E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


INTER-REGİONAL DIFFERENCIES IN TERMS OF DEVELOPMENT AND INCOME INEQUALITY IN TURKEY: IS KUZNETS INVERSE-U CURVE VALID?

İbrahim TOKATLIOĞLU, Murat ATAN.

Cited By: 4

Abstract
Kuznets (1955) pointed out that in the beginning of development process, when development improved, income inequality increased. But in the middle of development process, income inequality will decrease concurrently with development. Kuznets Curve has not been accepted drastically. It is still unproven. This study investigates the relation between income inequality and economic growth, namely, the Kuznets inverse-U curve, in Turkey. Because of the absence of reliable time series data for Turkey, we postulate that data of income inequality and GDP per capita on about regions that are defined by nuts 2 impersonates the process of Turkey's development. Estimation results gathered from cross-section analysis show that there is no evidence of a significant inverse Kuznets curve for Turkey in this study.

Key words: Kuznets Curve, Income Inequality, Economic Growth, Poverty, Regional Development, TurkeyTÜRKİYE'DE BÖLGELER ARASI GELİŞMİŞLİK DÜZEYİ VE GELİR DAĞILIMI EŞİTSİZLİĞİ: KUZNETS EĞRİSİ GEÇERLİ Mİ?

Ozet
Kuznets (1955) ünlü makalesinde ekonomik kalkınmanın ilk aşamalarında gelir eşitsizliğinin kalkınma ile birlikte artacağını, ancak ekonomik gelişme devam ettikçe önce gelir eşitsizliğinin artma eğiliminin duracağını, ardından da azalacağını ileri sürmüştür. Kuznets'in ABD, İngiltere ve Almanya'nın sınırlı veri seti ile ulaştığı bu hipotez, günümüze kadar birçok çalışmanın konusunu oluşturmuştur. Kuznets'in teorik zeminden yoksun bu yaklaşımına gerek ampirik gerekse de teorik yaklaşımlarla bir zemin oluşturmayı amaçlayan ve bu alandaki literatürü derinleştiren birçok çalışma yapılmıştır. Biz bu çalışmada Türkiye'nin verilerini kullanarak Kuznets Eğrisinin Türkiye için geçerli olup olmadığını test etmeyi amaçladık. Ancak Türkiye'nin gelir dağılımına ait tutarlı ve anlamlı bir zaman serisi olmadığından, Türkiye'nin "Düzey 2" olarak tanımlanmış farklı gelişmişlik düzeyine sahip bölgelerinin gelir dağılımı verileri kullanılarak kesit analizi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre Türkiye'de Kuznets Eğrisi ters-U şeklinde değil, U şeklindedir. Üçüncü dereceden belirlenen bir fonksiyonla yapılan analizde de Türkiye'ye ait Kuznets Eğrisinin U şeklinde olduğu görülmüştür. Yani Türkiye'de büyüme/kalkınma ile gelir dağılımı eşitsizliği arasında önce ters yönlü ancak daha sonra aynı yönlü bir ilişki mevcuttur.

Anahtar Kelimeler: Kuznets Eğrisi, Kalkınma, Büyüme, Gelir Dağılımı, Yoksulluk, Bölgesel Gelişme Farkı, Türkiye


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by İbrahim TOKATLIOĞLU
Articles by Murat ATAN
on Google
on Google Scholar


