E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


The Impact of Investment Incentives on Regional Economic Growth: An Empirical Analysis

Nuri YAVAN.

Cited by (9)

Abstract
Incentives are one of the most important policy instruments used by governments and policy-makers in both developing and developed countries for the purpose of industrial and regional development. Although there are several studies analyzing the effects of incentives on employment, investment and industry in Turkey, so far no study has focused on whether incentives may have any impact on regional growth. In this regards, the aim of this paper is to analyses the impacts of investment incentives on regional economic growth in Turkey. We estimate a set of models using a provincial level data for 81 Turkish provinces. Empirical evidence from the models show that as incentive-based investment increase in a province, both GDP and GDP per capita at regional level increase. Provinces with a larger population, greater number of industrial enterprise, higher number of patent and better credit availability have grown faster than all other provinces of Turkey. On the other hand, the empirical findings also indicate that while public investment has no significant effect on the regional economic growth, human capital has only limited impacts on the growth at the regional level. These results can be interpreted to suggest that investment incentives significantly contribute to the economic growth at regional level.

Key words: Investment Incentives, State Aids, Regional Growth and Development, Economic Geography, Turkey. JEL Classification: C11, R11, R15, R58, H71.TEŞVİKLERİN BÖLGESEL EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: AMPİRİK BİR ANALİZ

Ozet
Teşvikler, çok uzun zamandan bu yana, hem gelişmiş, hem de gelişmekte olan ülkelerin hükümetleri ve karar alıcıları tarafından belirli sanayileri desteklemek ve bölgesel kalkınmayı gerçekleştirmek için kullanılan en önemli politika araçlarından biridir. Türkiye ’de teşviklerin istihdam, sanayileşme ve yatırım üzerindeki etkisi üzerine yapılmış bazı çalışmalar bulunmakla birlikte, teşviklerin bölgesel ekonomik büyüme üzerine nasıl bir etki yaptığını istatistiksel yöntemlerle inceleyen herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çerçevede bu makalenin amacı, Türkiye ’de illere verilen yatırım teşviklerinin bölgesel ekonomik büyüme üzerindeki etkisini ampirik olarak analiz etmektir. Bu amaç doğrultusunda 81 il düzeyinde veri seti kullanılarak kurulan ekonometrik model, regresyon analizi ile tahmin edilmiştir. Regresyon analizinden elde edilen ampirik bulgular, bir ilde teşvikle yapılan yatırımlar arttıkça, o ildeki hem GSYİH miktarının, hem de kişi başına gelirin artmakta olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca bir bölgenin nüfus ve kredi miktarı ile sanayi tesisi ve patent sayısı artıkça, bölgesel büyüme imkanı da artmaktadır. Öte yandan kamu yatırımları bölgesel ekonomik büyümeye herhangi bir etki yapmazken, insan sermayesinin sadece sınırlı düzeyde etki yaptığı görülmektedir. Bu sonuçlar, genel olarak Türkiye ’de uygulanan yatırım teşviklerinin bölgesel düzeyde ekonomik büyümeye katkı sağladığını ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Teşvik, Devlet Yardımı, Bölgesel Büyüme ve Kalkınma, Ekonomik Coğrafya, Türkiye. JEL Sınıflaması: C11, R11, R15, R58, H71.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Nuri YAVAN
on Google
on Google Scholar


