E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


Spatial Econometric Analysis of Geographical, Financial and Commercial Contagion of the Global Crisis among Developing Countries

Selen GÖRGÜN, Seher NUR SÜLKÜ.

Abstract
In this study the contagion of the 2008 global financial crisis among developing countries through geographical, financial, commercial interaction channels analyzed with spatial panel data analysis. For this purpose, 14 developing countries according to IMF country classification were investigated during the 2001-2016 period. One of the crisis indicator, ratio of non-performing loans is considered as dependent variable. By using the literature, the effect of 9 macroeconomic indicators on non-performing loans is investigated as explanatory variables. According to the findings, the best spatial model selection is determined by using Hendry (general-to-specific) approach. Based on our findings, in developing economies, it is observed that the fixed effects model is preferred to the random effects model. Spatial Durbin Model is accepted as the best model among 14 developing countries geographically and financially close to each other. The model considers the presence of the influence of independent variables in a country on the non-performing loan ratio with the spatial effect of the non-performing loans. Considering the commercial neighborhood relationship, it is observed that the spatial relationship between developing countries has decreased and the Spatial Error Model is considered as the best model compared to others. Therefore, in terms of commercial relations it is concluded that by the effect of variables excuded in the model, sudden changes or shocks in neighboring countries are effective on non-performing loans. Results show that there is a significant spatial autocorrelation between geographically and financially close countries and this is the main reason for the spillover of the crisis.

Key words: Keywords: Spatial Panel Data Analysis, Crisis, Contagion. JEL Codes: G01, C31, C33, F602008 Global Krizinin Gelişmekte Olan Ülkeler Arasındaki Yayılımının Mekansal Ekonometrik Analizi

Ozet
Bu çalışmada 2008 global finansal krizinin gelişmekte olan ülkeler arasında coğrafi, finansal ve ticari etkileşim kanalları vasıtasıyla yayılması mekansal panel veri analizi ile araştırılmaktadır. Bu amaçla IMF ülke sınıflamasına göre, 14 gelişmekte olan ülke 2001-2016 döneminde incelenmektedir. Bir kriz göstergesi olan takipteki kredilerin toplam krediler içindeki payı modelde bağımlı değişken olarak ele alınmaktadır. Literatürden yararlanarak açıklayıcı değişken olarak 9 makroekonomik göstergenin takipteki krediler üzerindeki etkisi araştırılmaktadır. Çalışmamız bulgularına göre kurulan mekansal panel modellerde en iyi mekansal model seçimi Hendry yaklaşımı, genelden özele yaklaşım, kullanılmak suretiyle tespit edilmektedir. Bulgularımızda; gelişmekte olan ekonomilerde sabit etkiler modelinin rassal etkiler modeline tercih edildiği gözlenmektedir. Coğrafi ve finansal açıdan birbirine yakın gelişmekte olan 14 ülke arasında Mekansal Durbin Modelinin en iyi model olduğu değerlendirilmektedir. Mekansal Durbin Modelinde; takipteki kredi oranının mekansal etkisiyle birlikte, bir ülkedeki bağımsız değişkenlerin komşu ülkenin takipteki kredi oranı üzerinde etkisi olduğu kabul edilmektedir. Ticari ilişkiler açısından komşuluk ilişkisi dikkate alındığında; gelişmekte olan ülkeler arasındaki mekansallık ilişkisinin azaldığı ve Mekansal Hata Modelinin diğer mekansal modellerle kıyaslandığında en iyi model olarak kabul edildiği gözlenmektedir. Dolayısıyla ticari ilişkiler açısından; modele dahil edilmeyen değişkenlerin etkisi ile birlikte komşu ülkelerdeki ani değişimlerin veya şokların takipteki krediler üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.
Bulgularımız özellikle coğrafi ve finansal açıdan yakın ülkeler arasında önemli ölçüde mekansal otokorelasyonun bulunduğu ve bu ilişkinin krizin yayılmasında etkili olduğu yönündedir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Mekansal Panel Veri Analizi, Kriz, Yayılma. JEL Kodu: G01, C31, C33, F60


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Selen GÖRGÜN
Articles by Seher NUR SÜLKÜ
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

GORGUN S, SULKU SN. [Spatial Econometric Analysis of Geographical, Financial and Commercial Contagion of the Global Crisis among Developing Countries]. Ekonomik Yaklasim. 2020; 31(116): 301-340. Turkish. doi:10.5455/ey.17104


Web Style

GORGUN S, SULKU SN. [Spatial Econometric Analysis of Geographical, Financial and Commercial Contagion of the Global Crisis among Developing Countries]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=108888 [Access: January 03, 2024]. Turkish. doi:10.5455/ey.17104


AMA (American Medical Association) Style

GORGUN S, SULKU SN. [Spatial Econometric Analysis of Geographical, Financial and Commercial Contagion of the Global Crisis among Developing Countries]. Ekonomik Yaklasim. 2020; 31(116): 301-340. Turkish. doi:10.5455/ey.17104Vancouver/ICMJE Style

GORGUN S, SULKU SN. [Spatial Econometric Analysis of Geographical, Financial and Commercial Contagion of the Global Crisis among Developing Countries]. Ekonomik Yaklasim. (2020), [cited January 03, 2024]; 31(116): 301-340. Turkish. doi:10.5455/ey.17104Harvard Style

GORGUN, S. & SULKU, . S. N. (2020) [Spatial Econometric Analysis of Geographical, Financial and Commercial Contagion of the Global Crisis among Developing Countries]. Ekonomik Yaklasim, 31 (116), 301-340. Turkish. doi:10.5455/ey.17104Turabian Style

GORGUN, Selen, and Seher NUR SULKU. 2020. [Spatial Econometric Analysis of Geographical, Financial and Commercial Contagion of the Global Crisis among Developing Countries]. Ekonomik Yaklasim, 31 (116), 301-340. Turkish. doi:10.5455/ey.17104Chicago Style

GORGUN, Selen, and Seher NUR SULKU. "[Spatial Econometric Analysis of Geographical, Financial and Commercial Contagion of the Global Crisis among Developing Countries]." Ekonomik Yaklasim 31 (2020), 301-340. Turkish. doi:10.5455/ey.17104MLA (The Modern Language Association) Style

GORGUN, Selen, and Seher NUR SULKU. "[Spatial Econometric Analysis of Geographical, Financial and Commercial Contagion of the Global Crisis among Developing Countries]." Ekonomik Yaklasim 31.116 (2020), 301-340. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.17104APA (American Psychological Association) Style

GORGUN, S. & SULKU, . S. N. (2020) [Spatial Econometric Analysis of Geographical, Financial and Commercial Contagion of the Global Crisis among Developing Countries]. Ekonomik Yaklasim, 31 (116), 301-340. Turkish. doi:10.5455/ey.17104

Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]