E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


Examination of Smes' Attitudes and Perceptions Regarding Financial System Specific to Participation Banking

Salim Sercan Sarı.

Abstract
The Islamic finance system is a system that is outside the traditional financial system and offers alternative financing methods instead of traditional financing methods. Interest in the Islamic financial system is increasing day by day. Due to this increasing interest, the literature on the subject is gradually developing. In this study, it is aimed to test the relationship between the knowledge of Small and Medium Enterprises (SMEs) about Islamic finance investment products and the tendency of SMEs to invest in Islamic finance instruments. The alternative investment and financing system awareness questionnaire used in the data collection part was applied to SMEs operating in the province of Erzincan. Independent sample t-test, one-way ANOVA test, Tukey HSD test, Pearson Correlation analysis and multiple regression analysis were used in the analysis of the data. The findings show that there is a positive and significant relationship between the predictive variables of the Islamic financial system and the tendency to use the Islamic financial system. The most effective predictor variable on the tendency of SMEs to use the Islamic finance system was found to be awareness of Islamic finance. The positive relationship between the tendency to use the Islamic finance system and the predictive variables (attitudes, subjective norms, perceived behavioral control and awareness of Islamic finance) can be interpreted as SMEs tend to invest in Islamic finance instruments.

Key words: SME, Islamic Finance System, Participation Banking, Awareness. JEL Codes: C42, G21, G20.Katılım Bankacılığı Özelinde Kobi’lerin Finansal Sisteme Yönelik Tutum ve Algılarının İncelenmesi

Ozet
İslami finans sistemi geleneksel finans sistemi dışında kalan ve geleneksel finansman yöntemlerine karşılık alternatif finansman yöntemleri sunan bir sistemdir. İslami finans sistemine olan ilgi her geçen gün artmaktadır. Artan bu ilgi nedeniyle konu hakkındaki literatür de gittikçe gelişmektedir. Bu çalışmada Küçük ve Orta Boy İşletmelerin (KOBİ) İslami finans yatırım ürünleri hakkındaki bilgisi ile KOBİ’lerin İslami finans enstrümanlarına yatırım yapma eğilimi arasındaki ilişkinin test edilmesi amaçlanmıştır. Veri toplama kısmında kullanılan alternatif yatırım ve finansman sistemi farkındalık anketi Erzincan ilinde faaliyet gösteren KOBİ’lere uygulanmıştır. Verilerin analizinde bağımsız örneklem t-testi, tek yönlü ANOVA testi, Tukey HSD testi, Pearson Korelasyon analizi ve çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular, İslami finans sistemine ilişkin yordayıcı değişkenler ile İslami finans sistemini kullanma eğilimi arasında pozitif ve anlamlı bir ilişkinin olduğunu göstermektedir. KOBİ’lerin İslami finans sistemini kullanma eğilimi üzerinde en etkin yordayıcı değişken ise İslami finansa ilişkin farkındalık olarak bulunmuştur. İslami finans sistemini kullanma eğilimi ile yordayıcı değişkenler (tutumlar, öznel normlar, algılanan davranışsal kontrol ve islami finansa ilişkin farkındalık) arasındaki pozitif yönlü ilişkinin olması, KOBİ’lerin islami finans enstrümanlarına yatırım yapma eğiliminde olduğu şeklinde yorumlanabilir.

Anahtar Kelimeler: KOBİ, İslami Finans Sistemi, Katılım Bankacılığı, Farkındalık. JEL Kodları: C42, G21, G20.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Salim Sercan Sarı
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Salim Sercan Sarı. [Examination of Smes' Attitudes and Perceptions Regarding Financial System Specific to Participation Banking]. Ekonomik Yaklasim. 2022; 33(124): 317-353. Turkish. doi:10.5455/ey.23002


Web Style

Salim Sercan Sarı. [Examination of Smes' Attitudes and Perceptions Regarding Financial System Specific to Participation Banking]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=98236 [Access: April 11, 2023]. Turkish. doi:10.5455/ey.23002


AMA (American Medical Association) Style

Salim Sercan Sarı. [Examination of Smes' Attitudes and Perceptions Regarding Financial System Specific to Participation Banking]. Ekonomik Yaklasim. 2022; 33(124): 317-353. Turkish. doi:10.5455/ey.23002Vancouver/ICMJE Style

Salim Sercan Sarı. [Examination of Smes' Attitudes and Perceptions Regarding Financial System Specific to Participation Banking]. Ekonomik Yaklasim. (2022), [cited April 11, 2023]; 33(124): 317-353. Turkish. doi:10.5455/ey.23002Harvard Style

Salim Sercan Sarı (2022) [Examination of Smes' Attitudes and Perceptions Regarding Financial System Specific to Participation Banking]. Ekonomik Yaklasim, 33 (124), 317-353. Turkish. doi:10.5455/ey.23002Turabian Style

Salim Sercan Sarı. 2022. [Examination of Smes' Attitudes and Perceptions Regarding Financial System Specific to Participation Banking]. Ekonomik Yaklasim, 33 (124), 317-353. Turkish. doi:10.5455/ey.23002Chicago Style

Salim Sercan Sarı. "[Examination of Smes' Attitudes and Perceptions Regarding Financial System Specific to Participation Banking]." Ekonomik Yaklasim 33 (2022), 317-353. Turkish. doi:10.5455/ey.23002MLA (The Modern Language Association) Style

Salim Sercan Sarı. "[Examination of Smes' Attitudes and Perceptions Regarding Financial System Specific to Participation Banking]." Ekonomik Yaklasim 33.124 (2022), 317-353. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.23002APA (American Psychological Association) Style

Salim Sercan Sarı (2022) [Examination of Smes' Attitudes and Perceptions Regarding Financial System Specific to Participation Banking]. Ekonomik Yaklasim, 33 (124), 317-353. Turkish. doi:10.5455/ey.23002

Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10334

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Most Cited Articles
 • [Türkçe Başlık Yok]
  TOURISM AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY [English]
  Jülide Yıldırım Öcal, Nadir Öcal
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 131-141
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10503
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 11 times [Click to see citing articles]

 • TEŞVİKLERİN BÖLGESEL EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: AMPİRİK BİR ANALİZ
  The Impact of Investment Incentives on Regional Economic Growth: An Empirical Analysis [Turkish]
  Nuri YAVAN
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 65-104
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20018
  Cited : 9 times [Click to see citing articles]

 • Türkiye'de İklim Değişikliğinin Buğday Verimi Üzerine Etkileri: Bir Heterojen Panel Çalışması
  Impacts of Climate Change on Wheat Yield in Turkey: A Heterogeneous Panel Study [Turkish]
  Ozan Eruygur, Selin Özokcu
  Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(101): 219-255
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35944
  Cited : 9 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]