REFERENCES
AKAN, Y. ve ARSLAN, Ý. (2008), “Turkiye’ de sektorel yatinm teþvik belgeleri ile istihdam analizi: Dogu Anadolu Bolgesi uzerine bir uygulama (1980­2006)”, Çaliþma ve Toplum, 1, 107-119.
ARMSTRONG, H. ve TAYLOR, J (2000), Regional Economics and Policy,3. Baski, Blackwell, Oxford.
ASTERIOU, D. (2006) Applied Econometrics: A Modern Approach UsingEViews and Microfit,Palgrave Macmillan, New York.
AY, H.M. (2005), “Yatinm teþviklerinin sabit sermaye yatinmlan uzerindeki etkisi”, Selçuk Üniversitesi Karaman Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Dergisi, 5 (2), 176­184.
AYELE, S. (2006), “The industry and location impacts of investment incentives on SME’s start-up in Ethiopia”, Journal o f International Development,18, 1-13.
BADINGER, H. ve TONDL, G. (2002), “Trade, human capital and innovation: The engines of European regional growth in the 1990s”, IEF WorkingPaper,No: 42, Vienna University of Economics and Business Administration.
BARRO, R. ve SALA-I-MARTIN, X. (2004), Economic Growth, Second Edition, The MIT Press, New York.
BARRO, R.J.ve SALA-Ý-MARTÝN, X. (1991), “Convergence across States and Regions”, Brookings Papers on Economic Activity, 1, 107-182.
BARTIK, T. J. (1992), “The effects of state and local taxes on economic development: A review of recent research”, Economic Development Quarterly, 6 (1), 102-110.
BEYHAN, B. (2007), “Yeni buyume kurami'nin politika çikarsamalari uzerine: Yemligin birikimli ozelligi”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler FakultesiDergisi, 62 (2), 1-35
BONDONIO, D. ve GREENBAUM, R. T. (2007), “Do local tax incentives affect economic growth? What mean impacts miss in the analysis of enterprise zone policies”, Regional Science and Urban Economics,37, 121-136.
BORELLO J. A. (1995), “Regional development and industrial promotion in Argentina: A review of events and writings”, International Journal o f Urban andRegional Research, 19 (4), 576-592.
CAMBRIDGE ECONOMETRICS (2009), Analysis of the main factors of regional growth: An in-depth study of the best and worst performing European regions, A revised annual report (year 1) for the European Commission, directorate general regional policy,http://www.euregionalgrowth.eu/download/First_annual_report_Year_1_v4.pdf, (Eriþim Tarihi: 12.5.2010).
CAPELLO, R. ve NIJKAMP, P. (Eds) (2009), Handbook o f RegionalGrowth and Development Theories,Edwar Elgar, Cheltenham.
CHARLTON, A. (2003), Incentive bidding fo r mobile investment: economicconsequences and potential responses,OECD Development Centre, OECD, Paris.
CHESHIRE, P. ve MAGRINI, S. (2000), “Endogenous processes in European regional growth: Convergence and policy”, Growth and Change, 31, 455­479.
CLARK, W.A.V. ve HOSKING, P.L. (1986), Statistical Methods forGeographers,John Wiley and Sons, New York.
COHEN, D. ve LEGOFF, J-P. (1987), “Regional development incentives: A critical overview of the evidence”, Canadian Journal o f Regional Science, X (2), 149-167.
CRESPO-CUARESMA, J., DOPPELHOFER, G. ve FELDKIRCHER, M. (2009), The determinants of economic growth in European regions, Wiiw Working Papers No: 57, The Vienna Institute for International Economic Studies.
CRESPO-CUARESMA, J., FOSTER, N. ve STEHRER, R. (2011), “Determinants of regional economic growth by quantile”, Regional Studies, 45 (6), 809-826.
ÇÝLOÐLU, Ý. (2003), “Turk sanayinin geliþimi ve teþvikler”, Hazine DergisiCumhuriyetin 80.Özel Sayisi, 120-133.
DPT (2003), Ýllerin ve Bolgelerin Sosyo-Ekonomik Geliþmiþlik SiralamasiAraþtirmasi (2003),DPT Yayinlan, Ankara.
DPT (2010), Kamu Yatinmlanmn Ýllere Gore Sektore Dagilimi, http://www2.dpt.gov.tr/kamuyat/ilozet.html, (Eriþim Tarihi: 19.12.2010).