REFERENCES
Acemoglu,D.veJ.A.Robinson,(2002),"ThePoliticalEconomyoftheKuznets Curve"ReviewofDevelopmentEconomics,Vol.6,pp.183-203.
Adams,R.H.(2002)"Economi cGrowth,InequalityandPoverty:Findingsfroma NewDataSe fWorldBankPolicyResearchWorkingPaper2972, February Adams,R.H.,Jr.,veJ.Page.(2003)"Poverty,Inequality,andGrowthinSelected. MiddleEastandNorthAfricaCountries:1980-2000."WoMDevelopment 31, No.12:2027-2048 . Aghion,P.veP.Bulton,(1997),"ATrickle-DownTheoryofGrowthand Development"ReviewofEconomic Studies,Vol.64,pp.151-172. Aghion,P.,E.CaroliveC.Garcia-PenaLosa(1999)"InequalityandEconomic Growth:thePerspectiveoftheNewGrowthTheories",Journalof EconomicLiterature37,pp.1615-1660. Alesina,A.,veD.Rodrik(1994)"DistributivePoliticsandEconomicGrowth", QuarterlyJournalofEconomics109,pp.465-490. Anand,C,veS.M.R.Kanbur(1993)"InequalityandDevelopment:ACritique." JournalofDevelopment Economics41, no.1:19-43 . Banerjee,A.,veE.Duflo(1999)"InequalityandGrowth:WhatCantheDataSay?" WorkingPaper,DepartmentofEconomics,MIT Barro,R.(1999)"Inequality,Growth,andInvestment",WorkingPaper7038, NationalBureauofEconomicResearch
Banerjee,A.,veA.Newman(1993)"Occupationa lChoiceandtheProcessof Development",JournalofPolitical Economy,101,pp.274-298. [DOI via Crossref]   
Bleaney,M.,veA.Nishiyama,(2004)"Incom eInequalityandGrowth—Doesthe RelationshipVarywithth eIncomeLevel?"Economics Letters84,no.3: 349-355 . [DOI via Crossref]   
Bourguignon,F.(2004)"Th ePoverty-Growth-InequalityTriangle"Working Papers,IndianCouncilforResearchonInternationalEconomicRelations, NewDelhi
Bruno,M.,M.RavallionveL.Squire(1998)"Equit yandGrowthi nDeveloping Countries:OldandNewPerspectivesonthePolicyIssues."InVitoTani andKe-YoungChu(eds).IncomeDistributionandHighGrowth. Cambridge,MA:MITPress ^(1996)"Equit yandGrowthi nDeveloping Countries:OldandNewPerspectivesandPolicyIssues,"WorldBank PolicyResearchWorkingPaper1563,Washington,DC
Campano,F.,veD.Salvatore(1988)"Economi cDevelopment,IncomeInequality andKuznets'U-ShapedHypothesis."JournalofPolicyModeling10,no. 2:265-280 .
Chen,B.(2003)"A nInverted-URelationshipBetweenInequalityandLongRun Growth."Economics Letters78,no.5:205-212. [DOI via Crossref]   
Cheng,C.(2006)" ANewPerspectiveOnEconomicDevelopmentAndIncome Inequality"Economic PapersVol.25No.2June,Pp.125~130.
Clarke,G.,L.C.Xu,veH.Zou,H(2003)"Financ eandIncomeInequality:Testof AlternativeTheories".WorldBankPolicyResearchWorkingPaper299,4.
Cline,W.R.(1975)Distributionanddevelopment:Asurveyofliterature.Journalof DevelopmentEconomics;1,359-400 . [DOI via Crossref]   
Cromwell,J.(1977)"Th eSizeDistributionofIncome:AnInternational Comparison"ReviewofIncome and Wealth,23,291-308. [DOI via Crossref]   
Dawson,P.J.(1997)"O nTestingKuznets'EconomicGrowthHypothesis"Applied EconomicsLetters,4, 409-410. [DOI via Crossref]   
Deininger,KveL.Squire(1998)"Ne wWaysofLookingatOldIssues:Inequality andGrowth."JournalofDevelopment Economics57,no.2:259-287. .(1996)" ANewDataSetMeasuringIncome Inequality."WorldBankEconomic Review,Vol.10,No.3:565-591.
