ISSN 1300-1868
 

Original Research (Original Article) 


The Background of Financial Bubbles

Şiir YILMAZ.

Abstract
2008 financial crisis in USA cannot be analyzed without considering the challenge of developing economies (especially the emerging economies of Asia) in the manufacturing goods. The competitive advantage shifted from developed to the developing countries has resulted in rising profits in service sectors, accelerating de-industrilisation in developed countries. So, new financial instruments and more liberalisation in financial markets are required in order to enhance and direct demand for non tradables. Financial bubbles are the outcome of changing competitiveness among the global players and the real reasons for financial crises should be sought in global manufacturing activities.

Key words: Financial Crises, Financial Bubbles, Financial Globalization, Overproduction, Emerging Economies of East and South East Asia. JEL Classification: F44, F65, G01FİNANSAL ŞİŞKİNLİĞİN ARKA PLANI

Ozet
Amerika Birleşik Devletlerinde patlak veren 2008 finansal krizi, küresel ekonomide yaşanmakta olan değişimlerden soyutlanarak ele alınamaz. Gelişmekte olan ülke ekonomilerinin imalat sanayi dallarında rekabet gücünü ele geçirmeleri, gelişmiş ekonomilerin üretmek yerine üretimin el değiştirmesine yönelik işlemlere yönelmelerine ve üretimlerini dış pazar yerine iç pazarda pazarlamak için talebi pompalamalarına yol açmıştır. Finansal kesimin bir balon gibi şişmesinin ardında değişen ekonomik güç dengelerini aramak gerekir.

Anahtar Kelimeler: Finansal Kriz, Finansal Şişkinlik, Finansal Küreselleşme, Aşırı Üretim, Doğu Asya ve Güney Doğu Asya Yükselen Ekonomileri. JEL Sınıflaması: F44, F65, G01


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Şiir YILMAZ
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 3131
Downloaded: 574
Cited: 0

REFERENCES
AKYÜZ, Yýlmaz (2009), “Küresel Ekonomik Beklentiler: Resesyon Geçmiþ Olabilir Ama Nereye Kadar?”, çev. Sibel Çaþkurlu, Ekonomik Yaklaþým, C. 21, S. 75, 1-25.
ARIN, Tülay (2003), “Türkiye’de Mali Küreselleþme ve Mali Birikim ile Reel Birikimin Birbirinden Kopmasý”, Ýktisat Üzerine Yazýlar I, Küresel Düzen: Birikim, Devlet ve Sýnýflar, Korkut Boratav’a Armaðan, der: A. H. Köse, F. Þenses, E. Yeldan, Ýletiþim Yayýnlarý.
ARRIGHI, Giovanni (2009), Sermayenin Dolambaçlý Yollarý, David Harvey’le Söylesi, çev. Osman Akýnhay, Agora Kitaplýðý, Ýstanbul.
DURMUÞ, Mustafa (2009), Kapitalizmin Krizi: 2009 Krizinin Eleþtirel Bir Çözümlemesi, Tan Kitabevi Yayýnlarý, Ankara, 2009.
EICHENGREEN, Barry (2006), “Global Imbalances: The New Economy, The Dark Matter, the Savvy Investor, and the Standard Analysis”, The Journal of Economic Modeling, Vol. 28, No. 6, 645-652.
KETTELL, Steven (2006), “Circuits of Capital and Overproduction: A Marxist Analyis of the Present World Economic Crisis”, Review of Radical Political Economics, Vol. 38, No. 1, 24-44.
KOTZ, David M. (2009), “The Financial and Economic Crisis of 2008: A Systemic Crisis of Neoliberal Capitalism”, Review of Radical Political Economics, Vol. 41, No. 3, 305-315.
OECD (2009), OECD Factbook 2009: Economic, Environmental and Social Statistics, OECD Publishing ([DOI via Crossref]    [DOI via Crossref]   
Ongun, M. Tuba (2009), Sanayileþme ve Uluslararasý Ekonomik Ýliþkiler, Gazi Kitabevi, Ankara.
SUMMERS, Lawrence H. (2007), ‘’Reflections on Global Account Imbalances and Emerging Markets Reserve Accumulation’’, esocialsciences.com, Working Paper No:1042.
WTO (2001), International Trade Statistics, 2001.
WTO (2008), International Trade Statistics, 2008.
WTO (2011), International Trade Statistics, 2011. UNCTAD (2008a), Handbook of Statistics 2008, United Nations Publication. UNCTAD (2008b), Trade and Development Report, 2008, United Nations Publication. UNCTAD (2008c), World Investment Report, 2004, United Nations Publication. UNCTAD (2011), Handbook of Statistics 2011, United Nations Publication.
Vasudevan, R. (2009), “Dollar Hegemony, Financialization, and the Credit Crisis” Review of Radical Political Economics, Vol. 41, No. 3, 291-304. [DOI via Crossref]   
YELDAN, Erinç (2009), “On the Nature and Causes of the Collapse of the Wealth of Nations, 2007/2008: The End of a Façade Called Globalization”, www.bilkent.edu.tr/ yeldane, eriþim tarihi: 22/05/2012.
YENTÜRK, Nurhan (2003), “Birikimin Kaynaklarý”, Ýktisat Üzerine Yazýlar II, Ýktisadi Kalkýnma, Kriz ve Ýstikrar: Oktar Türel’e Armaðan, der. A. H. Köse, F. Þenses, E. Yeldan, Ýletiþim Yayýnlarý.

