E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


The Macroeconomic Determinants of Income Distribution in Turkey

Cem DİŞBUDAK, Bora SÜSLÜ.

Cited By: 2

Abstract
This paper investigates the determinants of income distribution in Turkey. Gini coefficient is used for income distribution, the ratio of trade volume to GNP and budget deficit to GNP are used for trade openness and fiscal policy, respectively; and Wholesale Price Index (WPI) is used for inflation. Gini coefficients are obtained from UTIP and the other data gathered from the TURKSTAT. This data is utilized to investigate the determinants of income distribution econometrically. ARDL bound testing approach used in this study, has become popular recently, because this time series method has some advantages over the others. The econometric results suggest that economic growth and trade openness improve income distribution while inflation worsens it and budget deficit is statistically insignificant for 1963-1998 periods. The effect of economic growth in the short run is negative but the long run effect turns out to be positive. The impact of trade openness on income distribution is negligible. The limited impact of economic growth for these years implies that the other factors affecting income distribution negatively have been dominant. For this reason, the findings of this study show that simple suggestions to improve income distribution in Turkey are meaningless. Improving income distribution requires important structural transformations in the Turkish Economy.

Key words: Turkey, Income Distribution, Growth, Inflation, Trade openness, ARDLTÜRKİYE'DE KİŞİSEL GELİR DAĞILIMINI BELİRLEYEN MAKROEKONOMİK FAKTÖRLER

Ozet
Bu makale Türkiye'de gelir dağılımını belirleyen unsurları incelemektedir. Çalışmada gelir dağılımının ölçütü olarak Gini katsayısı, enflasyon için toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE), dışa açıklık için dış ticaret hacminin GSMH'ya oranı ve maliye politikaları için de bütçe açıklarının GSMH'ya oranı kullanılmıştır. UTIP tarafından oluşturulan Gini katsayıları ve TÜİK tarafından yayımlanan kişi başına gelir, enflasyon, dışa açıklık ve bütçe dengesi verileri kullanılarak, gelir dağılımını etkileyen faktörler ARDL sınır testi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Bu sonuçlara göre, Türkiye'de 1963-1998 yılları arasında iktisadi büyüme ve dışa açıklığın gelir dağılımını düzeltici etkileri görülürken, enflasyonun gelir dağılımını bozucu bir etkisi olduğu ve bütçe açıklarının gelir dağılımı üzerinde herhangi bir etkisi olmadığı saptanmıştır. İktisadi büyüme kısa dönemde gelir dağılımını bozucu bir etki gösterirken uzun dönemde gelir dağılımını olumlu yönde etkilemektedir. Dışa açıklığın etkisi ise son derece sınırlıdır. Dönem boyunca sağlanan büyümenin gelir dağılımı üzerindeki etkisinin sınırlı olması, büyüme dışındaki faktörlerin gelir dağılımını bozucu etkilerinin daha baskın olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, çalışmanın sonuçları gelir dağılımı konusunda basit reçetelerin geçerli olamayacağını ve bu anlamda Türkiye ekonomisinde önemli yapısal değişmelerin gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Gelir Dağılımı, Büyüme, Enflasyon, Dışa Açıklık, ARDL


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Cem DİŞBUDAK
Articles by Bora SÜSLÜ
on Google
on Google Scholar


