E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


Turkish Apertura and Technological Change: The Case of Large Scale Industrial Capital

Demet Özmen YILMAZ, Recep Koray YILMAZ.

Abstract
In this article the technological change of the large scale industrial capital’s exportation between the years of 1993 and 2010 has been analysed. We aim to measure the technological change in the context of the technological level and technological tendency classifications. We focus on the number of firms and exportation values. The dataset of this study is based on the periodicals of İstanbul Chamber of Industry. In sum, it can be argued that following the period starting in 2001, the medium-level technology and scale intensive production have become more important than before.

Key words: Turkish Apertura, Technological Change, Large Scale Industrial Capital. JEL Classification: O14.TÜRKİYE EKONOMİSİ’NDE DIŞA AÇILMA VE TEKNOLOJİK DEĞİŞİM: BÜYÜK SANAYİ SERMAYESİ ÖRNEĞİ

Ozet
Bu çalışmada büyük sanayi sermayesinin ihracatının 1993-2010 yılları arasındaki teknolojik değişimi analiz edilmiştir. İstanbul Sanayi Odası ’nın verilerine dayalı olarak yapılan çalışmada büyük sanayi sermayesi ihracatının teknolojik yapı analizi, teknolojik düzey ve teknolojik yönelim analizi bağlamında firma sayısı ve ihracat değerlerinin değişimi esas alınarak yapılmıştır. Özetle, Türkiye ’de ihracat yapan büyük sanayi firmalarının özellikle 2001 sonrası süreçte orta teknolojik düzey ve ölçek yoğun olma karakterinin belirginlik kazandığı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Dışa Açılma, Teknolojik Değişim, Büyük Sanayi Sermayesi. JEL Sınıflaması: O14


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Demet Özmen YILMAZ
Articles by Recep Koray YILMAZ
on Google
on Google Scholar


REFERENCES
ARIMAN Abdurrahman (1982), Turkiye’de Sermaye Yogunlaþmasi veSermaye Gruplarinin Oluþumu, ÝTÜ Sosyal Bilimler Enstitusu, Yayinlanmamiþ Doktora Tezi.
AKER Ahmet (1972), 12 Mart Doneminde Diþa Bagimli Tekelleþme, Sander Yayinlan.
ARICANLI Tosun, RODRIK Dani (1990), “An Overview of Turkey’s Experience with Economic Liberalisation and Structural Adjustment”, WorldDevelopment, 18 (10), 1343-1350.
DOÐRUEL Suut ve DOÐRUEL Fatma (2008), Turkiye Sanayiine SektorelBakiþ,TÜSÝAD-T/2008-05/466.
ERALP Atilla (1981), “Turkiye’de Ýzlenen Ýthal Ýkameci Kalkinma Stratejisi ve Yabanci Sermaye” ODTÜ Geliþme Dergisi, Özel Sayi, 613-633.
ERCAN Fuat (2002), “Çeliþkili Bir Sureklilik Olarak Sermaye Birikimi - 1: Turkiye’de Kapitalizmin Geliþme Dinamiklerinin Anlaþilmasi Ýçin Marksist Bir Çerçeve Denemesi” Praksis, Kiþ, 5, 25-75.
EÞÝYOK Ali (2008), “Turkiye Ekonomisinde Üretimin ve Ýhracatin Ýthalata Bagimliligi, Diþ Ticaretin Yapisi: Girdi-Çikti Modeline Dayali Bir Analiz”, Uluslararasi Ekonomi ve Diþ Ticaret Politikalari,Yil 3, Sayi 1-2., 117-160.
GÜLALP Haldun (1980), “Turkiye’de Ýthal Ýkamesi Bunalimi ve Diþa Açilma”, ODTÜ Geliþme Dergisi, 1(1/2), 37-66.
GÜLALP Haldun (1987), Geliþme Stratejileri ve Geliþme Ýdeolojileri, Ýkinci Baski, Ankara: Yurt Yayinlari.
ÝSTANBUL SANAYÝ ODASI (1985), Sanayi Dergisi, 15 Ocak 1985, Yil 19, Sayi 227, ISO Yayinlan.
ÝSTANBUL SANAYÝ ODASI (1980-2010), Sanayi Dergileri, Turkiye’nin500 Buyuk Sanayi Kuruluþu Özel Sayilari.ISO Yayinlan.
KEPENEK Yakup (1980),“Turkiye’de Sanayileþme Sureçleri”, CumhuriyetDonemi Turkiye Ansiklopedisi,s. 1760-1796, Ýstanbul: Ýletiþim Yayinlan,
MARCATO G., MALFI L. (2007), Testing the OECD Classificaton o fManufacturing Industries Based on Technology, www.decon.unipd.it (Eriþim tarihi 13.06.2011).ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (1996), Technology Productivity and Job Creation,Paris: OECD PublishingORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (2007), Science, TechnologyandIndustryScoreboard,InnovationandPerformance in the Global Economy,OECD Publishing.
SAYGILI Þeref (2003), Bilgi Ekonomisine Geçiþ Surecinde TurkiyeEkonomisinin Dunyadaki Konumu,DPT Yayin no:2675
PAYASLIOÐLU Arif (1961), Turkiye’de Özel Sanayi AlanindakiMuteþebbisler ve Teþebbusler,AÜ SBF Yay.
PENEDER M. (2003), “Industry Classifications: Aim, Scope and Techniques”, Journal o f Industry, Competition and Trade,3 (1), 109-129.
SORAL Erdogan (1974), Özel Kesimde Turk Muteþebbisleri,Ankara: Ankara Ýktisadi ve Ticari Ýlimler Akademisi Yayinlan.
ÞENESEN Gulay G. (2005), Turkiye ’nin Üretim Yapisi Girdi-Çikti ModeliTemel Bulgular,TÜSÝAD Buyume Stratejileri Dizisi No:3 Ýstanbul: TÜSÝAD.
ÞENSES, Fikret ve KIRIM, Arman (1991), “Turkiye’de 1980 Somasi Ekonomik Politikalar -Sanayileþme Etkileþimi ve Sanayinin Yemden Yapilanma Gerekleri”, ODTÜ Geliþme Dergisi, 18, (1/2), 111-142.
TÜRKÝYE SANAYÝCÝ ve ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ (1991), Member’sCompany Profile, A Brief “Who’s Who” o f Leading Turkish Companies,Third Ed.
YENTÜRK Nurhan (2004), “Turkiye’de Uygulanan Ýktisat Politikalanmn Ýhracatin Ýthalata Bagimliligi Üzerindeki Etkileri Girdi-Çikti Teknigi ile Bir Ýnceleme”, Gulten Kazgan’a Armaganiçinde, Ýstanbul Bilgi Üniversitesi Yayinlan, ss. 421-438.
YILMAZ R. Koray (2005), “Turkiye’de Kapitalizmin Geliþme Evreleri, Sermaye Birikimi-Sinif Merkezli Alternatif Bir Donemlendirme Denemesi”, Fuat Ercan, Yuksel Akkaya (ed) Turkiye ve Kapitalizm I,Dipnot Yayinevi.

