E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


ENERGY SUPPLY SECURITY IN TURKEY IN THE PROCESS OF EUROPEAN UNION MEMBERSHIP: A COMPARATIVE ANALYSIS

Halil Alpay Öznazik, Müslüme Narin.

Abstract
Because energy sources are both one of the main inputs for every kind of production activity and facilitating elements of life for consumers, intensive studies are carried out on energy markets. Energy supply security meant cheap, continuous and sufficient energy supply in any condition is one of the privileged goals of energy policies of countries. The purpose of this paper is to make an assessment of Turkey, which is in the European Union membership process, with respect to energy supply security. In this context, when energy supply security is measured with regards to diversity of suppliers and resources, in papers written previously in world Shannon-Wiener Index which emphasizes effects of lower shares and Herfindahl-Hirschman Index which emphasizes effects of greater shares have been used. In this paper results of both indexes for fossil fuels that constitute so large parts of primary energy supplies in both European Union and Turkey are revealed and a comparison is made between points have been reached by them -that are facing with similar problems about energy supply security- in this respect. In conclusion part some policy recommendations are suggested for Turkey which is still behind the European Union with regards to energy supply security.

Key words: Energy resources, Energy supply security, Energy policies, Shannon-Wiener Index, Herfindahl-Hirschman Index. JEL Codes: Q40, Q42, Q48.AVRUPA BİRLİĞİ’NE ÜYELİK SÜRECİNDEKİ TÜRKİYE’DE ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ

Ozet
Enerji kaynaklarının hem her türlü üretim faaliyeti için temel girdilerden olması hem de tüketiciler için hayatı kolaylaştıran unsurlar olması nedeniyle enerji piyasaları üzerine yoğun bir biçimde çalışmalar yürütülmektedir. Her koşulda ucuz, kesintisiz ve yeterli enerji arzı anlamına gelen enerji arz güvenliği ise ülkelerin enerji politikalarının öncelikli hedeflerinden biridir. Bu çalışmanın amacı, Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde olan Türkiye’nin enerji arz güvenliği bakımından bir değerlendirmesini yapmaktır. Bu bağlamda, enerji arz güvenliği tedarikçi ve kaynak çeşitliliği açılarından ölçülürken dünyada daha önce yapılmış olan çalışmalarda daha düşük payların etkilerine daha çok vurgu yapan Shannon-Wiener Endeksi ve daha büyük payların etkilerine daha çok vurgu yapan Herfindahl-Hirschman Endeksi kullanılmıştır. Bu çalışmada hem Avrupa Birliği’nde hem de Türkiye’de birincil enerji arzının çok büyük bir bölümünü oluşturan fosil yakıtlar için her iki endeks sonuçları da ortaya konmuş ve -enerji arz güvenliği konusunda benzer sorunlarla karşı karşıya olan- Avrupa Birliği ve Türkiye’nin bu bakımdan ulaştıkları noktalar arasında bir karşılaştırma yapılmıştır. Sonuç bölümünde ise enerji arz güvenliği açısından halen Avrupa Birliği’nin gerisinde olan Türkiye için birtakım politika önerileri sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Enerji kaynakları, Enerji arz güvenliği, Enerji politikaları, Shannon-Wiener Endeksi, Herfindahl-Hirschman Endeksi. JEL Kodları: Q40, Q42, Q48


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Halil Alpay Öznazik
Articles by Müslüme Narin
on Google
on Google Scholar


