E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


DOMESTIC DEBT IN LATIN AMERICA

Gülay SAKALLI.

Abstract
Latin America as whole, has suffered from the Debt Crisis of the 1980's and the ensuing macroeconomic imbalances which have culminated in an explosion of domestic debt. This paper, is an attempt to analyse the characteristics of domestic borrowing in Latin America, the problems it has caused, the measures taken to reform public finances and the underlying reasons for the success or failure of fiscal reforms. The paper dwells on the expericnces of four major Latin American countries: namely: Argentina, Brazil, Chile and Mexico.

Key words: naİÇ BORÇLANMADA LATİN AMERİKA ÖRNEĞİ

Ozet
yok

Anahtar Kelimeler: yok


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Gülay SAKALLI
on Google
on Google Scholar


REFERENCES
Akyuz, Y. (1987), "1980'lcrde Dunya Ekonomisi:Makrockonomi ve Bagimlilik Üzerine Bazi Dersler", T.Bulutay (dcr.), Sadun Aren 'c Arni;ig;in içinde, Mulkiyeliler Birligi Yay., Ankara. [Pubmed]    [PMC Free Fulltext]   
Akyuz, Y. (1994), "Ekonomide Libcrallcþmc ve Sanayileþme, Latin Amerika Deneyimi", iþletme ve Finans, Yil:.9, sayi: 96 Mart 1994, ss.S-20.
Braga, J.C.S., Cintra, M.A.M., Dain,S. (1995), Pinaneing The Public Scctor Ýn Latin Amerika, UNCTAD Discussion Papcrs, No: 102.
Edi Seminar SERÝES, (1993), Financial Scctor Rcforms in Asian and Latin American Countrics-Lcsson of Compcrativc Experience, Edited by S haki! Faruqi, Economic Development Institute of The World Bank .
Frenkel, R., Fanelli, J .M., Rozcnwurccl, G. (1993), Growth And Structural Reforn1 In Latin America:Wherc Wc Stand, UNCTAD Discussion Papcrs, No:62, July 1993.
Frenkel, R. (1995), Macrocconomics Sustainability and Development prospccts: Latin American Pcrformancc in the 1990 's, UNCf AD D iscussion Papcrs, No: 100, August 1995.
Karsak, E.E. (1995), "Meksika'da Yaþanan Ekonomik Geliþmeler ve Diger Geliþmekte Olan Piyasalara Etkileri", Bank;i ve Ekonomik Yorumlar, Temmuz 1995, Yil:32, Sayi:7, ss:35-40.
Lever, H. ve HUHNE,C . (1987), Debt and Danger·, Pelican Books Ltd., Great Britain.
Oktar, S. (1995), "Meksika'da Finansal Kriz", Banka ve Ekonomik Yorumlar, Yil:32, ss:5-8.
ONGUN. M.T. (1991), Sanayileþme ve Uluslararasi Ekonomik Ýliþkiler-Ders Notlari. TDFO, Ankara.
Parasiz, M.Ý. (1996), Kriz Ekonomisi- Hiperenflasyon ve Yuksek Enflasyonla Mucadelede Ünlu Ýstikrar Politikalari ve 5 Nisan Kararlari . Uludag Üniversitesi l.l.B.F. Ögretim Üyesi, Ezgi Kitabevi yayinlari.
Rodriquez, C.A., (1990), Macroeconomics of the Public Sector Deficit:The Case of Argentina, Centro de Estudios Macroeconomicos de Argentina . Septcmbcr 1990.
Tatlioglu, Ý. (1990), "The Causes Of Capital Flight And Ýts Significance For Dcvcloping Countries Ýn Dcaling With The Debt Problem", Y,1pi Kredi Economic Revicw, Volume:4, Number:2, January 1990, ss:61-68.
UNCTAD, (1995), Trade and Development Report, NewYork and Geneva, 1995, UNCT ADffDRJ 15.
UNCTAD, (1996), Trade and Development Report, NewYork and Geneva, 1996, UNCTADffDR/16.
Üzumcuoglu, Ö., (1995), "Meksika Ekonomisinde Yaþanan Krizin Temelleri ve Seyri", !þletme ve Finans, sayi: 109, ss:57 -72.
WORLD BANK, (1988), World Development Report Oxfort University Press, New York, 1988.
Yeldan, A.E., (1995), "Meksika Krizinin Ögrettikleri ya da Hadcs Cehenneminde Azgeliþmiþlik", Mulkiydiler Biligi Dergisi, cilt:XIX .sayi: 186, Aralik I 995, ss:36-40.

How to Cite this Article
Pubmed Style

Gulay SAKALLI. [DOMESTIC DEBT IN LATIN AMERICA]. Ekonomik Yaklasim. 1998; 9(29): 37-64. Turkish. doi:10.5455/ey.10286


Web Style

Gulay SAKALLI. [DOMESTIC DEBT IN LATIN AMERICA]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=155591 [Access: April 11, 2023]. Turkish. doi:10.5455/ey.10286


AMA (American Medical Association) Style

Gulay SAKALLI. [DOMESTIC DEBT IN LATIN AMERICA]. Ekonomik Yaklasim. 1998; 9(29): 37-64. Turkish. doi:10.5455/ey.10286Vancouver/ICMJE Style

Gulay SAKALLI. [DOMESTIC DEBT IN LATIN AMERICA]. Ekonomik Yaklasim. (1998), [cited April 11, 2023]; 9(29): 37-64. Turkish. doi:10.5455/ey.10286Harvard Style

Gulay SAKALLI (1998) [DOMESTIC DEBT IN LATIN AMERICA]. Ekonomik Yaklasim, 9 (29), 37-64. Turkish. doi:10.5455/ey.10286Turabian Style

Gulay SAKALLI. 1998. [DOMESTIC DEBT IN LATIN AMERICA]. Ekonomik Yaklasim, 9 (29), 37-64. Turkish. doi:10.5455/ey.10286Chicago Style

Gulay SAKALLI. "[DOMESTIC DEBT IN LATIN AMERICA]." Ekonomik Yaklasim 9 (1998), 37-64. Turkish. doi:10.5455/ey.10286MLA (The Modern Language Association) Style

Gulay SAKALLI. "[DOMESTIC DEBT IN LATIN AMERICA]." Ekonomik Yaklasim 9.29 (1998), 37-64. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.10286APA (American Psychological Association) Style

Gulay SAKALLI (1998) [DOMESTIC DEBT IN LATIN AMERICA]. Ekonomik Yaklasim, 9 (29), 37-64. Turkish. doi:10.5455/ey.10286

Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10334

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Most Cited Articles
 • [Türkçe Başlık Yok]
  TOURISM AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY [English]
  Jülide Yıldırım Öcal, Nadir Öcal
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 131-141
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10503
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 11 times [Click to see citing articles]

 • TEŞVİKLERİN BÖLGESEL EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: AMPİRİK BİR ANALİZ
  The Impact of Investment Incentives on Regional Economic Growth: An Empirical Analysis [Turkish]
  Nuri YAVAN
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 65-104
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20018
  Cited : 9 times [Click to see citing articles]

 • Türkiye'de İklim Değişikliğinin Buğday Verimi Üzerine Etkileri: Bir Heterojen Panel Çalışması
  Impacts of Climate Change on Wheat Yield in Turkey: A Heterogeneous Panel Study [Turkish]
  Ozan Eruygur, Selin Özokcu
  Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(101): 219-255
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35944
  Cited : 9 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]