Deutsch,J.veJ.Silber(2004)"Measurin gTheImpactofVariousIncomeSourceon TheLinkBetweenInequalityandDevelopment:Implications.ForThe KuznetsCurve"ReviewofDevelopment Economics,9(1), pp:110-127 . [DOI via Crossref]   
Dollar,D.veA.Kray.(2001)"Growt hisGoodforthePoor."WorldBankPolicy ResearchWorkingPaperNo:2587,Washington,DC:WorldBank, August
DPT(1994)GelirDagilimivePolitikalariÖzelÝhtisasKomisyonRaporu,Yedinci BeþYillikKalkinmaPlani,Ankara:DPTYayini. (2001)GelirDagilimininÝyileþtirilmesiveYoksulluklaMucadeleÖzel ÝhtisasKomisyonRaporu,SekizinciBeþYillikKalkinmaPlani,Ankara: DPTYayini. (2006)GelirDagilimiveYoksulluklaMucadelePolitikalariÖzelÝhtisas KomisyonRaporu",DokuzuncuBeþYillikKalkinmaPlani,Ankara:DPT Yayini. Eusufzai,Z.(1997)"Th eKuznetsHypothesis:AnIndirectTest."EconomicsLetters 54,No.1:81-85 . Forsyth,J.(2000)"Lette rtotheEditor".TheEconomist,June20,2000 :6. Gallet,C.A.,veR.M.Gallet(2004)"U.S .GrowthandIncomeInequality:Evidence ofRacialDifferences."SocialScienceJournal41 ,No.1:43-51 . Glomm,G.(1997)"WhateverHappenedtotheKuznetsCurve?Isi tReallyUpside Down?"JournalofIncome Distribution7,No.1:63-87. Gustafsson,B.veM.Johannson.(1999)"I nSearchofSmokingGuns:WhatMakes IncomeInequalityVaryOverTimeinDifferentCountries?"American SociologicalReview64:585-605. Guçlu,SveM.Bilen(1995)"198 0SonrasiDonemdeGelirDagilimindaMeydana GelenDegiþmeler"YeniTurkiyeDergisi,Sayi.6,Eylul-Ekim1995.ss. 160-171 . Higgins,M.veJ.G.Williamson,(1999)"ExplainingInequalitytheWorldRound: CohortSize,KuznetsCurves,andOpenness"NBERWorkingPaper7224.
Hogendom,J.S.(1992)EconomicDevelopment,2nded.NewYork;HarperCollins
Krongkaew,M.,veN.Kakwani.(2003)"Th eGrowth-EquityTrade-Offi nModem EconomicDevelopment:TheCaseofThailand."JournalofAsian Economics14,no.5:735-757.
Kuþtepeli,Y.(2006)"Incom eInequality,Growth,andtheEnlargementofthe EuropeanUnion"EmergingMarketsFinanceandTrade,vol.42,no.6, November-December,pp.77-88.
Kuznets,S.(1955)"Economi cGrowthandIncomeInequality."American EconomicReview45,No.1:1-28 .
Lewis,W.(1955)The TheoryofEconomic Growth(London:AllenandUnwin)
Tribbie,R.(1999)"ARestatementoftheS-CurveHypothesis",Reviewof DevelopmentEconomics,Vol.3(2),pp.200-206. (1996)"Th eKuznets-LewisProcessWithinTheContextofRaceandClass inTheUSEconomy",InternationalAdvencesinEconomicsResearch,2 pp :151-164.
TÜÝK(1994)HaneHalkiButçeAnketiHamVerileri (2001)HaneHalkiButçeAnketi HamVerileri {imi)HaneHalkiButçeAnketi HamVerileri (2003)HaneHalkiButçeAnketiHamVerileri (2004)HaneHalkiButçeAnketi HamVerileri (2005)HaneHalkiButçeAnketiHamVerileri (2007)www.tuik.gov.tr/Bolgesellstatistik/eriþimtarihi:14Mayis2007.
Williamson,J.G.(1985)DidBritishCapitalismBreedInequality?,Bosyon,MA : Allen&Unwin
Yang,X.veD.Zhang(2003)"Economi cDevelopment,InternationalTradeand IncomeDistribution",JournalofEconomics,78,pp.163-190.
Yumuþak,Ý.G.veM.Bilen(2000)"Geli rDagilimi-BeþeriSermayeÝliþkisi veTurkiyeÜzerineBirDegerlendirme"K.Ü.SosyalBilimlerDergisi,Yil: l,Sayi :l,ss .77-96 .
Zang,H.(1998)"Th eStabilityofth eKuznetsCurve:SomeFurtherEvidence", AppliedEconomicsLetters,5,pp:131-133. [DOI via Crossref]   