REFERENCES
Akdemir, E. (2012). Avrupa B�t�nle�mesinin Tarih�esi [History of European Integration]. Belgin Ak�ay ve �lke G��men (Ed.), Avrupa Birli�i: Tarih�e, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar i�inde (ss. 35- 66). Ankara: Se�kin Yay�nc�l�k.
Avrupa Komisyonu (2014). Commission Staff Working Document: In-depth study of European Energy Security.
Avrupa Komisyonu (2005). T�rkiye 2005 Y�l� �lerleme Raporu.
Avrupa Komisyonu (2006). T�rkiye 2006 Y�l� �lerleme Raporu.
Avrupa Komisyonu (2010). T�rkiye 2010 Y�l� �lerleme Raporu.
Avrupa Komisyonu (2011). T�rkiye 2011 Y�l� �lerleme Raporu.
Avrupa Komisyonu (2012). T�rkiye 2012 Y�l� �lerleme Raporu.
Avrupa Komisyonu (2013). T�rkiye 2013 Y�l� �lerleme Raporu.
Avrupa Komisyonu (2014). T�rkiye 2014 Y�l� �lerleme Raporu.
Bilim ve Teknoloji Y�ksek Kurulu 26. Toplant�s� (2013). Yeni Kararlar. http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/btyk_26_yeni_kararlar.pdf (Eri�im Tarihi: 15.09.2015)
BP (2013). Statistical Review of World Energy: Full Report 2012.
BP (2015). Statistical Review of World Energy: Full Report 2014.
Canbolat, �. S., (2002). Uluslar�st� Sistem Avrupa Birli�i. �stanbul: Alfa Bas�n Yay�m.
Cohen, G., Joutz, F. & Loungani, P. (2011). Measuring Energy Security: Trends in the Diversification of Oil and Natural Gas Supplies. IMF Working Paper, WP/11/39. [DOI via Crossref]   
�elikpala, M. (2013). Enerji Politikas� [Energy Policy]. Belgin Ak�ay ve Sinem Akg�l Sar�me�e (Ed.), Yar�m Asr�n Ard�ndan T�rkiye - Avrupa Birli�i �li�kileri i�inde (ss. 385-406). Ankara: Turhan.
Duman, V. (2011). Fuku�ima N�kleer Santral Kazas�: Kaza Hikayesi, Gelinen Son Durum �zeti ve Kazan�n Etkileri [Fukushima Nuclear Power Plant Accident: Story of Accident, Summary of the Final Situation and the Effects of Accident]. TMMOB, Fizik M�hendisleri Odas�. http://www.fmo.org.tr/wp-content/belgeler/fukushimaraporu.pdf (Eri�im Tarihi: 15.09.2015)
Frondel, M., & Schmidt, C. M. (2008). Measuring Energy Security: A Conceptual Note. Ruhr Economic Papers, 52, http://www.rwi-essen.de/media/content/pages/publikationen/ruhr-economicpapers/REP_08_052.pdf (Eri�im Tarihi: 03.07.2015) [DOI via Crossref]   
http://aei.pitt.edu/1184/1/enegy_supply_security_gp_COM_2000_769.pdf (Eri�im Tarihi: 05.09.2015)
http://aei.pitt.edu/1185/1/energy_gp_COM_94_659.pdf (Eri�im Tarihi: 05.09.2015)
http://aei.pitt.edu/5190/1/5190.pdf (Eri�im Tarihi: 03.07.2015)
http://avrupa.info.tr/tr/bilgi-kaynaklari/haber-arsivi/news-single-view/article/ab-ve-tuerkiye-arasindaenerji-alaninda-isbirliginin-gueclendirilmesi-br-ab-komisyon-ueye.html (Eri�im Tarihi: 10.09.2015)
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdcc310&plugin=1 (Eri�im Tarihi: 10.09.2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52006DC0105&from=EN (Eri�im Tarihi: 05.09.2015)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0639:FIN:En:PDF (Eri�im Tarihi: 05.09.2015)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:306:FULL:EN:PDF (Eri�im Tarihi: 05.09.2015)
http://europa.eu/documentation/official-docs/white-papers/pdf/energy_white_paper_com_95_682.pdf (Eri�im Tarihi: 05.09.2015)
http://www.ab.gov.tr/files/ardb/evt/1_avrupa_birligi/1_3_antlasmalar/1_3_1_kurucu_antlasmalar/1951 _treaty_establishing_ceca.pdf (Eri�im Tarihi: 05.09.2015)
http://www.ab.gov.tr/files/ardb/evt/1_avrupa_birligi/1_3_antlasmalar/1_3_1_kurucu_antlasmalar/1957 _treaty_establishing_eec.pdf (Eri�im Tarihi: 05.09.2015)
http://www.ab.gov.tr/files/ardb/evt/1_avrupa_birligi/1_3_antlasmalar/1_3_1_kurucu_antlasmalar/1957 _treaty_establishing_euratom.pdf (Eri�im Tarihi: 05.09.2015)
http://www.ab.gov.tr/files/KAPB/web_tr_yatay_tablo_05_11_2013.pdf (Eri�im Tarihi: 10.09.2015)
