E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


ANALYSIS OF WORLD HAZELNUT MARKET

Zeki BAYRAMOĞLU, Erdemir GÜNDOĞMUŞ.

Cited By: 2

Abstract
The aim of this study is to investigate the factors affecting price fixation on world hazelnut market. Then, factors such as hazelnut import quantity, hazelnut export quantity and US $ parity of each country's currency were analyzed by VAR method. The data is consisting of 1970-2004 period. Granger's test, variance decomposition and effect-reaction functions were also done. According to the results; the factors affecting world hazelnut price fixation are the amount of Turkish hazelnut production, the price of Fiskobirlik and the US $ parity of each country's currency. The results also show that Turkey has had an advantage for controlling the world hazelnut market.

Key words: Hazelnut, Foreign Trade, VAR model, Granger Causality Test, TurkeyDÜNYA FINDIK PİYASASININ ANALİZİ

Ozet
Bu çalışma, dünya fındık piyasasında fiyat oluşumunu etkileyen faktörler ve Türkiye 'nin fiyat oluşumuna etkisini araştırmak amacı ile yapılmıştır. Bunun için dünya fındık piyasasında yer alan önemli fındık ithalatçısı ve ihracatçısı ülkelere ait fındık ithalat ve ihracat miktarları, her ülke para biriminin dolar karşısındaki pariteleri, VAR yöntemine göre analiz edilmiştir. Çalışmada kullanılan veriler 1970-2004 yıllarını kapsamaktadır. VAR analizi sonucunda grenger nedensellik testi, varyans ayrışması ve etki-tepki fonksiyonu çıktıları elde edilmiştir. Bu sonuçlara göre dünya fındık piyasasında fiyat oluşumu üzerinde etkili olan faktörler, ülkelerin kendi para birimlerinin dolar karşısındaki durumu, Türkiye fındık üretim miktarı ve Fiskobirlik fiyatıdır. Ayrıca Türkiye fındık üretim miktarının ve Fiskobirlik fiyatının dünya fındık fiyatları üzerinde etkili olması piyasalara müdahale açısından Türkiye için bir avantaj olarak görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Fındık, Dış Ticaret, VAR modeli, Granger Nedensellik, Türkiye


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Zeki BAYRAMOĞLU
Articles by Erdemir GÜNDOĞMUŞ
on Google
on Google Scholar


REFERENCES
Bozoglu,M,(1999),Turkiye'deFindikPiyasalariniGeliþtirmeyeYonelik AlternatifPolitikalarÜzerindeBirAraþtirma,AnkaraÜniversitesiFen BilimleriEnstitusu(BasilmamiþDoktoraTezi),Ankara.
Bozoglu,M,(2004),"Turkiye'd edegiþenFindikPolitikalanveOlasiEtkileri", 3.MilliFindikÞurasi,ss.395^00, Giresun.
DEVLETPLANLAMATEÞKÝLATI(2001),SekizinciBeþYillikKalkinmaPlani GidaSanayiÖzelÝhtisasKomisyonRaporu(FmdikÝþlemeSanayi),Devlet PlanlamaTeþkilati,YayinNo:2634,Ankara.
ECONOMICTIMESERIES(2006),"ForeignExchangeRates" http://www.economagic.com/(EriþimTarihi:16.03.2006).
Erdem,S,(2004),"FiskobirlikveFmdik",3.MilhFmdikÞurasi,s.116-119, Giresrm.
FAO(2006),AgriculturalDatabases,www.fao.org,(EriþimTarihi:06.07.2006).
Granger,C.V.J,(1969),"InvestigatingCausalRelationsbtEconometricModels andCross-Spectralmethods",Econometrica,37,ss.424-438.
Gujarati, D.N, (1999),TemelEkonometri(Çevirenler:ÜmitÞenesenv eGulay GunlukÞenesen),LiteraturYayinlari,No:33,Ýstanbul.
HAZÝNEMÜSTEÞARLIÐI(2006),"Findi kPolitikasiRaporu" http://www.arip.org.tr,(EriþimTarihi:06.07.2006).
Karadenizihracatçila RBÝRLÝÐÝ(2006),"Findi kRaporu" http://www.kib.org.tr,(EriþimTarihi:06.07.2006).
Kutlar,A,(2000),EkonometrikZamanSerileri,GaziKitapevi,Ankara. MERKEZBANKASI<2006),"Dovi zkurlari"http://tcmbf40.tcmb.gov.tr,(Eriþim Tarihi:06.07.2006).
Özgen,F.B,GÜLOÐLU,B,(2004),"Turkiye'd eÝçBorçlarinÝktisadiEtkilerinin VARTeknigiÝleAnalizi",ODTÜGeliþmeDergisi,Ankara,2004(31),ss. 93-114.
Sarimeþeli,M,Aydoguþ,O,(2000),DunyaFindikPiyasasininEkonomik AnaliziveTurkiyeÝçinOptimumPolitikalarinSaptanmasi,TarimveKoy ÝþleriBakanligiTarimsalEkonomiAraþtirmaEnstitusu,YayinNo:45, Ankara.
Sims,C,(1980),"Macroeconomic sanReality",Econometrica,48(1),ss.1-48. ÞENGÜN,H.Ý,(2004),"Turkiye'ni nFmdikPolitikalarinaGenelBakiþi",3.Milli findikÞurasi,ss.311-326,Giresun.
TARIMVEKÖYÝÞLERÝBAKANLIÐI(2006),TarimveKoyÝþleriBakanligiWeb Sayfasi,http://www.tarim.gov.tr(EriþimTarihi:14.03.2006).
Ulusoy,A,(2004),TurkiyefindikÝhracatininDegeriendirilmesi,3.MilliFindik Þurasi,ss.210-218,Giresun.
Yavuz,F,BÝRÝNCÝ,A,PEKER,K,ATSAN,T,(2005),"Econometri cmodeling ofTurkey'shazelnutsector:Implicationsonrecentpolicies",Turkish Jouma lofAgricultureAndForestry,vol.29(1)ss.1-7.

