Service by

Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board About Journal Aims & Scope


Original Article Open Access


THE REFLECTIONS OF ECONOMIC CRISIS ON THE TURKISH ECONOMY AND THE FUTURE PROSPECTS

Aziz KONUKMAN, Rahmi Akn TREL.

Abstract
In order to properly analyze the economic effects of the global crisis on Turkey, it is necessary to touch on the nature and the salient features of the economic structure of the Turkish economy, that had already been facing some serious problems prior to the economic crisis. Problems, which however, have been largely disguised by IMF supported policies that were being implemented in an environment of high global-liquidity. Export/import and growth data indicate as is also true with other countries except PRC, in Turkey too that, the rapid contraction following September 2008 stemmed from the severe declines in aggregate demand in domestic and export markets. Since contractions --albeit at a much lesser rate-- are forecast for 2009 in Turkeys main export-markets, it is reasonable to attempt to trigger an upturn by increasing government expenditures and in particular social-overhead investments on the one hand and by stimulating consumption expenditures on the other. Though this will inevitably result in increases in the public deficit, the domestic debt service ratio and so is likely to jack-up inflationary expectations and/or the nominal interest rates, such undesirable consequences can be effectively addressed in the medium/long run by designing auspicious development and industrialization strategies and by implementing the policies these would call-for.

Key words: Economic Crisis, Industrialization, Technology, Macroeconomic Policy, Industrial Policy, Turkish EconomyKRZN TRKYE EKONOMSNE YANSIMALARI VE GELECEE LKN DNCELER

Özet
Kresel ekonomik krizin Trkiye ekonomisine olan etkilerinin salkl olarak incelenebilmesi iin ncelikle kriz-ncesi ekonomik yapnn zet bir analizi yaplm ve ekonominin zaten kriz-ncesinde de ciddi sorunlarla kar-karya olduu; ama uluslararas likiditenin bol olduu bir konjonktrde IMF programlar erevesinde yaplan uygulamalarn Trkiye ekonomisinin bu sorunlarnn gz ard edilmesine neden olduu sonucuna varlmtr. 2008 ylnn Eyll ayndan itibaren nc gstergeler ve ihracat verilerinde gzlenen hzl daralmann hem yurtii hem d-talep kaynakl olduu grlmektedir. Trkiyenin, d ticaretinin nemli bir ksmn gerekletirdii lke ekonomilerinde daralma ngrleri nda, bir taraftan kamu harcamalarn arttrrken, dier taraftan zel tketim harcamalarnn uyarlmasyla yurtii talebin artmasn salayacak politikalar izlenmesinin, krizden k hzlandrmak asndan uygun bir zm olduu kansndayz. Bunun; kamu-a, bor stoku ve bor servis oran gibi gstergelerde bozulmalara neden olmas ve dolaysyla enflasyon ve/veya nominal faizlerde yukar istikamette bir bask yaratmas gibi olumsuzluklar dourmas kanlmaz olabilir. Bu gibi sorunlarn, zaten Trkiyenin ihtiya duyduu kapsaml ve dengeli bir kalknma ve sanayileme stratejisinin uygulanmas ve dolaysyla gerekli yapsal deiikliklerin de gerekletirilmesi sayesinde orta/uzun vadede ve kalc olarak zlmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Kriz, Sanayileme, Teknoloji, Makroekonomik Politika, Sanayileme Politikas, Trkiye Ekonomisi


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Export to
Export to
Related Records
 Articles by Aziz KONUKMAN
Articles by Rahmi Akn TREL
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1902
Downloaded: 328
Cited: 0


