ISSN 1300-1868
 

Original Research (Original Article) 


THE REFLECTIONS OF ECONOMIC CRISIS ON THE TURKISH ECONOMY AND THE FUTURE PROSPECTS

Aziz KONUKMAN, Rahmi Aşkın TÜRELİ.

Abstract
In order to properly analyze the economic effects of the global crisis on Turkey, it is necessary to touch on the nature and the salient features of the economic structure of the Turkish economy, that had already been facing some serious problems prior to the economic crisis. Problems, which however, have been largely disguised by IMF supported policies that were being implemented in an environment of high global-liquidity. Export/import and growth data indicate as is also true with other countries except PRC, in Turkey too that, the rapid contraction following September 2008 stemmed from the severe declines in aggregate demand in domestic and export markets. Since contractions --albeit at a much lesser rate-- are forecast for 2009 in Turkey’s main export-markets, it is reasonable to attempt to trigger an upturn by increasing government expenditures and in particular social-overhead investments on the one hand and by stimulating consumption expenditures on the other. Though this will inevitably result in increases in the public deficit, the domestic debt service ratio and so is likely to jack-up inflationary expectations and/or the nominal interest rates, such undesirable consequences can be effectively addressed in the medium/long run by designing auspicious development and industrialization strategies and by implementing the policies these would call-for.

Key words: Economic Crisis, Industrialization, Technology, Macroeconomic Policy, Industrial Policy, Turkish EconomyKRİZİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE YANSIMALARI VE GELECEĞE İLİŞKİN DÜŞÜNCELER

Ozet
Küresel ekonomik krizin Türkiye ekonomisine olan etkilerinin sağlıklı olarak incelenebilmesi için öncelikle kriz-öncesi ekonomik yapının özet bir analizi yapılmış ve ekonominin zaten kriz-öncesinde de ciddi sorunlarla karşı-karşıya olduğu; ama uluslararası likiditenin bol olduğu bir konjonktürde IMF programları çerçevesinde yapılan uygulamaların Türkiye ekonomisinin bu sorunlarının göz ardı edilmesine neden olduğu sonucuna varılmıştır. 2008 yılının Eylül ayından itibaren öncü göstergeler ve ihracat verilerinde gözlenen hızlı daralmanın hem yurtiçi hem dış-talep kaynaklı olduğu görülmektedir. Türkiye’nin, dış ticaretinin önemli bir kısmını gerçekleştirdiği ülke ekonomilerinde daralma öngörüleri ışığında, bir taraftan kamu harcamalarını arttırırken, diğer taraftan özel tüketim harcamalarının uyarılmasıyla yurtiçi talebin artmasını sağlayacak politikalar izlenmesinin, krizden çıkışı hızlandırmak açısından uygun bir çözüm olduğu kanısındayız. Bunun; kamu-açığı, borç stoku ve borç servis oranı gibi göstergelerde bozulmalara neden olması ve dolayısıyla enflasyon ve/veya nominal faizlerde yukarı istikamette bir baskı yaratması gibi olumsuzluklar doğurması kaçınılmaz olabilir. Bu gibi sorunların, zaten Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu ‘kapsamlı ve dengeli bir kalkınma ve sanayileşme stratejisi’nin uygulanması ve dolayısıyla gerekli yapısal değişikliklerin de gerçekleştirilmesi sayesinde orta/uzun vadede ve kalıcı olarak çözülmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Kriz, Sanayileşme, Teknoloji, Makroekonomik Politika, Sanayileşme Politikası, Türkiye Ekonomisi


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Aziz KONUKMAN
Articles by Rahmi Aşkın TÜRELİ
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 5142
Downloaded: 646