REFERENCES
Al-Marhubi,F.A.(2000)"Corruptio nandInflation",EconomicsLetters,66,199-202 [DOI via Crossref]   
Atkinson,A.B.,(2003),"Incom eInequalityi nOECD",CESÝFOEconomicStudies.
Bhatta,S.,(2002),"Ha stheIncreasei nWorld-WideOpennesstoTradeWorsened GlobalIncomeInequality",RegionalSecience,Vol.81.
BrancoW.veJ.Williams,(1988),"Economi cDevelopmentandIncome Distribution:ACross-NationalAnalysis",AmericanJournalofEconomic andSociology,Vol.47,No.3.
Bulir,A.,(2001)Incomeinequality:doesinflationmatter?,IM FStaffPapers,48 (2001)(1).
Comia,G.,A.(2005),"Polic yReformandIncomeDistribution",DESAWorking PaperNo.3.
Çakman,M.K.,(1996),"Turkiye'ninKamuMaliyesiSorunu."EkonomikYaklaþim, No.20,Bahar1996.s.5-36.
Çakman,M.K.,(1988),"X-Emekçiler,Y-Emekçiler,Wage-Push-Enflasyonve Boluþum: ÇeyrekYuzyillikABDVerileriveBunlarinimlemler iÜzerinebaziYorumlar"Gazi ÜniversitesiÝktisadiveÝdariBilimlerFakultesiDergisi,Cilt4,Sayi1-2, 1988.s.322-350.
Deger,K.,(2006),TicariLiberalizasyonveGelirDagilimi:GeliþmekteolanÜlkeler ÜzerineBirAnaliz,SBFDergisi,61-2,s.63-87.
Deininger,K.veL.Squire(1996)," ANewDataSetMeasuringIncomeInequality', WorldBankEconomicReview,Vol.10,No.3,pp.565-91. DolarD.,veA.Kraay,(2004),"Growt hi sGoodforthePoor",Growth,Inequality andPoverty,ed:A.Shorrocks,R.VanderHoven,OxfordUnivrsityPress.
DPT(2007)'Ekonomi kveSosyalGostergeler',www.dpt.gov.tr
Forbes,Kristin,(2000),"AReassessmentofth erelationshipBetweenInequalityand Growth",TheAmericanEconomicReview,Vol.90,No.4
GalbraithJ.K.veHyunsubKum(2003)InequalityandEconomicGrowth:AGlobal ViewBasedonMeasuresofPay,'Economi cStudies',vol.49,527-556
Galli,R.veR.vanderHoven,(2001),'I sinflationbadforincom einequality:the importanc eoftheinitialrateofinflation',ILOEmploymentPaper,No. 2001/29.
GundlachE.,veJNavaroo,v.d.(2004),"Educatio nisGoodforthePoor:ANote onDollarandKraay",Growth,InequalityandPovertyed:A.Shorrocks,R. VanderHoven,OxfordUnivrsityPress.
Milanovic,B.2002,'Tru eWorldIncomeDistribution,1988and1993:First CalculationBasedonHouseholdSurveysAlone',EconomicJournal, Vol.112,No.l,pp.51-92. [DOI via Crossref]   
Panizza,U.,"Incom eInequalityandEconomicGrowth:EvidencefromAmerica Data",JournalofEconomicGrowth,Vol.7.
PerssonT.veG.Tabellini,(1994),"I sInequalityHarmfulforGrowth",The AmericanEconomicReview,Vol.84,No.3.
Pesaran,M.H.veY.Shin,(1999)."A nAutoregressiveDistributedLagModelling ApproachtoCointegrationAnalysis",in(ed)S.Storm,Econometricsand EconomicTheoryi nthe20thCentury.TheRagnarFrischCentennial Symposium,chapter11,CambridgeUniv.Press,Cambridge. (http://www.econ.cam.ac.uk/faculty/pesaran/ardl.pdf).
Pesaran,M.H.,Y.Shin,veR.J.,Smith.(2001),"Boun dTestingApproachestothe AnalysisofLongRunRelationships",JournalofAppliedEconometrics, specialissue,Vol.16,289-326.(http://www.econ.cam.ac.uk/faculty/pesaran/psslrl.pdf)
UTIP,(2007),"Data -set",http://utip.gov.utexas.edu/data.html.Eriþimtarihi: (22.05.2007)
TUÝK,2007,"ÝstatistikGostergeler",http://tuik.gov.tr,Eriþimtarihi:(22.05.2007)
YeldanE.(2000),"Th eImpactofFinancialLiberalizationandtheRiseofFinancial RentonIncom eInequalityTheCaseofTurkey",WIDERWorkingPaper Series,WPNo.206.
Yumuþak,Ý.G.veM.Bilen(2000),'Geli rDagihmi-BeþeriSermayeÝhþkisive TurkiyeÜzerineBirDegerlendirme'KocaeliÜniversitesi,SosyalBilimler Dergisi,Yil:2000,Sayi:l,s.77-96.