http://www.akkunpp.com/projenin-tarihcesi (Eri�im Tarihi: 10.09.2015)
http://www.dektmk.org.tr/upresimler/GUNES.pdf (Eri�im Tarihi: 15.09.2015)
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=44&pid=44&aid=1&cid=CG1,&syid=1980 &eyid=2012&unit=QBTU (Eri�im Tarihi: 10.09.2015)
http://www.encharter.org/fileadmin/user_upload/document/EN.pdf (Eri�im Tarihi: 10.09.2015)
http://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Dogal-Gaz (Eri�im Tarihi: 10.09.2015)
http://www.mfa.gov.tr/turkiye_nin-enerji-stratejisi.tr.mfa (Eri�im Tarihi: 10.09.2015)
http://www.milliyet.com.tr/buyuk-elektrik-kesintisi-gundem-2036738/ (Eri�im Tarihi: 15.09.2015)
http://www.tap-ag.com/project-opportunities/for-host-countries (Eri�im Tarihi: 10.09.2015)
http://www.teias.gov.tr/T%C3%BCrkiyeElektrik%C4%B0statistikleri/istatistik2014/istatistik2014.htm (Eri�im Tarihi: 15.09.2015)
http://www.telegraph.co.uk/news/picturegalleries/worldnews/8461299/Chernobyl-power-plant-inpictures-25-years-since-the-worlds-worst-nuclear-accident.html?image=18 (Eri�im Tarihi: 15.09.2015)
http://www.tpao.gov.tr/tp5/?tp=m&id=84 (Eri�im Tarihi: 10.09.2015)
http://www3.epdk.org.tr/index.php/dogalgaz-piyasasi/yayinlar-raporlar/12-icerik/dogalgaz-icerik/52- dogal-gaz-piyasasi-yayinlari-uid-102 (Eri�im Tarihi: 10.09.2015)
http://www3.epdk.org.tr/index.php/petrol-piyasas/yayinlar-raporlar?id=860 (Eri�im Tarihi: 10.09.2015) IEA (2012). IEA Statistics: Coal Information 2012.
Jansen, J. C., & van Arkel, W. G. & Boots, M. G. (2004). Designing Indicators of Long-Term Energy Supply Security. http://www.ecn.nl/docs/library/report/2004/c04007.pdf (Eri�im Tarihi: 01.07.2015)
Karluk, R. (9. Bask�). (2007). Avrupa Birli�i ve T�rkiye. �stanbul: Beta Bas�n Yay�m.
Le Coq, C., & Paltseva, E. (2009). Measuring the Security of External Energy Supply in the European Union. http://www.snee.org/filer/papers/539.pdf (Eri�im Tarihi: 01.07.2015)
L�schel, A., Moslener, U., & R�bbelke, D. T. G. (2010). Indicators of Energy Security in Industrialised Countires. Energy Policy, 38(4), 1665-1671. [DOI via Crossref]   
Narin, M. (2012). K�resel Kriz S�recinde T�rkiye�nin Enerji Koridoru Olma Konumu: G�ney Do�al Gaz Koridoru [Turkey�s Location of Being Energy Corridor in the Process of Global Crisis: Southern Natural Gas Corridor]. T�rkiye Ekonomi Kurumu Tart��ma Metni 2012/96.
Stirling, A. (1994). Diversity and Ignorance in Electricity Supply Investment: Addressing the Solution Rather Than the Problem. Energy Policy, 22(3), 195-216. [DOI via Crossref]   
Stirling, A. (1999). On the Economics and Analysis of Diversity. Electronic Working Paper Series, 28, http://www.sussex.ac.uk/Units/spru/publications/imprint/sewps/sewp28/sewp28.pdf (Eri�im Tarihi: 03.07.2015)
�ύri, M., Huld, T. A., Dunlop,E. D. & Ossenbrick, H. A. (2007). Potential of Solar Electricity Generation in the European Union Member States and Candidate Countries, Solar Energy, 81, 1295-1305.
Templet, P. H. (1999). Energy, Diversity and Development in Economic Systems; An Empirical Analysis. Ecological Economics, 30, 223-233. [DOI via Crossref]   
TK� (2014). K�m�r Sekt�r Raporu (Linyit) 2013.
UNDP (2000). World Energy Assessment.
Winzer, C. (2013). Measuring Energy Security. Cambridge Working Papers in Economics 1305. [DOI via Crossref]   
www.teias.gov.tr/yukdagitim/kuruluguc.xls (Eri�im Tarihi: 15.09.2015)
Y�ld�z, F. (2013). Avrupa Enerji Politikalar� ve Enerji Arz G�venli�i Aray��lar� [European Union Energy Policies and The Quests of Energy Supply Security]. �nsan & Toplum, 3(5), 159-181.
Yorkan, A. (2009). Avrupa Birli�i�nin Enerji Politikas� ve T�rkiye�ye Etkileri [Energy Policy of the European Union and its Effects on Turkey]. Bilge Strateji, 1(1), 24-38.

