ISSN 1300-1868
 

Original Research (Original Article) 


GROWTH? GROWTH OF WHAT? A Critical Assesment of Economic Growth

Mustafa DURMUŞ.

Abstract
Growth data on the first half of 2012 of the Turkish economy disclosed in September prompted a different evaluation from an alternative critical approach since the economic growth rate has been slowed down. In fact, Turkish economy is in the process of contraction now. However, beyond the quantitative evaluations, it is necessary to evaluate the meaning of economic growth qualitatively. In this study this aim is tried to be accomplished. Economic growth is a fetish nowadays. Also is an illusion. In reality it is merely the growth of the capital and wealth. Furthermore existing capitalist growth is unable to create more and secured jobs and increases the existing income and wealth inequality and economic injustice. Finally it causes devastating effects on the ecological system of the planet.

Key words: Growth, development, income distribution, growth without employment, surplus value-value added.BÜYÜME: NEYİN BÜYÜMESİ? İktisadi Büyümeye İlişkin Eleştirel Bir Değerlendirme

Ozet
Eylül ayında açıklanan Türkiye ekonomisinin bu yılın ilk iki çeyreğine ilişkin büyüme rakamları büyüme kavramının farklı bir bakış açısıyla irdelenmesi ihtiyacını ortaya koymuştur. Çünkü ekonomi küçülmeye başlamış, hatta bir daralmaya girmiştir. Bunun niceliksel olarak nasıl yorumlanacağının ötesinde büyümenin gerçekte ne anlama geldiğinin sorgulanması gerekir. Bu çalışmada bu yapılmaya çalışılmıştır. Çünkü büyüme bugünlerde adeta bir fetiş haline getirilmiştir. Ayrıca mevcut kapitalist büyüme bir yanılsamadır, sermaye ve servetin büyümesidir. Yeterli ve güvenceli istihdam yaratmadığı gibi, mevcut gelir ve servet adaletsizliklerini artırmakta ve büyük çaplı çevre sorunlarına neden olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Büyüme, kalkınma, gelir dağılımı, istihdamsız büyüme, artı değer-katma değer.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Mustafa DURMUŞ
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 8198
Downloaded: 1187