REFERENCES
DPT (2007a), Ekonomik ve Sosyal Göstergeler (1950-2006), Mart 2007.
DPT (2007b) Sanayi Politikalarý Özel Ýhtisas Komisyonu Raporu, Dokuzuncu Kalkýnma Planý 2007-2013, Ankara, 2007. DPT, Yýllýk Programlar. DTM, Dahilde Ýþleme Rejimi Ýstatistikleri, Ýhracat Genel Müdürlüðü.
Göker, A. (1999) “Yine Ýnovasyonda Etkinlik” Türk-iþ 99 Yýllýðý, Cilt:2, 383-401
Hazýne MÜSTEÞARLIÐI, Uluslararasý Doðrudan Yatýrýmlar Raporlarý, 2006 ve 2007 yýllarý.
Ýzgý, B. B., Özpolat, A. (2008), “Küreselleþen Devletin Deðiþen Rolü ve Sanayileþme Üzerine Tartýþmalar”, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler
Dergisi, Cilt 7, Sayý 2, 229-240. KONUKMAN, A. (1999) “Esnek Üretim Tekniklerinin Türkiye’nin Sanayileþme Stratejileri Açýsýndan Geçerliliði”, Türk-iþ 99 Yýllýðý, Cilt:2, 362-382.
Konukman, A, Aydin, A. R., Oyan, O. (2001) “Türk Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapýlandýrýlmasý: Tespit ve Öneriler”, XV. Türkiye Maliye Sempozyumu, 15-17 Mayýs 2000, Akdeniz Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi, Yayýn No:32, 169-204, Antalya.
Konukman, A., Sönmez, M., Daldal, Þ. Necef (2009), Alternatif Sanayileþme Önerileri, Kalkedon Yayýnlarý, Ýstanbul, 2009.
Lall, S. (2004), Role of Government in Promoting Technology Development, Globelics Academy 2004 kapsamýnda düzenlenen seminer için hazýrlanan sunuþ, Ph.D. School on National Systems of Innovation and Economic Development, Lisbon, Portugal.
Loayza, N., K. Schmýdt-Hebbel, Serven, L. (2000), What Drives Private Saving Across The World, The Review of Economics and Statistics, 82 (2): 165-181. [DOI via Crossref]   
Malýye BAKANLIÐI, Kamu Hesaplarý Bültenleri, Muhasebat Genel Müdürlüðü.
Mülkýye Araþtirma MERKEZÝ (2009), “2008 Yýlý Katýlým Öncesi Ekonomik Programý Makroekonomik Çerçevesinin Deðerlendirilmesi”, Temmuz 2009. http://www.mulkiye-mar.org
OECD (2001), Science, Technology and Industry Scoreboard: Towards A Knowlodge–Based Economy, 2001 Edition
OECD (2009), Employment Outlook.
Özcan, K. M., Günay, A., Ertaç, S. (2002) “Determinants of Private Savings Behaviour in Turkey”, Departmental Working Papers, No. 206, Bilkent University, Department of Economics, T.C. MERKEZ BANKASI, Finansal Ýstikrar Raporlarý, çeþitli yýllar. T.C. MERKEZ BANKASI, Ödemeler Dengesi Ýstatistikleri. TÜÝK, Hanehalký Ýþgücü Anketleri, çeþitli yýllar. TÜÝK, Ulusal Hesaplar Ýstatistikleri, çeþitli yýllar.
Türelý, R. A. (2010), “Türkiye Ekonomisinin Makroekonomik Dengelerinin Analizi (1990–2006)”, Türkiye’nin Ýktisadi Dönüþüm Süreci, Dokuz Eylül Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýktisat Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayýnlarý, 27 Nisan 2010, 127-154, Ýzmir.
WORLDBANK (2008), “ Turkey Country Economic Memorandum, Sustaining High Growth: Selected Issues” Volume 2, Report No: 39194
Yeldan, E. (2003), Küreselleþme Sürecinde Türkiye Ekonomisi: Bölüþüm, Birikim ve Büyüme, Ýletiþim Yayýnlarý.

How to Cite this Article
Pubmed Style

Aziz KONUKMAN, Rahmi Askin TURELI. [THE REFLECTIONS OF ECONOMIC CRISIS ON THE TURKISH ECONOMY AND THE FUTURE PROSPECTS]. Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(75): 77-122. Turkish. doi:10.5455/ey.10705


Web Style

Aziz KONUKMAN, Rahmi Askin TURELI. [THE REFLECTIONS OF ECONOMIC CRISIS ON THE TURKISH ECONOMY AND THE FUTURE PROSPECTS]. http://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=156121 [Access: January 30, 2020]. Turkish. doi:10.5455/ey.10705


AMA (American Medical Association) Style

Aziz KONUKMAN, Rahmi Askin TURELI. [THE REFLECTIONS OF ECONOMIC CRISIS ON THE TURKISH ECONOMY AND THE FUTURE PROSPECTS]. Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(75): 77-122. Turkish. doi:10.5455/ey.10705Vancouver/ICMJE Style

