E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


An Efficiency Analysis for Turkish Banking Sector

Fatih Hakan DİKMEN.

Abstract
Banking sector, as in many countries, has the largest share in the financial market in Turkey. Increasing competition conditions has forced banks to work more effectively, especially after the liberalization process in the 1980’s. Within this framework, the aim of this dissertation is to investigate the cost and profit efficiency of the commercial banks operating in Turkey. The dissertation is organized as follows. Firstly, the concept of efficiency is clarified and then the efficiency measurement methods are introduced. Secondly, the historical development of the Turkish banking sector, to related years, are presented. Finally, in the framework of the intermediation approach, panel data belonging to 32 commercial banks operating between the years 2003–2007 is used and the efficiency scores of banks are calculated by estimating the stochastic translog cost and profit functions. The main reason for choosing this period is the studies about this period are not enough and external shocks like crises didn’t occur after the transition to inflation accounting since 2003. As a result of the study, it is evident that the small-scale and foreign banks in the Turkish banking sector operate more efficient than other banks in terms of both profit and cost. Especially, the low efficiency level of state banks is associated with the size of banks and managerial skills.

Key words: Turkish Banking Sector, X-Efficiency, allocative efficiency, cost efficiency, profit efficiency, stochastic frontier aproach. JEL Classificaton: D24, D53, D61.TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ İÇİN BİR ETKİNLİK ANALİZİ: 2003-2007

Ozet
Birçok ülkede olduğu gibi, bankacılık sektörü, Türkiye’de de finans piyasaları içerisinde en büyük paya sahiptir. Özellikle dışa açılma sürecinin ardından artan rekabet koşulları, bankaları daha etkin çalışmaya zorlamıştır. Bu çalışmanın amacı, Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren ticari bankaların maliyet ve kâr etkinliklerini araştırmaktır. Bu çerçevede öncelikle etkinlik kavramı üzerinde durulmuş ve ardından etkinlik ölçüm yöntemleri tanıtılmıştır. Türk bankacılık sektörünün ilgili dönem içerisindeki gelişimi incelendikten sonra, aracılık yaklaşımı ile 2003–2007 yılları arasında faaliyet gösteren 32 ticaret bankasına ait panel veriler kullanılmış ve stokastik translog maliyet ve kâr denklemleri tahmin edilerek bankaların etkinlik skorları hesaplanmıştır. Bu dönemin seçilmesinin temel nedeni, 2003 yılından itibaren enflasyon muhasebesine geçilmesinin ardından, ilgili dönemi ele alan çalışmaların yeterince olmaması ve dönem içerisinde kriz gibi şokların yaşanmamasıdır. Bu çerçevede dışsal şoklardan arındırılan bu dönemin, bankaların etkinlik düzeylerini ortaya çıkarmak açısından daha sağlıklı sonuçlar vereceği düşünülmektedir. Çalışma sonucunda, sektördeki küçük ve yabancı bankaların hem kâr hem de maliyet açısından diğer bankalara göre daha etkin çalıştıkları görülmüştür. Özellikle kamu bankalarının etkinlik düzeylerinin düşük olması, banka büyüklüğü ve yönetimsel beceri ile ilişkilendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Türk bankacılık sektörü, X-etkinlik, dağılım etkinliği, maliyet etkinliği, ölçek ekonomileri, kâr etkinliği, stokastik sınır yaklaşımı. JEL Sınıflandırması: D24, D53, D61.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Fatih Hakan DİKMEN
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Fatih Hakan DİKMEN. [An Efficiency Analysis for Turkish Banking Sector]. Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(85): 83-120. Turkish. doi:10.5455/ey.34103


Web Style

Fatih Hakan DİKMEN. [An Efficiency Analysis for Turkish Banking Sector]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=150943 [Access: January 04, 2024]. Turkish. doi:10.5455/ey.34103


AMA (American Medical Association) Style

Fatih Hakan DİKMEN. [An Efficiency Analysis for Turkish Banking Sector]. Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(85): 83-120. Turkish. doi:10.5455/ey.34103Vancouver/ICMJE Style

Fatih Hakan DİKMEN. [An Efficiency Analysis for Turkish Banking Sector]. Ekonomik Yaklasim. (2012), [cited January 04, 2024]; 23(85): 83-120. Turkish. doi:10.5455/ey.34103Harvard Style

Fatih Hakan DİKMEN (2012) [An Efficiency Analysis for Turkish Banking Sector]. Ekonomik Yaklasim, 23 (85), 83-120. Turkish. doi:10.5455/ey.34103Turabian Style

Fatih Hakan DİKMEN. 2012. [An Efficiency Analysis for Turkish Banking Sector]. Ekonomik Yaklasim, 23 (85), 83-120. Turkish. doi:10.5455/ey.34103Chicago Style

Fatih Hakan DİKMEN. "[An Efficiency Analysis for Turkish Banking Sector]." Ekonomik Yaklasim 23 (2012), 83-120. Turkish. doi:10.5455/ey.34103MLA (The Modern Language Association) Style

Fatih Hakan DİKMEN. "[An Efficiency Analysis for Turkish Banking Sector]." Ekonomik Yaklasim 23.85 (2012), 83-120. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.34103APA (American Psychological Association) Style

Fatih Hakan DİKMEN (2012) [An Efficiency Analysis for Turkish Banking Sector]. Ekonomik Yaklasim, 23 (85), 83-120. Turkish. doi:10.5455/ey.34103

Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]