E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


The Relationship Between Industrial Concentration and Export

Filiz Özağ, Murat Atan.

Cited By: 1

Abstract
There has been a recession in the real sector because of the crisis in the Turkish economy. In this situation, many firms stopped their production, and the structure of the industry, in other words, industrial concentration has changed. The aim of this study is to analyse the firms in the industries that have a control which chances into a monopoiy in the market, How concentration changes in the market influence the export decisions

Key words: naSanayi Sektöründe Yoğunlaşma ve İhracat İlişkisi

Ozet
Bu çalışmanm amacı; Türkiye'de yaşanan 2001 krizinin, sanayi yapısında neden olduğu değişimi ve bu değişimin ihracata etkisini test etmektedir. Hesaplamalarda İstanbul Sanayi Odasının (ISO} verileri kullanılmış ve örneğin genişletilmesi için firma sayısı 1OOO olarak belirlenmiştir. 1000 firmada yapılan analiz, veri kıstıtı nedeniyle, 1997-2001 dönemini kapsamaktadır. Linda endeksi kullanılarak elde edilen bulgularda; kriz döneminde, madencilik, gıda,kimyasal ürünler, plastik ürünler ve metal eşya sanayiinde, tekelleşme yönünde bir değişim görülmüş ve madencilik dışında tüm sektörlerde yoğun/aşma ile ihracat arasında doğru yönlü bir ilişki saptanmıştır. Tekelleşme, firmanın, iç ve dış pazar olanaklarını daha iyi bir ilişki saptanmıştır. Tekelleşme, firmanın, iç ve dış pazar olanaklarını daha iyi değerlendirmesini sağlamakta ve bu nedenle söz konusu sektörlerde, yoğun/aşma ve ihracat arasında pozitif yönlü bir ilişki oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: yok


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Filiz Özağ
Articles by Murat Atan
on Google
on Google Scholar


REFERENCES
BAL, M., (1998), Sanayiide Yogun/aþma ve Ekonomik Ya pt: Turk imalat Sanayiine Yonelik Bir Uygulama, Yayinlanmamiþ Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara
BROZEN, Y., (1982), Concentration, Mergers, and Pub/ic Policy, l:JSA: Macinillan Publishing Co ..
ÇINAR, N., (1991), imalat Sanayinde Yogun/aþma, Basilmamiþ Yetkili Uzman Yardimcisi Tezi, Turkiye Kalkinma Bankasi A.Þ., Ankara.
DEWEY, 0., (1974), !ndustrial Concentration: The New Learning, USA: Colomliia University Center for Law and Eci:momic Studies.
ERLAT, G., (1976), "Endustriyel Yogunlaþmanin Ölçulmesi", iktisadi ve Ticari ilimler Dergisi, Cilt 8, Sayi 1-2, Ankara.
---,--. (1993), "ls There A Meaningful Relationship Between Export And lndustrial Concentration : Case Studies The Turkish Manufacturing lndustry", METU Studies in Development, 20 {1-2), 43-61
iSO, 500 Sanayi Kuruluþu Verileri (1998-2002).
iSO, ikinci 500 Sanayi Kuruluþu Verileri (1998-2002).
KATIRCIOGLU, E., (1989), Turkiye imalat Sanayinde Yoguntaþma ve Yogunlaþmayt Belirleyen Faktorler 1975 -1985, TÜSfS Araþtirma Vakfi Yayini. KOUTSOYIANNIS, A., (1987), Modern Makro iktisat, Çeviren :Muzaffer Sarimeþeli, Teori Yayinlari, Ankara.
ÖZHAN, M., (198B), Sanayi Yogunlaþmastntn Nedenleri ve Etkileri, Turk imalat Sanayinde Bir Uygulama, Basilmamiþ Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, SBF, Ankara.
TEKELi, i., S.iLKiN, A.AKSOY,Y. KfPENEK, (1980), Turkiye Sanayi kesiminde Yogun/aþma, ODTÜ Sosyal Araþ­tirma Enstitusu, Ankara.

This Article Cited By the following articles

DOĞAL GRAFİT İHRACATI YOĞUNLAŞMASININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
2021; (): .

1
 
How to Cite this Article
Pubmed Style

Filiz Ozağ, Murat Atan. [The Relationship Between Industrial Concentration and Export]. Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(50): 31-45. Turkish. doi:10.5455/ey.10408


Web Style

Filiz Ozağ, Murat Atan. [The Relationship Between Industrial Concentration and Export]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=156008 [Access: April 11, 2023]. Turkish. doi:10.5455/ey.10408


AMA (American Medical Association) Style

Filiz Ozağ, Murat Atan. [The Relationship Between Industrial Concentration and Export]. Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(50): 31-45. Turkish. doi:10.5455/ey.10408Vancouver/ICMJE Style

Filiz Ozağ, Murat Atan. [The Relationship Between Industrial Concentration and Export]. Ekonomik Yaklasim. (2004), [cited April 11, 2023]; 15(50): 31-45. Turkish. doi:10.5455/ey.10408Harvard Style

Filiz Ozağ, Murat Atan (2004) [The Relationship Between Industrial Concentration and Export]. Ekonomik Yaklasim, 15 (50), 31-45. Turkish. doi:10.5455/ey.10408Turabian Style

Filiz Ozağ, Murat Atan. 2004. [The Relationship Between Industrial Concentration and Export]. Ekonomik Yaklasim, 15 (50), 31-45. Turkish. doi:10.5455/ey.10408Chicago Style

Filiz Ozağ, Murat Atan. "[The Relationship Between Industrial Concentration and Export]." Ekonomik Yaklasim 15 (2004), 31-45. Turkish. doi:10.5455/ey.10408MLA (The Modern Language Association) Style

Filiz Ozağ, Murat Atan. "[The Relationship Between Industrial Concentration and Export]." Ekonomik Yaklasim 15.50 (2004), 31-45. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.10408APA (American Psychological Association) Style

Filiz Ozağ, Murat Atan (2004) [The Relationship Between Industrial Concentration and Export]. Ekonomik Yaklasim, 15 (50), 31-45. Turkish. doi:10.5455/ey.10408

Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10334

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Most Cited Articles
 • [Türkçe Başlık Yok]
  TOURISM AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY [English]
  Jülide Yıldırım Öcal, Nadir Öcal
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 131-141
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10503
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 11 times [Click to see citing articles]

 • TEŞVİKLERİN BÖLGESEL EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: AMPİRİK BİR ANALİZ
  The Impact of Investment Incentives on Regional Economic Growth: An Empirical Analysis [Turkish]
  Nuri YAVAN
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 65-104
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20018
  Cited : 9 times [Click to see citing articles]

 • Türkiye'de İklim Değişikliğinin Buğday Verimi Üzerine Etkileri: Bir Heterojen Panel Çalışması
  Impacts of Climate Change on Wheat Yield in Turkey: A Heterogeneous Panel Study [Turkish]
  Ozan Eruygur, Selin Özokcu
  Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(101): 219-255
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35944
  Cited : 9 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]