E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


Gender Segregated Labor Market and Work-Life Preferences: Evidence from Turkey

Meltem İNCE YENİLMEZ.

Cited By:1

Abstract
Recent drastic changes in demand for and supply of labor have given rise to efficient labor market transformations, notably in the status of gender stereotypes in advanced countries. An important question remains: Why are women’s roles in the labor market still lagging in terms of the distribution of resources and wages in developing countries? Given that wage inequality and gender segregation in occupations continues, those issues require further discussion from the viewpoint of gender inequality. While similar transformations have taken place in Turkey, aggregate data indicates that female employment and labor force participation still need special consideration. The framework of socio-cultural and economic factors that determines gender-based division, both in the labor market and households, causes women generally lag behind men at all levels in Turkey. The limited number of jobs available for women, long working hours, heavy working conditions, low wages and women’s lack of work skills are some of the factors keeping women out of the labor market. Despite recent amendments to legislation aimed at preventing gender inequality, it is still not possible to see female employment increasing due to and the strict conservative patriarchal values that characterize Turkish society. Further investments are needed in fields such as the active labor market and life-long learning in order to increase female employment. Reducing informal employment while promoting high quality and productive jobs is all crucial for addressing the problems of female unemployment in Turkey.

Key words: Female employment, gender inequality, discrimination, Turkey. JEL Classification: I21, J13, J21, J24.Cinsiyet Temelli Olarak Ayrışmış İşgücü Piyasası ve Çalışma Yaşamı Tercihleri: Türkiye’den Kanıt

Ozet
İşgücü arz ve talebinde son dönemde yaşanan esaslı değişiklikler başta gelişmiş ülkelerde toplumsal cinsiyet kalıplarındaki statü değişiklikleri olmak üzere etkin işgücü piyasalarında kayda değer dönüşümlere yol açmaktadır. Bununla birlikte, buradaki ayırt edici soru şudur: gelişmekte olan ülkelerde kadınların işgücü piyasasındaki rolleri neden hala kaynak dağılımı ve ücretler açısından geri kalmaya devam etmektedir? Mesleklerdeki süregiden ücret eşitsizliğini ve cinsiyet ayrımcılığını göz önüne aldığımızda, bu sorunların toplumsal cinsiyet eşitsizliği bakış açısından yeni tartışmalarla ele alınması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu dönüşümler benzer şekilde Türkiye’de de yaşanmaktadır. Ancak, toplulaştırılmış verilerden anlaşıldığı kadarıyla kadın istihdamını ve işgücüne katılım oranını özel bir dikkat gerektirmektedir. Sosyokültürel çerçeve ile ekonomik faktörlerin hem işgücü piyasasındaki hem de evdeki cinsiyet temelli ayrışmayı belirlemesi nedeniyle, kadınlar genellikle tüm düzeylerde erkeklerin gerisinde kalmaktadır. Kadınların çalışabileceği işlerin yetersiz olması, uzun çalışma saatleri, ağır çalışma koşulları düşük ücretler ve çalışma hayatındaki beceri yoksunluğu da yine kadınları işgücü piyasasının dışına iten faktörler arasında yer almaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin önlenmesine yönelik olarak son dönemde yapılan mevzuat değişikliklerine rağmen, Tür toplumunu karakterize eden baskıcı ve muhafazakâr ataerkil değerler sebebiyle kadın istihdamında bir iyileşmeden söz etmek mümkün olmamaktadır. Bu nedenle, kadın istihdamının arttırılması için aktif işgücü piyasası ve hayat boyu öğrenme gibi alanlarda yeni yatırımlara ihtiyaç vardır. Kadın istihdamına ilişkin sorunların üzerine gidilebilmesi için kayıt dışı istihdamın azaltılması ve kaliteli ve üretken işlerin teşvik edilmesi hayati önemdedir.

Anahtar Kelimeler: Kadın istihdamı, cinsiyet eşitsizliği, ayrımcılık, Türkiye. JEL Sınıflaması: I21, J13, J21, J24.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Meltem İNCE YENİLMEZ
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Meltem İNCE YENİLMEZ. Gender Segregated Labor Market and Work-Life Preferences: Evidence from Turkey. Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 1-20. doi:10.5455/ey.35514


Web Style

Meltem İNCE YENİLMEZ. Gender Segregated Labor Market and Work-Life Preferences: Evidence from Turkey. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=172770 [Access: January 03, 2024]. doi:10.5455/ey.35514


AMA (American Medical Association) Style

Meltem İNCE YENİLMEZ. Gender Segregated Labor Market and Work-Life Preferences: Evidence from Turkey. Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 1-20. doi:10.5455/ey.35514Vancouver/ICMJE Style

Meltem İNCE YENİLMEZ. Gender Segregated Labor Market and Work-Life Preferences: Evidence from Turkey. Ekonomik Yaklasim. (2014), [cited January 03, 2024]; 25(93): 1-20. doi:10.5455/ey.35514Harvard Style

Meltem İNCE YENİLMEZ (2014) Gender Segregated Labor Market and Work-Life Preferences: Evidence from Turkey. Ekonomik Yaklasim, 25 (93), 1-20. doi:10.5455/ey.35514Turabian Style

Meltem İNCE YENİLMEZ. 2014. Gender Segregated Labor Market and Work-Life Preferences: Evidence from Turkey. Ekonomik Yaklasim, 25 (93), 1-20. doi:10.5455/ey.35514Chicago Style

Meltem İNCE YENİLMEZ. "Gender Segregated Labor Market and Work-Life Preferences: Evidence from Turkey." Ekonomik Yaklasim 25 (2014), 1-20. doi:10.5455/ey.35514MLA (The Modern Language Association) Style

Meltem İNCE YENİLMEZ. "Gender Segregated Labor Market and Work-Life Preferences: Evidence from Turkey." Ekonomik Yaklasim 25.93 (2014), 1-20. Print. doi:10.5455/ey.35514APA (American Psychological Association) Style

Meltem İNCE YENİLMEZ (2014) Gender Segregated Labor Market and Work-Life Preferences: Evidence from Turkey. Ekonomik Yaklasim, 25 (93), 1-20. doi:10.5455/ey.35514

Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]