DURAN, M.S. (1998), Turkiye’de Uygulanan Yatirim Teþvik Politikalari(1968-1998),Hazine Musteþarligi Araþtirma ve Ýnceleme Dizisi, Ankara.
DURLAUF, S., JOHNSON, P. ve TEMPLE, J. (2005), “Growth econometrics”, Ýçinde: Aghion, P. ve Durlauf, S. (Eds.) Handbook o f EconomicGrowth,Volume 1, Elsevier, London, 555-677.
EGGER, P. ve PFAFFERMAYR, M. (2006), Spatial convergence, Papers inRegional Science, 85 (2), 199-216.
ERAYDIN, A. (2002), Yeni Sanayi Odaklari: Yerel Kalkinmanin YenidenKavramsallaþtirilmasi,ODTÜ Mimarlik Fakultesi Yayinlan, Ankara.
ERDEN, L. ve KARAÇAY-ÇAKMAK, K. (2005), “Turkiye'de yerel kalkinma ve devletin rolu: Bir yoresel panel veri analizi”, Hacettepe ÜniversitesiÝktisadi ve Ýdari Bilimler Fakultesi Dergisi,23 (2), 13-32.
FINGLETON B., ERAYDIN, A., PACI, R. (Eds.) (2003), RegionalEconomic Growth, SMEs and the Wider Europe,Ashgate, Aldershot.
FINGLETON, B. (2001), “Theoretical economic geography and spatial econometrics: dynamic perspectives”, Journal o f Economic Geography, 1, 201-225.
FINGLETON, B. (2007), A multi-equation spatial econometric model, with application to EU manufacturing productivity growth, Journal o f GeographicalSystems,9 (2), 119-144
FISHER, P.S. ve PETERS, A. H. (1998), Industrial Incentives: CompetitionAmong American States and Cities, W.E. Upjohn Institute for Employment Research, Kalamazoo.
FUJITA, M. ve KRUGMAN, P. (2004), “The new economic geography: Past, present and the future”, Papers in Regional Science,83, 139-164.
GOSS, E.P. ve PHILLIPS, J. M. (1999), “Do business tax incentives contribute to a divergence in economic growth”, Economic Development Quarterly,13 (3), 217-228.
GREENE, W. H. (2003), Econometric Analysis, 5. Baski, Prentice-Hall, NewJersey.
HIRSCHMAN, A.O. (1958), The Strategy o f Economic Development, Yale University Press, New Haven.
HMTUGM, (2010), Yatirim Teþvik Ýstatistikleri Veri Tabani, Hazine Musteþarligi Teþvik ve Uygulama Genel Mudurlugu, Ankara.
ILDIRAR, M. (2004), Bolgesel Kalkinma ve Geliþme Stratejileri, Nobel Yayin Dagitim, Ankara.
INGRAM, W. ve PEARSON, S. (1981), “The impact of investment concessions on the profitability of selected firms in Ghana”, Economic Developmentand Cultural Change,29 (4), 831-839.
KALDOR, N. (1970), “The case for regional policies”, Scottish Journal o fPolitical Economy, 18, 337-348.
KARAÇAY-ÇAKMAK, H. ve ERDEN, L. (2004), “Yeni bolgesel kalkinma, yaklaþimlari ve kamu destekleme politikalari: Turkiye’den bolgesel panel veri setiyle ampirik bir analiz”, Gazi Üniversitesi 1ÝBFDergisi,6 (3), 77-96.
KGM, (2010), Ýller Arasi Mesafeler,http://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Uzakliklar/illerArasiMesafe.aspx, (Eriþim Tarihi: 19.12.2010).
KÝBRÝTÇÝOÐLU, A. (1998), “Ýktisadi buyumenin belirleyicileri ve yeni buyume modellerinde beþeri sermayenin yeri”, Ankara Üniversitesi Siyasal BilgilerFakultesi Dergisi,53, 1-4, 207-230.
KRUGMAN, P. (1991), Geography and Trade,MIT Press, Cambridge.Kuçuker, C. (2000), “Yeni ekonomik cografya ve kalkinma”, EkonomikYaklaþim DERGÝSÝ, 11 (38), 1-45.
LOH, E. S. (1995), “The effects of Jobs-targeted development incentive programs”, Growth and Change,24, 365-383.
LUCAS, R.E. (1988), “On the mechanics of economic development”,Journal o f Monetary Economics,22 (1) 3-42.
MARTIN, R. (1999), “The new 'geographical turn' in economics: some critical reflections”, Cambridge Journal o f Economics,23 (1), 65-91.
MARTIN, R. (2005), Thinking About Regional Competitiveness: Critical Issues, Background ‘Think-Piece’ Paper Commissioned by the East Midlands Development Agency, http://www.emda.org.uk/research/documents/research- studies/projects/RonMartinpaperl.pdf, (EriþimTarihi: 27.4.2010).
MARTIN, R. ve SUNLEY, P. (1998), Slow convergence? The new endogenous growth theory and regional development, Economic Geography,74 (3), 201-227.