How to Cite this Article
Pubmed Style

Siir YILMAZ. [The Background of Financial Bubbles]. Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(Special): 13-38. Turkish. doi:10.5455/ey.20006


Web Style

Siir YILMAZ. [The Background of Financial Bubbles]. http://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=34387 [Access: January 17, 2019]. Turkish. doi:10.5455/ey.20006


AMA (American Medical Association) Style

Siir YILMAZ. [The Background of Financial Bubbles]. Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(Special): 13-38. Turkish. doi:10.5455/ey.20006Vancouver/ICMJE Style

Siir YILMAZ. [The Background of Financial Bubbles]. Ekonomik Yaklasim. (2012), [cited January 17, 2019]; 23(Special): 13-38. Turkish. doi:10.5455/ey.20006Harvard Style

Siir YILMAZ (2012) [The Background of Financial Bubbles]. Ekonomik Yaklasim, 23 (Special), 13-38. Turkish. doi:10.5455/ey.20006Turabian Style

Siir YILMAZ. 2012. [The Background of Financial Bubbles]. Ekonomik Yaklasim, 23 (Special), 13-38. Turkish. doi:10.5455/ey.20006Chicago Style

Siir YILMAZ. "[The Background of Financial Bubbles]." Ekonomik Yaklasim 23 (2012), 13-38. Turkish. doi:10.5455/ey.20006MLA (The Modern Language Association) Style

Siir YILMAZ. "[The Background of Financial Bubbles]." Ekonomik Yaklasim 23.Special (2012), 13-38. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.20006APA (American Psychological Association) Style

Siir YILMAZ (2012) [The Background of Financial Bubbles]. Ekonomik Yaklasim, 23 (Special), 13-38. Turkish. doi:10.5455/ey.20006

Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE’DE 1994, 2001 VE 2008-9 EKONOMİK KRİZLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
  ECONOMIC CRISES IN TURKEY: A COMPARATIVE ANALYSIS OF FAILURES IN 1994, 2001 AND 2008-9 [Turkish]
  Oktar TÜREL
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(75): 27-75
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10704

 • BÜYÜME: NEYİN BÜYÜMESİ? İktisadi Büyümeye İlişkin Eleştirel Bir Değerlendirme
  GROWTH? GROWTH OF WHAT? A Critical Assesment of Economic Growth [Turkish]
  Mustafa DURMUŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 37-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34097

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34098

 • İLERİYE DÖNÜK YENİ KEYNESYEN PARA POLİTİKASI REAKSİYON FONKSİYONUNUN TAHMİNİ: TAYLOR KURALI’NIN, MCCALLUM KURALI’NIN, TAYLOR-MCCALLUM MELEZ KURALI’NIN TÜRKİYE EKONOMİSİNDE GEÇERLİLİĞİ
  Estimation of New Keynesian Monetary Policy Reaction Function: Availability of Taylor Rule, McCallum Rule and Hybrid Taylor-McCallum Rule in Turkish Economy [Turkish]
  Hakan Naim ARDOR, Serdar VARLIK
  Ekonomik Yaklasim. 2013; 24(89): 45-71
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35302

 • Orta Gelir Tuzağından Çıkış
  Rise from Middle Income Trap [Turkish]
  Yusuf Kurtoğlu
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(90): 71-90
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35313

 • KÜRESEL GIDA KRİZİ: ÜÇÜNCÜ GIDA REJİMİ, KÜRESEL SERMAYE VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER
  Global Food Crisis: The Third Food Regime, Global Capital and The Developing Countries [Turkish]
  Sibel ÇAŞKURLU
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(Special): 161-194
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20011

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35901

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35517

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10334

 • DIŞ TİCARET KURAMINDA ÇEKİM MODELİ
  The Gravity Model in International Trade Theory [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2013; 24(88): 1-34
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35200