How to Cite this Article
Pubmed Style

Demet Ozmen YILMAZ, Recep Koray YILMAZ. [Turkish Apertura and Technological Change: The Case of Large Scale Industrial Capital]. Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 105-128. Turkish. doi:10.5455/ey.20019


Web Style

Demet Ozmen YILMAZ, Recep Koray YILMAZ. [Turkish Apertura and Technological Change: The Case of Large Scale Industrial Capital]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=34399 [Access: April 11, 2023]. Turkish. doi:10.5455/ey.20019


AMA (American Medical Association) Style

Demet Ozmen YILMAZ, Recep Koray YILMAZ. [Turkish Apertura and Technological Change: The Case of Large Scale Industrial Capital]. Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 105-128. Turkish. doi:10.5455/ey.20019Vancouver/ICMJE Style

Demet Ozmen YILMAZ, Recep Koray YILMAZ. [Turkish Apertura and Technological Change: The Case of Large Scale Industrial Capital]. Ekonomik Yaklasim. (2011), [cited April 11, 2023]; 22(81): 105-128. Turkish. doi:10.5455/ey.20019Harvard Style

Demet Ozmen YILMAZ, Recep Koray YILMAZ (2011) [Turkish Apertura and Technological Change: The Case of Large Scale Industrial Capital]. Ekonomik Yaklasim, 22 (81), 105-128. Turkish. doi:10.5455/ey.20019Turabian Style

Demet Ozmen YILMAZ, Recep Koray YILMAZ. 2011. [Turkish Apertura and Technological Change: The Case of Large Scale Industrial Capital]. Ekonomik Yaklasim, 22 (81), 105-128. Turkish. doi:10.5455/ey.20019Chicago Style

Demet Ozmen YILMAZ, Recep Koray YILMAZ. "[Turkish Apertura and Technological Change: The Case of Large Scale Industrial Capital]." Ekonomik Yaklasim 22 (2011), 105-128. Turkish. doi:10.5455/ey.20019MLA (The Modern Language Association) Style

Demet Ozmen YILMAZ, Recep Koray YILMAZ. "[Turkish Apertura and Technological Change: The Case of Large Scale Industrial Capital]." Ekonomik Yaklasim 22.81 (2011), 105-128. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.20019APA (American Psychological Association) Style

Demet Ozmen YILMAZ, Recep Koray YILMAZ (2011) [Turkish Apertura and Technological Change: The Case of Large Scale Industrial Capital]. Ekonomik Yaklasim, 22 (81), 105-128. Turkish. doi:10.5455/ey.20019

Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10334

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Most Cited Articles
 • [Türkçe Başlık Yok]
  TOURISM AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY [English]
  Jülide Yıldırım Öcal, Nadir Öcal
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 131-141
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10503
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 11 times [Click to see citing articles]

 • TEŞVİKLERİN BÖLGESEL EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: AMPİRİK BİR ANALİZ
  The Impact of Investment Incentives on Regional Economic Growth: An Empirical Analysis [Turkish]
  Nuri YAVAN
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 65-104
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20018
  Cited : 9 times [Click to see citing articles]

 • Türkiye'de İklim Değişikliğinin Buğday Verimi Üzerine Etkileri: Bir Heterojen Panel Çalışması
  Impacts of Climate Change on Wheat Yield in Turkey: A Heterogeneous Panel Study [Turkish]
  Ozan Eruygur, Selin Özokcu
  Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(101): 219-255
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35944
  Cited : 9 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]