REFERENCES
DPT (2007a), Ekonomik ve Sosyal Göstergeler (1950-2006), Mart 2007.
DPT (2007b) Sanayi Politikalarý Özel Ýhtisas Komisyonu Raporu, Dokuzuncu Kalkýnma Planý 2007-2013, Ankara, 2007. DPT, Yýllýk Programlar. DTM, Dahilde Ýþleme Rejimi Ýstatistikleri, Ýhracat Genel Müdürlüðü.
Göker, A. (1999) “Yine Ýnovasyonda Etkinlik” Türk-iþ 99 Yýllýðý, Cilt:2, 383-401
Hazýne MÜSTEÞARLIÐI, Uluslararasý Doðrudan Yatýrýmlar Raporlarý, 2006 ve 2007 yýllarý.
Ýzgý, B. B., Özpolat, A. (2008), “Küreselleþen Devletin Deðiþen Rolü ve Sanayileþme Üzerine Tartýþmalar”, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler
Dergisi, Cilt 7, Sayý 2, 229-240. KONUKMAN, A. (1999) “Esnek Üretim Tekniklerinin Türkiye’nin Sanayileþme Stratejileri Açýsýndan Geçerliliði”, Türk-iþ 99 Yýllýðý, Cilt:2, 362-382.
Konukman, A, Aydin, A. R., Oyan, O. (2001) “Türk Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapýlandýrýlmasý: Tespit ve Öneriler”, XV. Türkiye Maliye Sempozyumu, 15-17 Mayýs 2000, Akdeniz Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi, Yayýn No:32, 169-204, Antalya.
Konukman, A., Sönmez, M., Daldal, Þ. Necef (2009), Alternatif Sanayileþme Önerileri, Kalkedon Yayýnlarý, Ýstanbul, 2009.
Lall, S. (2004), Role of Government in Promoting Technology Development, Globelics Academy 2004 kapsamýnda düzenlenen seminer için hazýrlanan sunuþ, Ph.D. School on National Systems of Innovation and Economic Development, Lisbon, Portugal.
Loayza, N., K. Schmýdt-Hebbel, Serven, L. (2000), What Drives Private Saving Across The World, The Review of Economics and Statistics, 82 (2): 165-181. [DOI via Crossref]   
Malýye BAKANLIÐI, Kamu Hesaplarý Bültenleri, Muhasebat Genel Müdürlüðü.
Mülkýye Araþtirma MERKEZÝ (2009), “2008 Yýlý Katýlým Öncesi Ekonomik Programý Makroekonomik Çerçevesinin Deðerlendirilmesi”, Temmuz 2009. http://www.mulkiye-mar.org
OECD (2001), Science, Technology and Industry Scoreboard: Towards A Knowlodge–Based Economy, 2001 Edition
OECD (2009), Employment Outlook.
Özcan, K. M., Günay, A., Ertaç, S. (2002) “Determinants of Private Savings Behaviour in Turkey”, Departmental Working Papers, No. 206, Bilkent University, Department of Economics, T.C. MERKEZ BANKASI, Finansal Ýstikrar Raporlarý, çeþitli yýllar. T.C. MERKEZ BANKASI, Ödemeler Dengesi Ýstatistikleri. TÜÝK, Hanehalký Ýþgücü Anketleri, çeþitli yýllar. TÜÝK, Ulusal Hesaplar Ýstatistikleri, çeþitli yýllar.
Türelý, R. A. (2010), “Türkiye Ekonomisinin Makroekonomik Dengelerinin Analizi (1990–2006)”, Türkiye’nin Ýktisadi Dönüþüm Süreci, Dokuz Eylül Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýktisat Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayýnlarý, 27 Nisan 2010, 127-154, Ýzmir.
WORLDBANK (2008), “ Turkey Country Economic Memorandum, Sustaining High Growth: Selected Issues” Volume 2, Report No: 39194
Yeldan, E. (2003), Küreselleþme Sürecinde Türkiye Ekonomisi: Bölüþüm, Birikim ve Büyüme, Ýletiþim Yayýnlarý.

How to Cite this Article
Pubmed Style

KONUKMAN A, TURELI RA. [THE REFLECTIONS OF ECONOMIC CRISIS ON THE TURKISH ECONOMY AND THE FUTURE PROSPECTS]. Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(75): 77-122. Turkish. doi:10.5455/ey.10705


Web Style

KONUKMAN A, TURELI RA. [THE REFLECTIONS OF ECONOMIC CRISIS ON THE TURKISH ECONOMY AND THE FUTURE PROSPECTS]. http://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=156121 [Access: December 17, 2017]. Turkish. doi:10.5455/ey.10705


AMA (American Medical Association) Style

KONUKMAN A, TURELI RA. [THE REFLECTIONS OF ECONOMIC CRISIS ON THE TURKISH ECONOMY AND THE FUTURE PROSPECTS]. Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(75): 77-122. Turkish. doi:10.5455/ey.10705Vancouver/ICMJE Style

KONUKMAN A, TURELI RA. [THE REFLECTIONS OF ECONOMIC CRISIS ON THE TURKISH ECONOMY AND THE FUTURE PROSPECTS]. Ekonomik Yaklasim. (2010), [cited December 17, 2017]; 21(75): 77-122. Turkish. doi:10.5455/ey.10705Harvard Style

KONUKMAN, A. & TURELI, R. A. (2010) [THE REFLECTIONS OF ECONOMIC CRISIS ON THE TURKISH ECONOMY AND THE FUTURE PROSPECTS]. Ekonomik Yaklasim, 21 (75), 77-122. Turkish. doi:10.5455/ey.10705Turabian Style

KONUKMAN, Aziz, and Rahmi Askin TURELI. 2010. [THE REFLECTIONS OF ECONOMIC CRISIS ON THE TURKISH ECONOMY AND THE FUTURE PROSPECTS]. Ekonomik Yaklasim, 21 (75), 77-122. Turkish. doi:10.5455/ey.10705Chicago Style

KONUKMAN, Aziz, and Rahmi Askin TURELI. "[THE REFLECTIONS OF ECONOMIC CRISIS ON THE TURKISH ECONOMY AND THE FUTURE PROSPECTS]." Ekonomik Yaklasim 21 (2010), 77-122. Turkish. doi:10.5455/ey.10705MLA (The Modern Language Association) Style

KONUKMAN, Aziz, and Rahmi Askin TURELI. "[THE REFLECTIONS OF ECONOMIC CRISIS ON THE TURKISH ECONOMY AND THE FUTURE PROSPECTS]." Ekonomik Yaklasim 21.75 (2010), 77-122. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.10705APA (American Psychological Association) Style

KONUKMAN, A. & TURELI, R. A. (2010) [THE REFLECTIONS OF ECONOMIC CRISIS ON THE TURKISH ECONOMY AND THE FUTURE PROSPECTS]. Ekonomik Yaklasim, 21 (75), 77-122. Turkish. doi:10.5455/ey.10705AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed InThe articles in Ekonomik Yaklasim are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.