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10403

 • YENİ DIŞ TİCARET TEORİLERİ
  The New Trade Theories [Turkish]
  Arzu S. AKKOYUNLU
  Ekonomik Yaklasim. 1996; 7(21): 71-99
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10230

 • YENİ EKONOMİK COĞRAFYA VE KALKINMA
  English Title Not Available [Turkish Title: YENİ EKONOMİK COĞRAFYA VE KALKINMA] [Turkish]
  Celal KÜÇÜKER
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(38): 1-45
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10805

 • HİTİT KANUNLARINDA HAYVANLARLA İLGİLİ MADDELER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  An Assessment of Articles on Animals in the Hittite Laws [Turkish]
  Özlem Sir GAVAZ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 93-106
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34099

 • 1971 SONRASINDA TÜRKİYE’DE İZLENEN DÖVİZ KURU POLİTİKASI
  English Title Not Available [Turkish Title: 1971 SONRASINDA TÜRKİYE’DE İZLENEN DÖVİZ KURU POLİTİKASI] [Turkish]
  Nahit TÖRE
  Ekonomik Yaklasim. 1981; 2(4): 1-25
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10029

 • ZAMAN SERİLERİNDE REGRESYON VE VARYANS ANALİZİ YÖNTEMLERİ İLE MEVSİMSEL DALGALANMALARIN ARAŞTIRILMASI VE BİR UYGULAMA
  SEASONAL PHENOMENON IN TIME SERIES [Turkish]
  Aydın ÜNSAL
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 119-130
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10261

 • Most Cited Articles
 • [Türkçe Başlık Yok]
  TOURISM AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY [English]
  Jülide Yıldırım Öcal, Nadir Öcal
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 131-141
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10503
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE’DE BİREYSEL EMEKLİK SİSTEMİ’NDEKİ CİNSİYET FARKLILIKLARININ ANALİZİ
  An Analysis of Gender Gaps in the Private Pension Scheme in Turkey [English]
  S. Cihan BOZKUŞ, Adem Y. ELVEREN
  Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(69): 89-106
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10677
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • EV SAHiBi ÜLKE AÇISINDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  English Title Not Available [Turkish Title: EV SAHiBi ÜLKE AÇISINDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA] [Turkish]
  Filiz Elmas ÖZAĞ
  Ekonomik Yaklasim. 1994; 5(12): 63-77
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10174
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi: Toplumsal Cinsiyetçi Bir Yaklaşım
  THE INDIVIDUAL PENSION SYSTEM IN TURKEY: A GENDERED PERSPECTIVE [English]
  Şule ŞAHİN, Helga RITTERSBERGER-TILIÇ, Adem Yavuz ELVEREN
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(77): 115-142
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20039
  Cited : 3 times [Click to see citing articles]

 • TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE YOĞUNLAŞMA: BİNEK VE HAFİF TİCARİ ARAÇLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  Concentration in Turkish Automotive Sector: An Application on Passenger and Light Commercial Vehicles [Turkish]
  Selahattin KAYNAK, Yılmaz Onur ARİ
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(80): 39-58
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20023
  Cited : 3 times [Click to see citing articles]

 • GCC PETRODOLAR FAZLALIĞI VE ABD CARİ AÇIK DENGESİZLİĞİ
  GCC PETRODOLLAR SURPLUSES AND THE US CURRENT ACCOUNT IMBALANCE [English]
  Shawkat HAMMOUDEH, Ramazan SARI, Eisa ALESIA
  Ekonomik Yaklasim. 2009; 20(73): 39-54
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10695
  Cited : 2 times [Click to see citing articles]

 • [Türkçe Başlık Yok]
  STOCK MARKET REACTION TO DEVELOPMENTS IN TURKISH-EUROPEAN UNION RELATIONS [English]
  Mehmet ERYİĞİT
  Ekonomik Yaklasim. 2007; 18(63): 55-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10631
  Cited : 2 times [Click to see citing articles]

 • TEKNOLOJİK GELİŞME: NEOKLASİK VE EVRİMCİ KURAMLAR AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME
  English Title Not Available [Turkish Title: TEKNOLOJİK GELİŞME: NEOKLASİK VE EVRİMCİ KURAMLAR AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME] [Turkish]
  ALKAN SOYAK
  Ekonomik Yaklasim. 1995; 6(15): 93-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10192
  Cited : 2 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 2 times [Click to see citing articles]

 • İstihdam, İktisadi Büyüme ve İşgücü Piyasası Performansı: Türkiye Örneği
  EMPLOYMENT, ECONOMIC GROWTH AND LABOR MARKET PERFORMANCE: THE CASE OF TURKEY [English]
  Alparslan AKÇORAOĞLU
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(77): 101-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20038
  Cited : 2 times [Click to see citing articles]