This Article Cited By the following articles

Analysis of the relationship between trade openness, structural change, and income inequality under Kuznets curve hypothesis: The case of Turkey
The Journal of International Trade & Economic Development 2020; (): 1.

1
 

2021; (): 412.

2
 
How to Cite this Article
Pubmed Style

Cem DİŞBUDAK, Bora SUSLU. [The Macroeconomic Determinants of Income Distribution in Turkey]. Ekonomik Yaklasim. 2007; 18(65): 1-23. Turkish. doi:10.5455/ey.10641


Web Style

Cem DİŞBUDAK, Bora SUSLU. [The Macroeconomic Determinants of Income Distribution in Turkey]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=156153 [Access: April 10, 2023]. Turkish. doi:10.5455/ey.10641


AMA (American Medical Association) Style

Cem DİŞBUDAK, Bora SUSLU. [The Macroeconomic Determinants of Income Distribution in Turkey]. Ekonomik Yaklasim. 2007; 18(65): 1-23. Turkish. doi:10.5455/ey.10641Vancouver/ICMJE Style

Cem DİŞBUDAK, Bora SUSLU. [The Macroeconomic Determinants of Income Distribution in Turkey]. Ekonomik Yaklasim. (2007), [cited April 10, 2023]; 18(65): 1-23. Turkish. doi:10.5455/ey.10641Harvard Style

Cem DİŞBUDAK, Bora SUSLU (2007) [The Macroeconomic Determinants of Income Distribution in Turkey]. Ekonomik Yaklasim, 18 (65), 1-23. Turkish. doi:10.5455/ey.10641Turabian Style

Cem DİŞBUDAK, Bora SUSLU. 2007. [The Macroeconomic Determinants of Income Distribution in Turkey]. Ekonomik Yaklasim, 18 (65), 1-23. Turkish. doi:10.5455/ey.10641Chicago Style

Cem DİŞBUDAK, Bora SUSLU. "[The Macroeconomic Determinants of Income Distribution in Turkey]." Ekonomik Yaklasim 18 (2007), 1-23. Turkish. doi:10.5455/ey.10641MLA (The Modern Language Association) Style

Cem DİŞBUDAK, Bora SUSLU. "[The Macroeconomic Determinants of Income Distribution in Turkey]." Ekonomik Yaklasim 18.65 (2007), 1-23. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.10641APA (American Psychological Association) Style

Cem DİŞBUDAK, Bora SUSLU (2007) [The Macroeconomic Determinants of Income Distribution in Turkey]. Ekonomik Yaklasim, 18 (65), 1-23. Turkish. doi:10.5455/ey.10641

Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10334

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Most Cited Articles
 • [Türkçe Başlık Yok]
  TOURISM AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY [English]
  Jülide Yıldırım Öcal, Nadir Öcal
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 131-141
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10503
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 11 times [Click to see citing articles]

 • TEŞVİKLERİN BÖLGESEL EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: AMPİRİK BİR ANALİZ
  The Impact of Investment Incentives on Regional Economic Growth: An Empirical Analysis [Turkish]
  Nuri YAVAN
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 65-104
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20018
  Cited : 9 times [Click to see citing articles]

 • Türkiye'de İklim Değişikliğinin Buğday Verimi Üzerine Etkileri: Bir Heterojen Panel Çalışması
  Impacts of Climate Change on Wheat Yield in Turkey: A Heterogeneous Panel Study [Turkish]
  Ozan Eruygur, Selin Özokcu
  Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(101): 219-255
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35944
  Cited : 9 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]