Aziz KONUKMAN, Rahmi Askin TURELI. [THE REFLECTIONS OF ECONOMIC CRISIS ON THE TURKISH ECONOMY AND THE FUTURE PROSPECTS]. Ekonomik Yaklasim. (2010), [cited January 30, 2020]; 21(75): 77-122. Turkish. doi:10.5455/ey.10705Harvard Style

Aziz KONUKMAN, Rahmi Askin TURELI (2010) [THE REFLECTIONS OF ECONOMIC CRISIS ON THE TURKISH ECONOMY AND THE FUTURE PROSPECTS]. Ekonomik Yaklasim, 21 (75), 77-122. Turkish. doi:10.5455/ey.10705Turabian Style

Aziz KONUKMAN, Rahmi Askin TURELI. 2010. [THE REFLECTIONS OF ECONOMIC CRISIS ON THE TURKISH ECONOMY AND THE FUTURE PROSPECTS]. Ekonomik Yaklasim, 21 (75), 77-122. Turkish. doi:10.5455/ey.10705Chicago Style

Aziz KONUKMAN, Rahmi Askin TURELI. "[THE REFLECTIONS OF ECONOMIC CRISIS ON THE TURKISH ECONOMY AND THE FUTURE PROSPECTS]." Ekonomik Yaklasim 21 (2010), 77-122. Turkish. doi:10.5455/ey.10705MLA (The Modern Language Association) Style

Aziz KONUKMAN, Rahmi Askin TURELI. "[THE REFLECTIONS OF ECONOMIC CRISIS ON THE TURKISH ECONOMY AND THE FUTURE PROSPECTS]." Ekonomik Yaklasim 21.75 (2010), 77-122. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.10705APA (American Psychological Association) Style

Aziz KONUKMAN, Rahmi Askin TURELI (2010) [THE REFLECTIONS OF ECONOMIC CRISIS ON THE TURKISH ECONOMY AND THE FUTURE PROSPECTS]. Ekonomik Yaklasim, 21 (75), 77-122. Turkish. doi:10.5455/ey.10705

Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34098

 • TÜRKİYE’DE 1994, 2001 VE 2008-9 EKONOMİK KRİZLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
  ECONOMIC CRISES IN TURKEY: A COMPARATIVE ANALYSIS OF FAILURES IN 1994, 2001 AND 2008-9 [Turkish]
  Oktar TÜREL
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(75): 27-75
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10704

 • BÜYÜME: NEYİN BÜYÜMESİ? İktisadi Büyümeye İlişkin Eleştirel Bir Değerlendirme
  GROWTH? GROWTH OF WHAT? A Critical Assesment of Economic Growth [Turkish]
  Mustafa DURMUŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 37-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34097

 • İLERİYE DÖNÜK YENİ KEYNESYEN PARA POLİTİKASI REAKSİYON FONKSİYONUNUN TAHMİNİ: TAYLOR KURALI’NIN, MCCALLUM KURALI’NIN, TAYLOR-MCCALLUM MELEZ KURALI’NIN TÜRKİYE EKONOMİSİNDE GEÇERLİLİĞİ
  Estimation of New Keynesian Monetary Policy Reaction Function: Availability of Taylor Rule, McCallum Rule and Hybrid Taylor-McCallum Rule in Turkish Economy [Turkish]
  Hakan Naim ARDOR, Serdar VARLIK
  Ekonomik Yaklasim. 2013; 24(89): 45-71
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35302

 • Orta Gelir Tuzağından Çıkış
  Rise from Middle Income Trap [Turkish]
  Yusuf Kurtoğlu
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(90): 71-90
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35313

 • KÜRESEL GIDA KRİZİ: ÜÇÜNCÜ GIDA REJİMİ, KÜRESEL SERMAYE VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER
  Global Food Crisis: The Third Food Regime, Global Capital and The Developing Countries [Turkish]
  Sibel ÇAŞKURLU
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(Special): 161-194
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20011

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10334

 • DIŞ TİCARET KURAMINDA ÇEKİM MODELİ
  The Gravity Model in International Trade Theory [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2013; 24(88): 1-34
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35200

 • OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA TARIMSAL ÖRGÜTLENME
  The Agricultural Organization in Ottoman Empire [Turkish]
  Cenk PALA
  Ekonomik Yaklasim. 1996; 7(21): 39-69
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10229

