E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


An Empirical Study on Determination of the Dominant Authority in the Inflationary Process of Turkish Economy

Fatma DAVARCIOĞLU ÖZAKTAŞ.

Abstract
In 1980s, the inflation literature has been enriched by questioning conventional causality relationship between the money growth and inflation. In this literature, the interaction between monetary and fiscal authority have been got more importance. Initially, in this study, the approaches that enriched the literature, has been described theoritically by using these relationships. Afterwards, in 1989:2-2004:4, for Turkish Economy, we tried to determined the relationship between the money and the finance authority by analyzing the impulse response functions. After, by using this knowledge, we also tried to commented the inflationary process. In treated period, the application results, suggests that a fiscal dominant policy exist in Turkish Economy and inflation is a fiscal driven monetary fact.

Key words: Monetary Growth, Budget Deficits, Inflation, Ricardian Equivalence, Dominant Authority.TÜRKİYE EKONOMİSİ'NDE ENFLASYONİST SÜREÇTE BASKIN OTORİTE TESPİTİNE İLİŞKİN UYGULAMALI ÇALIŞMA

Ozet
1980'li yıllarda, para arzı-enflasyon ilişkileri arasında geleneksel olarak varolduğu savunulan nedensellik ilişkisinin kopukluğunun deneyimlenmesi ile enflasyona ilişkin literatür zenginleşmiştir. Bu zenginleşme ile para ve maliye otoriteleri arasındaki karşılıklı ilişkiler daha fazla önem kazanmış ve bu otoritelerin karşılıklı ilişkileri farklı iktisat politikası rejimlerini ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmada, ilk olarak para ve maliye otoritelerine farklı roller tanımlayarak enflasyonist süreci açıklamaya çalışan teorik yaklaşımlara yer verilmiş, ardından etki-tepki analizi ile 1989:2-2004:4 döneminde Türkiye ekonomisinde baskın otoritenin tespiti ve bunun aracılığıyla da enflasyon sürecinin yakın durduğu yaklaşım belirlenmeye çalışılmıştır. Uygulama sonuçları, ele alınan dönemde, maliye otoritesi baskın bir yapının hakim olduğunu ve enflasyonun mali kaynaklı parasal bir olgu olarak ortaya çıktığına işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Parasal Büyüme, Bütçe Açıkları, Enflasyon, Ricardocu Denklik, Baskın Otorite


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Fatma DAVARCIOĞLU ÖZAKTAŞ
on Google
on Google Scholar


REFERENCES
BOLATOÐLUNasip,"Kam uaçiklarininSurdurulebilirlikProblemi:Teorive TurkiyeÜzerineBirUygulama",HacettepeÜ.Dr.Tezi,Ocak2003
CHRISTIANOJ.Lawrence,FITZGERALDJ.Terry,"Understandin gtheFiscal Theoryofth ePriceLevel",nber:7668,2000
CREELJerome,KAMBERGuneþ,"Debt, DeficitsandInflationOnTheRoadTo TheEU:TheCaseofTurkey",www.ofce.sciences.po.fr/pdf/revue/07-89bis.pdf,Nisan2004'
FIALHOLaderiaMarcelo,PORTUGALSavinoMarcelo,"Monetar yandFiscal PolicyInteractionsInBrazil:AnApplicationOfTheFiscalTheoryOfThe PriceLevel",2005,www.aup.edu/lacea2005/program/sessions/contributed2/05
KOCHERLAKOTANarayana,PHELANChristopher,"ExplainingtheFiscal Theoryofth ePriceLevel",FederalReserveBankofMinneapoUs QuarterlyReview,Fall,1999
LEEPERM.EricandGORDONB.David,"Th ePriceLevel,theQuantityTheoryof Moneyandth eFiscalTheoryofthePriceLevel",nber:9084,2002
LEEPERM.Eric,"Equilibriaunderactiveandpassivemonetaryandfiscal policies",JoumalofMonetaryEconomics,27,1991
SARGENTThomas,WALLACENeil,"Som eUnpleasantMonetaristArithmetic", FederalReserveBankofMinneapolisQuarterlyReview,1981
SIMSA.Christopher,"Asimplemodelforstudyofthedeterminationoftheprice leve landtheinteractionofmonetaryandfiscalpolicy",Economic Theory,4,1994
TANNEREvanandRAMOSM.Alberto,"FiscalSustainabilityandMonetary VersusFiscalDominance:Evidenc efromBrazil,1991-2000",IM F WorkingPaper,WP/02/5
UYGURErcan,"Enflasyon,ParaveMaliBaski:ÝktisatPolitikasmdaKalmiþlik" ÝþletmeFinansDergisi,sayi:189,Aralik2001
WOODFORDMicheal,"Contro lofthePublicDebt:ARequirementforPrice Stability",nber:5684,1996
WOODFORDMicheal,"Fisca lRequirementsforPriceStability",Jouma lof Money,CreditandBanking,vol.33,no:3,August2001
WOODFORDMicheal,"Pric eLevelDeterminacyWithoutControlofMonetary Aggregate",nber:5204,1995