How to Cite this Article
Pubmed Style

Halil Alpay Oznazik, Muslume Narin. [ENERGY SUPPLY SECURITY IN TURKEY IN THE PROCESS OF EUROPEAN UNION MEMBERSHIP: A COMPARATIVE ANALYSIS]. Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(101): 257-294. Turkish. doi:10.5455/ey.35945


Web Style

Halil Alpay Oznazik, Muslume Narin. [ENERGY SUPPLY SECURITY IN TURKEY IN THE PROCESS OF EUROPEAN UNION MEMBERSHIP: A COMPARATIVE ANALYSIS]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=227325 [Access: April 11, 2023]. Turkish. doi:10.5455/ey.35945


AMA (American Medical Association) Style

Halil Alpay Oznazik, Muslume Narin. [ENERGY SUPPLY SECURITY IN TURKEY IN THE PROCESS OF EUROPEAN UNION MEMBERSHIP: A COMPARATIVE ANALYSIS]. Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(101): 257-294. Turkish. doi:10.5455/ey.35945Vancouver/ICMJE Style

Halil Alpay Oznazik, Muslume Narin. [ENERGY SUPPLY SECURITY IN TURKEY IN THE PROCESS OF EUROPEAN UNION MEMBERSHIP: A COMPARATIVE ANALYSIS]. Ekonomik Yaklasim. (2016), [cited April 11, 2023]; 27(101): 257-294. Turkish. doi:10.5455/ey.35945Harvard Style

Halil Alpay Oznazik, Muslume Narin (2016) [ENERGY SUPPLY SECURITY IN TURKEY IN THE PROCESS OF EUROPEAN UNION MEMBERSHIP: A COMPARATIVE ANALYSIS]. Ekonomik Yaklasim, 27 (101), 257-294. Turkish. doi:10.5455/ey.35945Turabian Style

Halil Alpay Oznazik, Muslume Narin. 2016. [ENERGY SUPPLY SECURITY IN TURKEY IN THE PROCESS OF EUROPEAN UNION MEMBERSHIP: A COMPARATIVE ANALYSIS]. Ekonomik Yaklasim, 27 (101), 257-294. Turkish. doi:10.5455/ey.35945Chicago Style

Halil Alpay Oznazik, Muslume Narin. "[ENERGY SUPPLY SECURITY IN TURKEY IN THE PROCESS OF EUROPEAN UNION MEMBERSHIP: A COMPARATIVE ANALYSIS]." Ekonomik Yaklasim 27 (2016), 257-294. Turkish. doi:10.5455/ey.35945MLA (The Modern Language Association) Style

Halil Alpay Oznazik, Muslume Narin. "[ENERGY SUPPLY SECURITY IN TURKEY IN THE PROCESS OF EUROPEAN UNION MEMBERSHIP: A COMPARATIVE ANALYSIS]." Ekonomik Yaklasim 27.101 (2016), 257-294. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.35945APA (American Psychological Association) Style

Halil Alpay Oznazik, Muslume Narin (2016) [ENERGY SUPPLY SECURITY IN TURKEY IN THE PROCESS OF EUROPEAN UNION MEMBERSHIP: A COMPARATIVE ANALYSIS]. Ekonomik Yaklasim, 27 (101), 257-294. Turkish. doi:10.5455/ey.35945

Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10334

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Most Cited Articles
 • [Türkçe Başlık Yok]
  TOURISM AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY [English]
  Jülide Yıldırım Öcal, Nadir Öcal
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 131-141
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10503
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 11 times [Click to see citing articles]

 • TEŞVİKLERİN BÖLGESEL EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: AMPİRİK BİR ANALİZ
  The Impact of Investment Incentives on Regional Economic Growth: An Empirical Analysis [Turkish]
  Nuri YAVAN
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 65-104
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20018
  Cited : 9 times [Click to see citing articles]

 • Türkiye'de İklim Değişikliğinin Buğday Verimi Üzerine Etkileri: Bir Heterojen Panel Çalışması
  Impacts of Climate Change on Wheat Yield in Turkey: A Heterogeneous Panel Study [Turkish]
  Ozan Eruygur, Selin Özokcu
  Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(101): 219-255
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35944
  Cited : 9 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]