REFERENCES
Baker, D. (2012). Job Growth Slows Sharply In March, Unemployment Edges Down to 8,2 Percent, www.cepr.net (Eriþim Tarihi: 06.04.2012).
Bernstein, P. W. & Swan, A. (2007). All the Money in the World: How the Forbes 400 Make-and Spend-Their Fortunes, (ss. 112-113) New York: Alfred A. Knoph.
Boratav, K. (2012). Sýkýntýlý aylar devam ediyor; biraz hafifleyerek... BirGün (21.08. 2012).
Boyacýoðlu, H. (2011). Türkiye’de her beþ kiþiden biri yardýmla yaþýyor. Radikal, (04.04.2011).
Bozpýnar, C. (2010). Ýþsizlik-Büyüme Ýliþkisi: Türkiye Ýþgücü Piyasasý, Yayýmlanmamýþ Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Cesen, T. (2011). European labour market policy in the times of recession. 17th Workshop on Alternative Economic Policy in Europe European integration at the crossroads: Deepening or disintegration? Workshop 1 - Austerity policies at the C3-Center for International Development, Vienna/Austria from 16-18 September 2009 organised by the Euro Memo Group.
Cunningham, F. (2010). Suriye Krizi ve Ýran Üzerindeki Yaptýrýmlarýn Türkiye Üzerindeki Yýkýcý Etkisi, (Çev. Mustafa Durmuþ), http://cerideimulkiye.com. (Eriþim Tarihi: 18.09.2012).
Çavuþoðlu, B. (2012). Türkiye’de Çalýþan Yoksulluðunun Genel Durumu. Sosyal Güvence, Ocak-Nisan, 28-31.
DeNavas-Walt, C. & Proctor, B. D. & Smith, J. C. (2011). U.S. Census Bureau, Current Population Reports, P60-239, Income, Poverty, and Health Insurance Coverage in the United States: 2010, Washington, DC: U.S. Government Printing Office.
DuBoff, R. B. (2011). Who Controls Capital? Who Does Capital Control? http://mrzine.monthlyreview.org, (Eriþim Tarihi: 26.11.2011).
Durmuþ, M. (2010). Kapitalizmin Krizinin Yeni Aþamasýnda Dünyada ve Türkiye ’de Ekonomik Durum: Ýstihdamsýz Büyüme ve Adaletsiz Bölüþüm, KESK -AR. Büyüme: Neyin Büyümesi?
Durmuþ, M. (2011a). Obama Saðlýk Reformu: Kanseri Aspirinle Tedavi Etmek. Çalýþma ve Toplum, 4(31), 59-71.
Durmuþ, M. (2011b). Kapitalizmin Krizi- Küresel Krizin Eleþtirel Bir Çözümlemesi (3.Baský), Tan Kitabevi Yayýnlarý.
Durmuþ, M. (2012). 2012 Bütçesi Kimin Bütçesi? Radikal 2, (08. 01.2012). Evrensel Gazetesi (2012). Ýþçiler de 'büyüme' þehidi mi? (07.04.2012)
Forbes (8 Ekim 2007).
Forbes (28 Þubat 2011).
Fortune 500 Türkiye 2011.
Foster, J. B., McChesney, R. W. & Jonna, R. J., (2011). “The Internationalization Of Monopoly Capital”, Monthly Review, 63(2), (Eriþim Tarihi: 01.06.2012).
Goulet, D. (1971). The Cruel Choice: A New Concept on theTheory of Development, New York: Atheneum.
Gürsel, S., (2012) Ezber bozan durumlar. Radikal, (19.04.2012).
Gürsel, S. & Ýmamoðlu, Z. & Soybilgen, B. (2012). Ýç talepte sert fren büyümeyi düþürdü. Betam Araþtýrma Notu, http://betam.bahcesehir.edu.tr. (Eriþim Tarihi: 04.07.2012)
Gürses, U. (2012). Sert Ýniþ Sinyalleri. Radikal, (04.04.2012).
Gürses, U. (2012). Ekonomideki iniþ yumuþak mý sert mi? Radikal, (04. 07. 2012)
http://haber.sol.org.tr (2012). En zengin daha da zengin, Ülker hepsinden zengin, (Eriþim Tarihi: 24.12.2012).
http://revolting-europe.com/data/wealth-inequality, Gulf between rich and poor widening, (Eriþim Tarihi: 20.06.2012).
http://www.tbb.org.tr. Eriþim Tarihi: 20.07.2012).
http://www.telegraph.co.uk, (Eriþim Tarihi: 11.01.2012).
Hürriyet, (29.07.2012).
International Labour Office (ILO) (2011). Global Employment Trends 2011: The challenge of a jobs recovery, Geneva.
International Marxist Tendency (2012). Perspectives for world capitalism 2012 - Part One. www.marxist.com, (Eriþim Tarihi: 09.03.2012).
Kalkan, S. (2011). Cari Ýþlemler Açýðýnda Neler Oluyor? Bu Defa Farklý mý Yoksa Ayný mý? TEPAV Deðerlendirme Notu, http://www.tepav.org.tr (Eriþim Tarihi: Þubat 2011).
Kaynak, M. (2009). Kalkýnma Ýktisadý (3. Baský), Gazi Kitabevi.
Khalil, R. (2009). Capitalism in Crisis - Is a Socialist World Possible?, www.socialistaltemative.org, (Eriþim Tarihi: 08. 09. 2009).
Moore, M. (2012). Masssuicide' protest at Apple manufacturer Foxconn factory, http://www.telegraph.co.uk, (Eriþim Tarihi: 11.01.2012).
The Bertelsmann Stiftung (2011). Social Justice in the OECD - How Do the Member States Compare? Sustainable Governance Indicators 2011, http://www.sgi- network.org/pdf/SGI11_Social_Justice_OECD.pdf (Eriþim Tarihi: 10.07.2012).
Orhangazi, Ö. (2008). Financialization and the US Economy, Edward Elgar.
Orrell, D. (2010). Economyths, Ten Ways Economics Gets It Wrong, John Wiley & Sons Canada, Ltd.
Özatay, F. (2012). Oldukça Yumuþak Bir iniþ. Radikal, (Eriþim Tarihi: 03.07.2012).
Parramore, L. (2012). CrisistoSuicide: How Many Have to Die Before We Kill the False Religion of Austerity? www.alternet.org/story, (Eriþim Tarihi: 26.04.2012).
Perelman, M. (2011). The Invisible Handcuffs of Capitalism, Monthly Review Press.
Radikal, (17.07.2012).
Radikal, (02.08.2012).
Smith, J. (2012). The GDP Illusion - Value Added versus Value Capture. Monthly Review, 64(3). http://monthlyreview.org/2012/07/01/the-gdp-illusion (Eriþim Tarihi: 01.07.2012).
Socialist Resistance SR (Britain) (2012). Class struggle and ecology: An ecosocialist approach, http://links.org.au, (Eriþim Tarihi: 14.07.2012).
Standing, G. (2011). The Precariat: the New Dangerous Class, USA: Bloomsbury.
Sum A. & Khatiwada, I. & McLaughlin, J. & Palma, S. (2012). ABD: 2007-2009 Resesyon’undan “Ýþsiz ve Ücretsiz” Çýkýþ: Toparlanma Kime Yaradý?. (Çev. Veysel Deniz), Kurtuluþ, 2 (Mayýs-Haziran-Temmuz 2012).
The Guardian (2012). www.guardian.co.uk, (Eriþim Tarihi: 22.12.2012)
The International Forum on Globalization (IFG), Outing the Oligarchy, A Special Report (December 2011).
Thirlwall, A. P. (2003). Growth and Development: With Special Reference to developing Economies, (7. Baský), MacMillan.
Thomson Reuters Datastream (2012). Eurostat, (Eriþim Tarihi: 03.02.2012).
TÜÝK (2011). Gelir ve Yaþam Koþullarý Araþtýrmasý, 2011, Haber Bülteni, www.tmk.gov.tr. (Eriþim Tarihi: 17.09.2011).
TÜÝK (2012a). Gayri Safi Yurt Ýçi Hâsýla, Haber Bülteni, http://www.tuik.gov.tr (Eriþim Tarihi: 02.07.2012).
TÜÝK (2012b). Gayri Safý Yurt Ýçi Hâsýla, Haber Bülteni, http://www.tuik.gov.tr. (Eriþim Tarihi: 10.09.2012).
TÜÝK (2012c). Hanehalký Ýþgücü Ýstatistikleri Bülteni http://www.tuik.gov.tr. (Eriþim Tarihi: 15.06.2012).
Türkiye Kalkýnma Bakanlýðý (2012). Türkiye Ekonomisinde Haftalýk Geliþmeler, www.dpt.gov.tr. (Eriþim Tarihi: 06.07.2012)
United Nations Development Programme (UNDP), The Human Development Index (HDI) 2011, http://www.undp.org.bz (Eriþim Tarihi: 12.09.2012)
U.S. Bureau of Labour Statistics (USBLS) (2010). Characteristics of Minimum Wage Workers: 2010, http://www.bls.gov/cps/minwage2010.htm (Eriþim Tarihi: 20.01.2012).
Yates, M. D. (2008). The Injuries of Class. Monthly Review, 59(8), January 2008.
Yates, M. D. (2011). The Emperor Has No Clothes, But Still He Rules: Three Critiques of Neoclassical Economics. Monthly Review, www.monthlyreview.org, (Eriþim Tarihi: 14.06. 2011).
Yu, A. & Ruixue, B. (2012). New Signs of Hope: Resistance in China Today. LabourWorld, http://worldlabour.org/eng, (Eriþim Tarihi: 08.05.2012).