This Article Cited By the following articles

Effect of an oral function improvement program based on remote intervention
Nippon Ronen Igakkai Zasshi 2010; 47(3): 226.

1
 
ARIMA Modeli ile Türkiye Fındık Üretim Projeksiyonu
2018; 21(): 154.

2
 
How to Cite this Article
Pubmed Style

Zeki BAYRAMOĞLU, Erdemir GUNDOĞMUŞ. [ANALYSIS OF WORLD HAZELNUT MARKET]. Ekonomik Yaklasim. 2007; 18(65): 71-89. Turkish. doi:10.5455/ey.10644


Web Style

Zeki BAYRAMOĞLU, Erdemir GUNDOĞMUŞ. [ANALYSIS OF WORLD HAZELNUT MARKET]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=156156 [Access: April 11, 2023]. Turkish. doi:10.5455/ey.10644


AMA (American Medical Association) Style

Zeki BAYRAMOĞLU, Erdemir GUNDOĞMUŞ. [ANALYSIS OF WORLD HAZELNUT MARKET]. Ekonomik Yaklasim. 2007; 18(65): 71-89. Turkish. doi:10.5455/ey.10644Vancouver/ICMJE Style

Zeki BAYRAMOĞLU, Erdemir GUNDOĞMUŞ. [ANALYSIS OF WORLD HAZELNUT MARKET]. Ekonomik Yaklasim. (2007), [cited April 11, 2023]; 18(65): 71-89. Turkish. doi:10.5455/ey.10644Harvard Style

Zeki BAYRAMOĞLU, Erdemir GUNDOĞMUŞ (2007) [ANALYSIS OF WORLD HAZELNUT MARKET]. Ekonomik Yaklasim, 18 (65), 71-89. Turkish. doi:10.5455/ey.10644Turabian Style

Zeki BAYRAMOĞLU, Erdemir GUNDOĞMUŞ. 2007. [ANALYSIS OF WORLD HAZELNUT MARKET]. Ekonomik Yaklasim, 18 (65), 71-89. Turkish. doi:10.5455/ey.10644Chicago Style

Zeki BAYRAMOĞLU, Erdemir GUNDOĞMUŞ. "[ANALYSIS OF WORLD HAZELNUT MARKET]." Ekonomik Yaklasim 18 (2007), 71-89. Turkish. doi:10.5455/ey.10644MLA (The Modern Language Association) Style

Zeki BAYRAMOĞLU, Erdemir GUNDOĞMUŞ. "[ANALYSIS OF WORLD HAZELNUT MARKET]." Ekonomik Yaklasim 18.65 (2007), 71-89. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.10644APA (American Psychological Association) Style

Zeki BAYRAMOĞLU, Erdemir GUNDOĞMUŞ (2007) [ANALYSIS OF WORLD HAZELNUT MARKET]. Ekonomik Yaklasim, 18 (65), 71-89. Turkish. doi:10.5455/ey.10644

Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10334

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Most Cited Articles
 • [Türkçe Başlık Yok]
  TOURISM AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY [English]
  Jülide Yıldırım Öcal, Nadir Öcal
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 131-141
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10503
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 11 times [Click to see citing articles]

 • TEŞVİKLERİN BÖLGESEL EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: AMPİRİK BİR ANALİZ
  The Impact of Investment Incentives on Regional Economic Growth: An Empirical Analysis [Turkish]
  Nuri YAVAN
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 65-104
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20018
  Cited : 9 times [Click to see citing articles]

 • Türkiye'de İklim Değişikliğinin Buğday Verimi Üzerine Etkileri: Bir Heterojen Panel Çalışması
  Impacts of Climate Change on Wheat Yield in Turkey: A Heterogeneous Panel Study [Turkish]
  Ozan Eruygur, Selin Özokcu
  Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(101): 219-255
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35944
  Cited : 9 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]