E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


English Title Not Available [Turkish Title: AVRUPA BİRLİĞİ İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ VE KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER]

KOSGEB.

Abstract
NA

Key words: NAAVRUPA BİRLİĞİ İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ VE KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER

Ozet
YOK

Anahtar Kelimeler: YOK


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by KOSGEB
on Google
on Google Scholar


REFERENCES
Avrupa Ekonomik Toplulugu'nu Kuran Antlaþma (Roma Antlaþmasi). Çeviren ve J?erleycn Doç.Dr. Haluk Gunugur. Bariþcan Yayincilik Ankara, 19S8 Geiliþletiliniþ Ikinci Baski.
Bilgiç, M. Teþvik. KOSGEn Kuçuk ve Orta Ölçekli Sanayi Kilavuzu, Ankara 1993.
Ege, A. Tekstil Raporu. KOSGEn Yayini, i 992.
Ege, A., Acar, U. Avrupa Toplulugu ile Gumruk Birli,qi Kapsaniinda Kuçuk ve Orta JJoy iþ-letmeler. KOSGEB Yayini, i993.
Ege, A. CE Markasi. KOSGEB Yayini, i994.
Gokçesu, B.M. Turkiye imalat Sanayiinde Kuçuk v Orta Ölçekli J~,·letmeler Proflli. KOSGEE Yayini, i993.
Gumruk Birligi'nin Tamamlanmasina Ýliþkin 1995 Sayili Turkiye -AB Ortaklik Konseyi
Karari, Ortaklik Ýliþkilerinin Geliþtirilmesine Ýliþkin 1Civsiye Karari, Mali i~,·!Jirl(~i Dekarasyonu (6 Mart 1995-36. Donem Turkiye-AB Ortaklik Konseyi). T.C. Baþbakanlik
Diþ Ticaret Musteþarligi Yayini, Ankara, 1995.
Halkbank Krediler Kilavuzu
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Ýktisadi ve Ýilu·i Bilimler Fakultesi Bolgesel Kalkin­ina Seinpozyuinu'94. Artvin, Rize, Trabzon, Gumiiþlwne, Giresun, Ordu 1/leri!!in SosyoEkonomik Yapisi: Sorunlar-Politikalar. Bildiriler (13 - i5 Ekim i994). KTU Basimc­vi,Trabzon, i994
Katina Protokol -Avrupa Komur ve Çelik Toplulugu Yetki Alcuuna Giren Maddelerle Ýlgili Antlaþma. T.C. Baþbakanlik Devlet Planlama Teþkilati AET Baþkanligi Yayini.
KOS'larin Ýhracat ile Ýlgili Sorunlari ve KOSGEE'in Bu Yonde Verdigi Hizmetler. KOSGEE Yayini, i995.
Kuçuk Sanayide Yapisal Araþtirma. KOSGEE Yayini, XV Cilt, Ankara, i990.
T. C. Sanayi ve Ticaret Bakanligi ile Turkiye Esnaf ve Sanatkarlari Konfederasyonu'nun Birlikte Duzenledigi 2. Esnaf ve Sanatkarlar Þurcisi. TESK Yayini, Ankara, i994.
The Unijication of Eiirope Harmonizinf.: Tecluiical Ref.:ulations -Access for Industrial En-ierprises to tlie Single European Market. Compilcd for CBI hy: Koinina ConsultanL'>. Rotterd~un, i 994.
The European Observatoryfor SMEs First Amiiial Report, Prepared hy European Network for SME Rcseardi (ENSR) and Sinall Business Rescmdi and Consullancy (ElM), i9~3.
The European Observatory for SM Es Second Awiual Report, Preparecl by European Network for SME Research (ENSR) and Sinall Business Rcsearch <md Consultani..:y (ElM), 1994.
TMMOB 1993 Smiayi Kongresi Bil.~liriler Kitabi. Turkiye Sanayiiliin Rekabet Giicu ve Stratejisi Cilt I. TMMOB Yayini, Ozkan Matbaacilik, Ankara, i993.
Turk -AT Mevzuat Uyumu Surekli Özel Ýhtisas Komisyonu, Devlet Yardimlari Alt Komisyonu Raporu. DPT Yayini, i994.
Yeni, Ýhracat Orf.:ariizasym~lari Çok Ortakli Di1ii Ticaret S irketleri, Turkiye'de I( OBÝ'ler ve Ýhracat Politikamiz, BIS Tckstil ve Hazir Giyim Diþ Ticaret A.Þ. Yayini, Ozdil Basi­mcvi, Istanbul, 1993.

