ISSN 1300-1868
 

Original Research (Original Article) 


The Background of Financial Bubbles

Şiir YILMAZ.

Abstract
2008 financial crisis in USA cannot be analyzed without considering the challenge of developing economies (especially the emerging economies of Asia) in the manufacturing goods. The competitive advantage shifted from developed to the developing countries has resulted in rising profits in service sectors, accelerating de-industrilisation in developed countries. So, new financial instruments and more liberalisation in financial markets are required in order to enhance and direct demand for non tradables. Financial bubbles are the outcome of changing competitiveness among the global players and the real reasons for financial crises should be sought in global manufacturing activities.

Key words: Financial Crises, Financial Bubbles, Financial Globalization, Overproduction, Emerging Economies of East and South East Asia. JEL Classification: F44, F65, G01FİNANSAL ŞİŞKİNLİĞİN ARKA PLANI

Ozet
Amerika Birleşik Devletlerinde patlak veren 2008 finansal krizi, küresel ekonomide yaşanmakta olan değişimlerden soyutlanarak ele alınamaz. Gelişmekte olan ülke ekonomilerinin imalat sanayi dallarında rekabet gücünü ele geçirmeleri, gelişmiş ekonomilerin üretmek yerine üretimin el değiştirmesine yönelik işlemlere yönelmelerine ve üretimlerini dış pazar yerine iç pazarda pazarlamak için talebi pompalamalarına yol açmıştır. Finansal kesimin bir balon gibi şişmesinin ardında değişen ekonomik güç dengelerini aramak gerekir.

Anahtar Kelimeler: Finansal Kriz, Finansal Şişkinlik, Finansal Küreselleşme, Aşırı Üretim, Doğu Asya ve Güney Doğu Asya Yükselen Ekonomileri. JEL Sınıflaması: F44, F65, G01


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Şiir YILMAZ
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 4040
Downloaded: 622
Cited: 0


REFERENCES
AKYÜZ, Yýlmaz (2009), “Küresel Ekonomik Beklentiler: Resesyon Geçmiþ Olabilir Ama Nereye Kadar?”, çev. Sibel Çaþkurlu, Ekonomik Yaklaþým, C. 21, S. 75, 1-25.
ARIN, Tülay (2003), “Türkiye’de Mali Küreselleþme ve Mali Birikim ile Reel Birikimin Birbirinden Kopmasý”, Ýktisat Üzerine Yazýlar I, Küresel Düzen: Birikim, Devlet ve Sýnýflar, Korkut Boratav’a Armaðan, der: A. H. Köse, F. Þenses, E. Yeldan, Ýletiþim Yayýnlarý.
ARRIGHI, Giovanni (2009), Sermayenin Dolambaçlý Yollarý, David Harvey’le Söylesi, çev. Osman Akýnhay, Agora Kitaplýðý, Ýstanbul.
DURMUÞ, Mustafa (2009), Kapitalizmin Krizi: 2009 Krizinin Eleþtirel Bir Çözümlemesi, Tan Kitabevi Yayýnlarý, Ankara, 2009.
EICHENGREEN, Barry (2006), “Global Imbalances: The New Economy, The Dark Matter, the Savvy Investor, and the Standard Analysis”, The Journal of Economic Modeling, Vol. 28, No. 6, 645-652.
KETTELL, Steven (2006), “Circuits of Capital and Overproduction: A Marxist Analyis of the Present World Economic Crisis”, Review of Radical Political Economics, Vol. 38, No. 1, 24-44.
KOTZ, David M. (2009), “The Financial and Economic Crisis of 2008: A Systemic Crisis of Neoliberal Capitalism”, Review of Radical Political Economics, Vol. 41, No. 3, 305-315.
OECD (2009), OECD Factbook 2009: Economic, Environmental and Social Statistics, OECD Publishing ([DOI via Crossref]    [DOI via Crossref]   
Ongun, M. Tuba (2009), Sanayileþme ve Uluslararasý Ekonomik Ýliþkiler, Gazi Kitabevi, Ankara.
SUMMERS, Lawrence H. (2007), ‘’Reflections on Global Account Imbalances and Emerging Markets Reserve Accumulation’’, esocialsciences.com, Working Paper No:1042.
WTO (2001), International Trade Statistics, 2001.
WTO (2008), International Trade Statistics, 2008.
WTO (2011), International Trade Statistics, 2011. UNCTAD (2008a), Handbook of Statistics 2008, United Nations Publication. UNCTAD (2008b), Trade and Development Report, 2008, United Nations Publication. UNCTAD (2008c), World Investment Report, 2004, United Nations Publication. UNCTAD (2011), Handbook of Statistics 2011, United Nations Publication.
Vasudevan, R. (2009), “Dollar Hegemony, Financialization, and the Credit Crisis” Review of Radical Political Economics, Vol. 41, No. 3, 291-304. [DOI via Crossref]   
YELDAN, Erinç (2009), “On the Nature and Causes of the Collapse of the Wealth of Nations, 2007/2008: The End of a Façade Called Globalization”, www.bilkent.edu.tr/ yeldane, eriþim tarihi: 22/05/2012.
YENTÜRK, Nurhan (2003), “Birikimin Kaynaklarý”, Ýktisat Üzerine Yazýlar II, Ýktisadi Kalkýnma, Kriz ve Ýstikrar: Oktar Türel’e Armaðan, der. A. H. Köse, F. Þenses, E. Yeldan, Ýletiþim Yayýnlarý.

How to Cite this Article
Pubmed Style

Siir YILMAZ. [The Background of Financial Bubbles]. Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(Special): 13-38. Turkish. doi:10.5455/ey.20006


Web Style

Siir YILMAZ. [The Background of Financial Bubbles]. http://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=34387 [Access: August 19, 2019]. Turkish. doi:10.5455/ey.20006


AMA (American Medical Association) Style

Siir YILMAZ. [The Background of Financial Bubbles]. Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(Special): 13-38. Turkish. doi:10.5455/ey.20006Vancouver/ICMJE Style

Siir YILMAZ. [The Background of Financial Bubbles]. Ekonomik Yaklasim. (2012), [cited August 19, 2019]; 23(Special): 13-38. Turkish. doi:10.5455/ey.20006Harvard Style

Siir YILMAZ (2012) [The Background of Financial Bubbles]. Ekonomik Yaklasim, 23 (Special), 13-38. Turkish. doi:10.5455/ey.20006Turabian Style

Siir YILMAZ. 2012. [The Background of Financial Bubbles]. Ekonomik Yaklasim, 23 (Special), 13-38. Turkish. doi:10.5455/ey.20006Chicago Style

Siir YILMAZ. "[The Background of Financial Bubbles]." Ekonomik Yaklasim 23 (2012), 13-38. Turkish. doi:10.5455/ey.20006MLA (The Modern Language Association) Style

Siir YILMAZ. "[The Background of Financial Bubbles]." Ekonomik Yaklasim 23.Special (2012), 13-38. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.20006APA (American Psychological Association) Style

Siir YILMAZ (2012) [The Background of Financial Bubbles]. Ekonomik Yaklasim, 23 (Special), 13-38. Turkish. doi:10.5455/ey.20006