E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


THE IMPACT OF LABELLING IN THE INCLINATION OF ADOLESCENTS TO THE DEVIANT BEHAVIOURS

Demet ULUSOY, Nilüfer DEMİR.

Abstract
Our study aims to identify the role of the labelling of the Turkish young people in their family and group of friends on the symptoms of depression and deviant behaviors the adolescents display. As a result of the survey study conducted with a sample of 726 high school third grade students in Ankara, it has been determined that labelling is a triggering factor and that there are meaningful and strong relations between the labelling of the young person in the family and his inability to engage in interaction even with his intimate social circle, with his running away from home, his inclination to display deviant behaviors like substance addiction.

Key words: adolescent, labelling, deviant behavior[Türkçe Başlık Yok]

Ozet
yok

Anahtar Kelimeler: yok


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Demet ULUSOY
Articles by Nilüfer DEMİR
on Google
on Google Scholar


REFERENCES
Arshad Hussein, (1984). Suicide in Children and Adolescents. England: M.T.P. Press.
Becker,Howard (1967) Social Problems, John Wiley and Sons Comp. NewYork.
Bennan, A.L. & Jobes, D.A. (1997) Adolescent Suicide Assessment and
Intervention. Washington D.C.: American Psychological Association.
Chiles, J. (1986). The Encyclopedia of Psychoactive Drugs Teenage Depression and Suicide, Chelsea House Publishers. New Yor
Conger, J.J. & Galambos, N.L. (1997). Adolescence and Youth. U.S.A.: Longman.
Douglas, J. (1967). The Social Meaning of Suicide. New Jersey: Princeton Uni. Press.
Durkheim, E. (1992). intihar. (<;:ev: 6. Ozankaya). Ankara: huge Kitabevi.
Ercan, Eyyiip S. (1998). intihar giri~iminde bulunan Ergenlerde Sosyodemografik, Psikiyatrik ve Ailesel 6zelliklerin Ara~tmlmasz, Ege Oniversitesi Ttp Fak. Yaymlanmamt~ Uzmanhk Tezi.
Ergin, N. (1993). intihar Giri~imi Olan ve Olmayan Ergenlerin Kendini Kabul ve Depresyon Diizeylerinin Kar§zla§tznlmasz. (Unpublished Master Thesis) Ankara: A. 0. Saghk Bil. Ens. Adli Psi. Boltimu.
From, E. (1982). Saglzklz Toplum. (<;:ev: Y. Salman ve Z. Tannseven). istanbul: Payel Yaymevi
Gu9lti, F. (2001). intihar Umutsuzlugun Tzrmanw Ankara: Sabev.
Giiler, H. (1996). Adolesan intihar Giri§imlerinin incelenmesi ile ilgili Bir Ara§tzrma. (Unpublished Master Thesis) istanbul: ist. Oni. Adli Ttp Enstittisti, Sosyal Bilimler Anabilim Dab.
Gtiler, Zuhal (1993). Tiirkiye 'de Son On Yzlda istatistiklere Yanszyan intiharlarm Sosyolojik Apdan Degerlendirilmesi, T.C.Cumhuriyet Oniversitesi Sosyal Bilimler Enstittisti Yaymlanmam1~ Ytiksek Lisans Tezi.
Hawton, K. (1986). Suicide and Attempted Suicide Among Children and Adolescents. Newbury Park: Sage Publications.
Kaya, N. (2002). Neden intihar Ediyorlar. istanbul: Karizma Dergisi, 12, 75-80.
Okucu, Ra~el (1988). Ergenlik (:agz intihar Giri§imlerinde Psiko-sosyal Etmenler. i.O. <;:ocuk Saghgt Ens.Yaymlanmam1~ Ytiksek Lisans Tezi.
Satros, P.G. & Shamoo, T. (1989). Depression and Suicide in Children and Adolescents. Boston: Aleyn and Bacon Inc.
Tarhan, N. (2002) Neden intihar. Karizma Dergisi: Tima~ Yaymcthk, 12,41-46.
Yavuzer, H. (1985) (:ocuk Psikolojisi. istanbul: Altm Kitaplar Matbaast, 180-325.
Yortikoglu, A. (1980). (:ocuk Ruh Saglzgz. Ankara: Turk Tarih Kurumu, 276-300.
Ziyalar, A. (1985). Gem;:lik (:agmda Ruhsal Hastalzklar (Gen9lik YI11 Konferanslan) istanbul: Hilal Matbaast.