How to Cite this Article
Pubmed Style

KOSGEB. [English Title Not Available [Turkish Title: AVRUPA BİRLİĞİ İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ VE KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER]]. Ekonomik Yaklasim. 1995; 6(16): 29-45. Turkish. doi:10.5455/ey.10195


Web Style

KOSGEB. [English Title Not Available [Turkish Title: AVRUPA BİRLİĞİ İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ VE KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER]]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=155719 [Access: April 11, 2023]. Turkish. doi:10.5455/ey.10195


AMA (American Medical Association) Style

KOSGEB. [English Title Not Available [Turkish Title: AVRUPA BİRLİĞİ İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ VE KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER]]. Ekonomik Yaklasim. 1995; 6(16): 29-45. Turkish. doi:10.5455/ey.10195Vancouver/ICMJE Style

KOSGEB. [English Title Not Available [Turkish Title: AVRUPA BİRLİĞİ İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ VE KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER]]. Ekonomik Yaklasim. (1995), [cited April 11, 2023]; 6(16): 29-45. Turkish. doi:10.5455/ey.10195Harvard Style

KOSGEB (1995) [English Title Not Available [Turkish Title: AVRUPA BİRLİĞİ İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ VE KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER]]. Ekonomik Yaklasim, 6 (16), 29-45. Turkish. doi:10.5455/ey.10195Turabian Style

KOSGEB. 1995. [English Title Not Available [Turkish Title: AVRUPA BİRLİĞİ İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ VE KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER]]. Ekonomik Yaklasim, 6 (16), 29-45. Turkish. doi:10.5455/ey.10195Chicago Style

KOSGEB. "[English Title Not Available [Turkish Title: AVRUPA BİRLİĞİ İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ VE KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER]]." Ekonomik Yaklasim 6 (1995), 29-45. Turkish. doi:10.5455/ey.10195MLA (The Modern Language Association) Style

KOSGEB. "[English Title Not Available [Turkish Title: AVRUPA BİRLİĞİ İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ VE KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER]]." Ekonomik Yaklasim 6.16 (1995), 29-45. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.10195APA (American Psychological Association) Style

KOSGEB (1995) [English Title Not Available [Turkish Title: AVRUPA BİRLİĞİ İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ VE KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER]]. Ekonomik Yaklasim, 6 (16), 29-45. Turkish. doi:10.5455/ey.10195

Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10334

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Most Cited Articles
 • [Türkçe Başlık Yok]
  TOURISM AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY [English]
  Jülide Yıldırım Öcal, Nadir Öcal
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 131-141
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10503
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 11 times [Click to see citing articles]

 • TEŞVİKLERİN BÖLGESEL EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: AMPİRİK BİR ANALİZ
  The Impact of Investment Incentives on Regional Economic Growth: An Empirical Analysis [Turkish]
  Nuri YAVAN
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 65-104
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20018
  Cited : 9 times [Click to see citing articles]

 • Türkiye'de İklim Değişikliğinin Buğday Verimi Üzerine Etkileri: Bir Heterojen Panel Çalışması
  Impacts of Climate Change on Wheat Yield in Turkey: A Heterogeneous Panel Study [Turkish]
  Ozan Eruygur, Selin Özokcu
  Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(101): 219-255
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35944
  Cited : 9 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]