MYRDAL, G. (1957), Economic Theory and Underdeveloped Regions,Duckworth, London.
OECD, (2001), Competition Policy in Subsidies and State Aid,OECD, Paris.
OECD, (2005), Environmentally Harmful Subsidies: Challenges fo r Reform,OECD, Paris.
OMAN, C.P. (2000), Policy competition fo r foreign direct investment: astudy o f competition among governments to attract FDI, OECD Development Centre, OECD, Paris.
ÖZDEMÝR, M. ve BAÞKOL, M.O. (2011), “Thunen’den Krugman’a: Yeni Ekonomik Cografya (Gerçekten) Yeni Mi?” Ýçinde: TÜCAUM VI. Ulusal CografyaSempozyumu Bildiriler Kitabi, Ankara Üniversitesi Turkiye Cografyasi Araþtirma ve Uygulama Merkezi, Ankara, 129-137.
PERROUX, F. (1950), “Economic space: theory and applications”, QuarterlyJournal o f Economics, 64 (1) 89-104.
PIKE, A., RODRÍGUEZ-POSE, A., ve TOMANEY, J. (2006), Local andRegional Development,Routledge, London.
PUÍGCERVER-PEÑALVER, M-C. (2007), “The impact of structural funds policy on European regions' growth: A theoretical and empirical approach”, TheEuropean Journal o f Comparative Economics, 4 (2), 179-208.
ROEMISCH, R. (2008), Regional Knowledge and Income Convergence, MicroDyn Working Paper No: 02/08, http://www.mkro- dyn.eu/index.php?action=content&id=publ_wp2007-2008, (Eriþim Tarihi: 7.4.2010)
ROGERSON, P. A. (2001), Statistical Methods fo r Geography, Sage Publication, London.
ROMER, P.M. (1986), “Increasing returns and long-run growth”, Journal o fPolitical Economy,94 (5), 1002-1037.
SCHALK, H. J. ve UNTIEDT, G. (2000), “Regional investment incentives in Germany: Impacts on factor and growth”, Annals o f Regional Science,34, 173-195.
SCOTT, A.J. (2000), “Economic geography: the great half century, Cambridge Journal o f Economics”, 24 (4), 483-504.
SERDENGEÇTÝ, T. (2001), 2001 Yili KOBÝ ve Genel Yatirim TeþvikMevzuati ve Uygulamalari, Hazine Musteþarligi, Teþvik ve Uygulama Genel Mudurlugu, Ankara.
SOLOW, R.M. (1956), “A contribution to the theory of economic growth”, Quarterly Journal o f Economics,70, 65-94.
STIMSON R.J., STOUGH, R.R. ve ROBERTS, B.H. (2006), RegionalEconomic Development: Analysis and Planning Strategy, 2. Baski, Springer, Berlin.
STIMSON, R.J., STOUGH, R.R. ve SALAZAR, M. (2009), Leadership andInstitutions in Regional Endogenous Development, Edward Elgar, Cheltenham.
STOUGH, R.R., STIMSON, R.J. ve NIJKAMP, P. (2011), “An Endogenous Perspective on Regional Development and Growth”, Ýçinde: Kourtit, K., Nijkamp, P. ve Stough, R. R., (Eds.) Drivers o f Innovation, Entrepreneurship and RegionalDynamics, Springer, Heidelberg, 3-20.
TBB (2010), Ýllere ve Bolgelere Gore Banka ve Sektor Bilgileri Veri Sorgulama Sistemi, http://www.tbb.org.tr/tr/Banka_ve_Sektor_Bilgileri/igb.aspx, (Eriþim Tarihi: 29.12.2010).
TPE (2010), Patent ve Faydali Model Ýstatistikleri, http://www.tpe.gov.tr/portal/default2.jsp?sayfa=136, (Eriþim Tarihi: 23.12.2010).
TÜÝK (2010), Karþilaþtirmali Bolgesel Ýstatistikler Veri Sorgulama Sistemi, http://tuikapp.tuik.gov.tr/Bolgesel/menuAction.do, (Eriþim Tarihi: 19.12.2010).
UNCTAD (2000), Tax Incentives and Foreign Direct Investment: A GlobalSurvey, United Nations, New York.
UNCTAD (2004), Incentives,United Nations Publications, New York.
WTO (2006), World Trade Report 2006: Exploring the Link BetweenSubsidies, Trade, and the WTO,World Trade Organization, Geneva.104Nuri YAVAN
YAVAN, N. (2006), Turkiye’de Dogrudan Yabanci Yatirimlarin LokasyonSeçimi, Ünal Aysal Tez Degerlendirme Yariþmasi Dizisi, Ýktisadi Araþtirmalar Vakfi Yayinlan, Ýstanbul.
YAVAN, N. (2011), Teþviklerin Sektorel ve Bolgesel Analizi: TurkiyeÖrnegi, Ekonomik ve Mali Araþtirma Yanþmasi, Maliye Hesap Uzmanlan Vakfi Yayinlari, Ankara