How to Cite this Article
Pubmed Style

Fatma DAVARCIOĞLU OZAKTAŞ. [An Empirical Study on Determination of the Dominant Authority in the Inflationary Process of Turkish Economy]. Ekonomik Yaklasim. 2007; 18(65): 59-70. Turkish. doi:10.5455/ey.10643


Web Style

Fatma DAVARCIOĞLU OZAKTAŞ. [An Empirical Study on Determination of the Dominant Authority in the Inflationary Process of Turkish Economy]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=156155 [Access: April 10, 2023]. Turkish. doi:10.5455/ey.10643


AMA (American Medical Association) Style

Fatma DAVARCIOĞLU OZAKTAŞ. [An Empirical Study on Determination of the Dominant Authority in the Inflationary Process of Turkish Economy]. Ekonomik Yaklasim. 2007; 18(65): 59-70. Turkish. doi:10.5455/ey.10643Vancouver/ICMJE Style

Fatma DAVARCIOĞLU OZAKTAŞ. [An Empirical Study on Determination of the Dominant Authority in the Inflationary Process of Turkish Economy]. Ekonomik Yaklasim. (2007), [cited April 10, 2023]; 18(65): 59-70. Turkish. doi:10.5455/ey.10643Harvard Style

Fatma DAVARCIOĞLU OZAKTAŞ (2007) [An Empirical Study on Determination of the Dominant Authority in the Inflationary Process of Turkish Economy]. Ekonomik Yaklasim, 18 (65), 59-70. Turkish. doi:10.5455/ey.10643Turabian Style

Fatma DAVARCIOĞLU OZAKTAŞ. 2007. [An Empirical Study on Determination of the Dominant Authority in the Inflationary Process of Turkish Economy]. Ekonomik Yaklasim, 18 (65), 59-70. Turkish. doi:10.5455/ey.10643Chicago Style

Fatma DAVARCIOĞLU OZAKTAŞ. "[An Empirical Study on Determination of the Dominant Authority in the Inflationary Process of Turkish Economy]." Ekonomik Yaklasim 18 (2007), 59-70. Turkish. doi:10.5455/ey.10643MLA (The Modern Language Association) Style

Fatma DAVARCIOĞLU OZAKTAŞ. "[An Empirical Study on Determination of the Dominant Authority in the Inflationary Process of Turkish Economy]." Ekonomik Yaklasim 18.65 (2007), 59-70. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.10643APA (American Psychological Association) Style

Fatma DAVARCIOĞLU OZAKTAŞ (2007) [An Empirical Study on Determination of the Dominant Authority in the Inflationary Process of Turkish Economy]. Ekonomik Yaklasim, 18 (65), 59-70. Turkish. doi:10.5455/ey.10643

Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10334

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Most Cited Articles
 • [Türkçe Başlık Yok]
  TOURISM AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY [English]
  Jülide Yıldırım Öcal, Nadir Öcal
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 131-141
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10503
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 11 times [Click to see citing articles]

 • TEŞVİKLERİN BÖLGESEL EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: AMPİRİK BİR ANALİZ
  The Impact of Investment Incentives on Regional Economic Growth: An Empirical Analysis [Turkish]
  Nuri YAVAN
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 65-104
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20018
  Cited : 9 times [Click to see citing articles]

 • Türkiye'de İklim Değişikliğinin Buğday Verimi Üzerine Etkileri: Bir Heterojen Panel Çalışması
  Impacts of Climate Change on Wheat Yield in Turkey: A Heterogeneous Panel Study [Turkish]
  Ozan Eruygur, Selin Özokcu
  Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(101): 219-255
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35944
  Cited : 9 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]