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35517

 • 1971 SONRASINDA TÜRKİYE’DE İZLENEN DÖVİZ KURU POLİTİKASI
  English Title Not Available [Turkish Title: 1971 SONRASINDA TÜRKİYE’DE İZLENEN DÖVİZ KURU POLİTİKASI] [Turkish]
  Nahit TÖRE
  Ekonomik Yaklasim. 1981; 2(4): 1-25
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10029

 • YENİ DIŞ TİCARET TEORİLERİ
  The New Trade Theories [Turkish]
  Arzu S. AKKOYUNLU
  Ekonomik Yaklasim. 1996; 7(21): 71-99
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10230

 • 1950-1980 YILLARI ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE'DE UYGULANAN PARA VE MALİYE POLİTİKALARININ ETKİNLİGİ
  THE EFFICIENCY OF ECONOMIC POLICIES DURING 1950-80 PERIODS IN TURKEY [Turkish]
  İbrahim TOKATLIOĞLU, Fahriye ÖZTÜRK
  Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(66): 155-174
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10662

 • Most Cited Articles
 • [Türkçe Başlık Yok]
  TOURISM AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY [English]
  Jülide Yıldırım Öcal, Nadir Öcal
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 131-141
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10503
  Cited : 11 times [Click to see citing articles]

 • KÜRESEL EKONOMİK BEKLENTİLER: RESESYON GEÇMİŞ OLABİLİR AMA NEREYE KADAR?
  Global Economic Prospects: The Recession May Be Over But Where Next? [Turkish]
  Yılmaz AKYÜZ, [Trans./Çev. Sibel Çaşkurlu]
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(75): 1-25
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20046
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • EV SAHiBi ÜLKE AÇISINDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  English Title Not Available [Turkish Title: EV SAHiBi ÜLKE AÇISINDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA] [Turkish]
  Filiz Elmas ÖZAĞ
  Ekonomik Yaklasim. 1994; 5(12): 63-77
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10174
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi: Toplumsal Cinsiyetçi Bir Yaklaşım
  THE INDIVIDUAL PENSION SYSTEM IN TURKEY: A GENDERED PERSPECTIVE [English]
  Şule ŞAHİN, Helga RITTERSBERGER-TILIÇ, Adem Yavuz ELVEREN
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(77): 115-142
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20039
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • Zaman Açığı ve Yoksulluk: Levy Enstitüsü Zaman ve Tüketim Yoksulluğu Ölçümü
  Time Deficits and Poverty: The Levy Institute Measure of Time and Consumption Poverty for Turkey [English]
  Ajit Zacharias, Thomas Masterson, Emel Memiş
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(91): 1-28
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35410
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE’DE BİREYSEL EMEKLİK SİSTEMİ’NDEKİ CİNSİYET FARKLILIKLARININ ANALİZİ
  An Analysis of Gender Gaps in the Private Pension Scheme in Turkey [English]
  S. Cihan BOZKUŞ, Adem Y. ELVEREN
  Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(69): 89-106
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10677
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • GCC PETRODOLAR FAZLALIĞI VE ABD CARİ AÇIK DENGESİZLİĞİ
  GCC PETRODOLLAR SURPLUSES AND THE US CURRENT ACCOUNT IMBALANCE [English]
  Shawkat HAMMOUDEH, Ramazan SARI, Eisa ALESIA
  Ekonomik Yaklasim. 2009; 20(73): 39-54
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10695
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • İLERİYE DÖNÜK YENİ KEYNESYEN PARA POLİTİKASI REAKSİYON FONKSİYONUNUN TAHMİNİ: TAYLOR KURALI’NIN, MCCALLUM KURALI’NIN, TAYLOR-MCCALLUM MELEZ KURALI’NIN TÜRKİYE EKONOMİSİNDE GEÇERLİLİĞİ
  Estimation of New Keynesian Monetary Policy Reaction Function: Availability of Taylor Rule, McCallum Rule and Hybrid Taylor-McCallum Rule in Turkish Economy [Turkish]
  Hakan Naim ARDOR, Serdar VARLIK
  Ekonomik Yaklasim. 2013; 24(89): 45-71
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35302
  Cited : 3 times [Click to see citing articles]

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20001
  Cited : 3 times [Click to see citing articles]