This Article Cited By the following articles

Girişimcilik Eğitiminin Girişimcilik Süreci Üzerindeki Etkisi: Türkiye’deki Lisansüstü Tezler Üzerine Bir İnceleme
2022; (): .

1
 
The Effect of the Regional “Income Tax Withholding Allowance” and “Social Security Premium Support” Programmes on Labour Outcomes in Turkey
2021; 0(0): .

2
 
THE IMPACT OF INVESTMENT INCENTIVES ON REGIONAL ECONOMIC GROWTH IN TURKEY: AN EMPIRICAL ANALYSIS
2021; (): 39.

3
 
2012 YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ’NİN BÖLGESEL KALKINMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ERZURUM’DA BİR UYGULAMA
2020; (): .

4
 
TÜRKİYE’DE SANAYİ KESİMİNE YÖNELİK UYGULANAN VERGİ TEŞVİKLERİNİN SANAYİ ÜRETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
2020; (): 331.

5
 
Yeni Yatırım Teşvik Sistemi Kapsamında Ankara İlindeki Devlet Teşvik Ve Destekleri Üzerinde Bir Analiz
2020; (): .

6
 
Spatial Distribution of Investment Incentives and the Impact of New Incentive System for Less Developed Regions in Turkey
2019; 19(1): 25.

7
 
The Effectiveness of Investment Incentives in the Turkish Manufacturing Industry
Prague Economic Papers 2017; 26(6): 744.

8
 
TEŞVİK SİSTEMİNİN MADEN SEKTÖRÜNE ETKİLERİ VE GÜNCEL DÜZENLEMELER
2016; 17(31): 323.

9
 
How to Cite this Article
Pubmed Style

Nuri YAVAN. [The Impact of Investment Incentives on Regional Economic Growth: An Empirical Analysis]. Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 65-104. Turkish. doi:10.5455/ey.20018


Web Style

Nuri YAVAN. [The Impact of Investment Incentives on Regional Economic Growth: An Empirical Analysis]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=34398 [Access: December 31, 2022]. Turkish. doi:10.5455/ey.20018


AMA (American Medical Association) Style

Nuri YAVAN. [The Impact of Investment Incentives on Regional Economic Growth: An Empirical Analysis]. Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 65-104. Turkish. doi:10.5455/ey.20018Vancouver/ICMJE Style

Nuri YAVAN. [The Impact of Investment Incentives on Regional Economic Growth: An Empirical Analysis]. Ekonomik Yaklasim. (2011), [cited December 31, 2022]; 22(81): 65-104. Turkish. doi:10.5455/ey.20018Harvard Style

Nuri YAVAN (2011) [The Impact of Investment Incentives on Regional Economic Growth: An Empirical Analysis]. Ekonomik Yaklasim, 22 (81), 65-104. Turkish. doi:10.5455/ey.20018Turabian Style

Nuri YAVAN. 2011. [The Impact of Investment Incentives on Regional Economic Growth: An Empirical Analysis]. Ekonomik Yaklasim, 22 (81), 65-104. Turkish. doi:10.5455/ey.20018Chicago Style

Nuri YAVAN. "[The Impact of Investment Incentives on Regional Economic Growth: An Empirical Analysis]." Ekonomik Yaklasim 22 (2011), 65-104. Turkish. doi:10.5455/ey.20018MLA (The Modern Language Association) Style

Nuri YAVAN. "[The Impact of Investment Incentives on Regional Economic Growth: An Empirical Analysis]." Ekonomik Yaklasim 22.81 (2011), 65-104. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.20018APA (American Psychological Association) Style

Nuri YAVAN (2011) [The Impact of Investment Incentives on Regional Economic Growth: An Empirical Analysis]. Ekonomik Yaklasim, 22 (81), 65-104. Turkish. doi:10.5455/ey.20018