How to Cite this Article
Pubmed Style

Mustafa DURMUS. [GROWTH? GROWTH OF WHAT? A Critical Assesment of Economic Growth]. Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 37-68. Turkish. doi:10.5455/ey.34097


Web Style

Mustafa DURMUS. [GROWTH? GROWTH OF WHAT? A Critical Assesment of Economic Growth]. http://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=34097 [Access: March 28, 2020]. Turkish. doi:10.5455/ey.34097


AMA (American Medical Association) Style

Mustafa DURMUS. [GROWTH? GROWTH OF WHAT? A Critical Assesment of Economic Growth]. Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 37-68. Turkish. doi:10.5455/ey.34097Vancouver/ICMJE Style

Mustafa DURMUS. [GROWTH? GROWTH OF WHAT? A Critical Assesment of Economic Growth]. Ekonomik Yaklasim. (2012), [cited March 28, 2020]; 23(83): 37-68. Turkish. doi:10.5455/ey.34097Harvard Style

Mustafa DURMUS (2012) [GROWTH? GROWTH OF WHAT? A Critical Assesment of Economic Growth]. Ekonomik Yaklasim, 23 (83), 37-68. Turkish. doi:10.5455/ey.34097Turabian Style

Mustafa DURMUS. 2012. [GROWTH? GROWTH OF WHAT? A Critical Assesment of Economic Growth]. Ekonomik Yaklasim, 23 (83), 37-68. Turkish. doi:10.5455/ey.34097Chicago Style

Mustafa DURMUS. "[GROWTH? GROWTH OF WHAT? A Critical Assesment of Economic Growth]." Ekonomik Yaklasim 23 (2012), 37-68. Turkish. doi:10.5455/ey.34097MLA (The Modern Language Association) Style

Mustafa DURMUS. "[GROWTH? GROWTH OF WHAT? A Critical Assesment of Economic Growth]." Ekonomik Yaklasim 23.83 (2012), 37-68. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.34097APA (American Psychological Association) Style

Mustafa DURMUS (2012) [GROWTH? GROWTH OF WHAT? A Critical Assesment of Economic Growth]. Ekonomik Yaklasim, 23 (83), 37-68. Turkish. doi:10.5455/ey.34097