How to Cite this Article
Pubmed Style

Demet ULUSOY, Nilufer DEMİR. THE IMPACT OF LABELLING IN THE INCLINATION OF ADOLESCENTS TO THE DEVIANT BEHAVIOURS. Ekonomik Yaklasim. 2005; 16(54): 87-102. doi:10.5455/ey.10515


Web Style

Demet ULUSOY, Nilufer DEMİR. THE IMPACT OF LABELLING IN THE INCLINATION OF ADOLESCENTS TO THE DEVIANT BEHAVIOURS. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=156055 [Access: April 10, 2023]. doi:10.5455/ey.10515


AMA (American Medical Association) Style

Demet ULUSOY, Nilufer DEMİR. THE IMPACT OF LABELLING IN THE INCLINATION OF ADOLESCENTS TO THE DEVIANT BEHAVIOURS. Ekonomik Yaklasim. 2005; 16(54): 87-102. doi:10.5455/ey.10515Vancouver/ICMJE Style

Demet ULUSOY, Nilufer DEMİR. THE IMPACT OF LABELLING IN THE INCLINATION OF ADOLESCENTS TO THE DEVIANT BEHAVIOURS. Ekonomik Yaklasim. (2005), [cited April 10, 2023]; 16(54): 87-102. doi:10.5455/ey.10515Harvard Style

Demet ULUSOY, Nilufer DEMİR (2005) THE IMPACT OF LABELLING IN THE INCLINATION OF ADOLESCENTS TO THE DEVIANT BEHAVIOURS. Ekonomik Yaklasim, 16 (54), 87-102. doi:10.5455/ey.10515Turabian Style

Demet ULUSOY, Nilufer DEMİR. 2005. THE IMPACT OF LABELLING IN THE INCLINATION OF ADOLESCENTS TO THE DEVIANT BEHAVIOURS. Ekonomik Yaklasim, 16 (54), 87-102. doi:10.5455/ey.10515Chicago Style

Demet ULUSOY, Nilufer DEMİR. "THE IMPACT OF LABELLING IN THE INCLINATION OF ADOLESCENTS TO THE DEVIANT BEHAVIOURS." Ekonomik Yaklasim 16 (2005), 87-102. doi:10.5455/ey.10515MLA (The Modern Language Association) Style

Demet ULUSOY, Nilufer DEMİR. "THE IMPACT OF LABELLING IN THE INCLINATION OF ADOLESCENTS TO THE DEVIANT BEHAVIOURS." Ekonomik Yaklasim 16.54 (2005), 87-102. Print. doi:10.5455/ey.10515APA (American Psychological Association) Style

Demet ULUSOY, Nilufer DEMİR (2005) THE IMPACT OF LABELLING IN THE INCLINATION OF ADOLESCENTS TO THE DEVIANT BEHAVIOURS. Ekonomik Yaklasim, 16 (54), 87-102. doi:10.5455/ey.10515

Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10334

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Most Cited Articles
 • [Türkçe Başlık Yok]
  TOURISM AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY [English]
  Jülide Yıldırım Öcal, Nadir Öcal
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 131-141
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10503
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 11 times [Click to see citing articles]

 • TEŞVİKLERİN BÖLGESEL EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: AMPİRİK BİR ANALİZ
  The Impact of Investment Incentives on Regional Economic Growth: An Empirical Analysis [Turkish]
  Nuri YAVAN
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 65-104
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20018
  Cited : 9 times [Click to see citing articles]

 • Türkiye'de İklim Değişikliğinin Buğday Verimi Üzerine Etkileri: Bir Heterojen Panel Çalışması
  Impacts of Climate Change on Wheat Yield in Turkey: A Heterogeneous Panel Study [Turkish]
  Ozan Eruygur, Selin Özokcu
  Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(101): 219-255
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35944
  Cited : 9 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]