This Article Cited By the following articles

Dynamics of Social Inequality in the Digital Economy: a Look from the Past to the Future
Èkonomika, nalogi, pravo 2018; 11(2): 27.

1
 
TÜRKİYE’DE GELİR EŞİTSİZLİĞİ VE EKONOMİK GELİŞME ARASINDAKİ UZUN DÖNEM İLİŞKİ
2019; (): 721.

2
 
Ekonomik Kalkınma ve Gelir Dağılımının Yoksulluk Üzerindeki Etkisi: Ekonometrik Bir Analiz
2021; (): .

3
 
Ekonomik Büyüme ve Gelir Eşitsizliği İlişkisi: Türkiye İçin Bölgesel Bazda Bir İnceleme
2021; 6(IERFM Özel Sayısı): 247.

4
 
How to Cite this Article
Pubmed Style

İbrahim TOKATLIOĞLU, Murat ATAN. [INTER-REGİONAL DIFFERENCIES IN TERMS OF DEVELOPMENT AND INCOME INEQUALITY IN TURKEY: IS KUZNETS INVERSE-U CURVE VALID?]. Ekonomik Yaklasim. 2007; 18(65): 25-58. Turkish. doi:10.5455/ey.10642


Web Style

İbrahim TOKATLIOĞLU, Murat ATAN. [INTER-REGİONAL DIFFERENCIES IN TERMS OF DEVELOPMENT AND INCOME INEQUALITY IN TURKEY: IS KUZNETS INVERSE-U CURVE VALID?]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=156154 [Access: April 11, 2023]. Turkish. doi:10.5455/ey.10642


AMA (American Medical Association) Style

İbrahim TOKATLIOĞLU, Murat ATAN. [INTER-REGİONAL DIFFERENCIES IN TERMS OF DEVELOPMENT AND INCOME INEQUALITY IN TURKEY: IS KUZNETS INVERSE-U CURVE VALID?]. Ekonomik Yaklasim. 2007; 18(65): 25-58. Turkish. doi:10.5455/ey.10642Vancouver/ICMJE Style

İbrahim TOKATLIOĞLU, Murat ATAN. [INTER-REGİONAL DIFFERENCIES IN TERMS OF DEVELOPMENT AND INCOME INEQUALITY IN TURKEY: IS KUZNETS INVERSE-U CURVE VALID?]. Ekonomik Yaklasim. (2007), [cited April 11, 2023]; 18(65): 25-58. Turkish. doi:10.5455/ey.10642Harvard Style

İbrahim TOKATLIOĞLU, Murat ATAN (2007) [INTER-REGİONAL DIFFERENCIES IN TERMS OF DEVELOPMENT AND INCOME INEQUALITY IN TURKEY: IS KUZNETS INVERSE-U CURVE VALID?]. Ekonomik Yaklasim, 18 (65), 25-58. Turkish. doi:10.5455/ey.10642Turabian Style

İbrahim TOKATLIOĞLU, Murat ATAN. 2007. [INTER-REGİONAL DIFFERENCIES IN TERMS OF DEVELOPMENT AND INCOME INEQUALITY IN TURKEY: IS KUZNETS INVERSE-U CURVE VALID?]. Ekonomik Yaklasim, 18 (65), 25-58. Turkish. doi:10.5455/ey.10642Chicago Style

İbrahim TOKATLIOĞLU, Murat ATAN. "[INTER-REGİONAL DIFFERENCIES IN TERMS OF DEVELOPMENT AND INCOME INEQUALITY IN TURKEY: IS KUZNETS INVERSE-U CURVE VALID?]." Ekonomik Yaklasim 18 (2007), 25-58. Turkish. doi:10.5455/ey.10642MLA (The Modern Language Association) Style

İbrahim TOKATLIOĞLU, Murat ATAN. "[INTER-REGİONAL DIFFERENCIES IN TERMS OF DEVELOPMENT AND INCOME INEQUALITY IN TURKEY: IS KUZNETS INVERSE-U CURVE VALID?]." Ekonomik Yaklasim 18.65 (2007), 25-58. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.10642APA (American Psychological Association) Style

İbrahim TOKATLIOĞLU, Murat ATAN (2007) [INTER-REGİONAL DIFFERENCIES IN TERMS OF DEVELOPMENT AND INCOME INEQUALITY IN TURKEY: IS KUZNETS INVERSE-U CURVE VALID?]. Ekonomik Yaklasim, 18 (65), 25-58. Turkish. doi:10.5455/ey.10642

Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10334

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Most Cited Articles
 • [Türkçe Başlık Yok]
  TOURISM AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY [English]
  Jülide Yıldırım Öcal, Nadir Öcal
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 131-141
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10503
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 11 times [Click to see citing articles]

 • TEŞVİKLERİN BÖLGESEL EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: AMPİRİK BİR ANALİZ
  The Impact of Investment Incentives on Regional Economic Growth: An Empirical Analysis [Turkish]
  Nuri YAVAN
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 65-104
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20018
  Cited : 9 times [Click to see citing articles]

 • Türkiye'de İklim Değişikliğinin Buğday Verimi Üzerine Etkileri: Bir Heterojen Panel Çalışması
  Impacts of Climate Change on Wheat Yield in Turkey: A Heterogeneous Panel Study [Turkish]
  Ozan Eruygur, Selin Özokcu
  Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(101): 219-255
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35944
  Cited : 9 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]