekoglu. Ayrinti Yayinlari, Ýstanbul.
Pauloda Silva, V. (1999), "Brezilya Ýþçi Sendikalari Konfederasyonu Baþkani'ndan Degerlendirme", Belediye-Ýþ Dergisi, 75, 12-14.
Rostow, W. W. (1966), "Kendini Besleyen Geliþmeye Goturen Kalkiþ", çev. Y. Demirgil, Ýktisadi Kalkinma: Seçme Yazilar, ODTÜ Yayinlari, Ankara, 45-71.
Schiller, H. (1995), Mass Communication and American Empire, Westview Press, New York.
Sonmez, S. (1998), Dunya Ekonomisinde Donuþum, Ýmge Yayinlari, Ankara.
Todaro, M. P. (1977), Economics for a Developing World, Longman, Hong Kong.
Tehranian, M. and K. K. Terranian (1997), 'Taming modernity: Towards a New Paradigm", in ed. Ali Mohammadi, International Communication and Globalization, Sage, London, 119-167.
UNDP (1998), Human Development Report, Oxford University Press, New York.
Üþur, Ý. (1997), "Malumat Toplumu ya da Buharlaþan Herþey Katilaþiyor", TÜRK-ÝÞ Yilligi Cilt 2, Ankara, 293-320.

How to Cite this Article
Pubmed Style

Tolga TELLAN. [DEVELOPMENT and COMMUNICATION]. Ekonomik Yaklasim. 1999; 10(35): 79-94. Turkish. doi:10.5455/ey.10320


Web Style

Tolga TELLAN. [DEVELOPMENT and COMMUNICATION]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=155622 [Access: April 12, 2023]. Turkish. doi:10.5455/ey.10320


AMA (American Medical Association) Style

Tolga TELLAN. [DEVELOPMENT and COMMUNICATION]. Ekonomik Yaklasim. 1999; 10(35): 79-94. Turkish. doi:10.5455/ey.10320Vancouver/ICMJE Style

Tolga TELLAN. [DEVELOPMENT and COMMUNICATION]. Ekonomik Yaklasim. (1999), [cited April 12, 2023]; 10(35): 79-94. Turkish. doi:10.5455/ey.10320Harvard Style

Tolga TELLAN (1999) [DEVELOPMENT and COMMUNICATION]. Ekonomik Yaklasim, 10 (35), 79-94. Turkish. doi:10.5455/ey.10320Turabian Style

Tolga TELLAN. 1999. [DEVELOPMENT and COMMUNICATION]. Ekonomik Yaklasim, 10 (35), 79-94. Turkish. doi:10.5455/ey.10320Chicago Style

Tolga TELLAN. "[DEVELOPMENT and COMMUNICATION]." Ekonomik Yaklasim 10 (1999), 79-94. Turkish. doi:10.5455/ey.10320MLA (The Modern Language Association) Style

Tolga TELLAN. "[DEVELOPMENT and COMMUNICATION]." Ekonomik Yaklasim 10.35 (1999), 79-94. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.10320APA (American Psychological Association) Style

Tolga TELLAN (1999) [DEVELOPMENT and COMMUNICATION]. Ekonomik Yaklasim, 10 (35), 79-94. Turkish. doi:10.5455/ey.10320

Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10334

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Most Cited Articles
 • [Türkçe Başlık Yok]
  TOURISM AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY [English]
  Jülide Yıldırım Öcal, Nadir Öcal
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 131-141
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10503
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 11 times [Click to see citing articles]

 • TEŞVİKLERİN BÖLGESEL EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: AMPİRİK BİR ANALİZ
  The Impact of Investment Incentives on Regional Economic Growth: An Empirical Analysis [Turkish]
  Nuri YAVAN
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 65-104
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20018
  Cited : 9 times [Click to see citing articles]

 • Türkiye'de İklim Değişikliğinin Buğday Verimi Üzerine Etkileri: Bir Heterojen Panel Çalışması
  Impacts of Climate Change on Wheat Yield in Turkey: A Heterogeneous Panel Study [Turkish]
  Ozan Eruygur, Selin Özokcu
  Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(101): 219-255
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35944
  Cited : 9 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]