E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


Institutions and World Income Distribution

Erol Türker TÜMER.

Abstract
This paper examines the roles of economic and political institutions in evolution of income distribution across countries for the period 1950-2014. In this respect, a two-stage strategy is employed. First, countries are grouped into five income categories according to their GDP per capita levels. Then, each country’s movement across income groups is observed through time by means of transition matrices to reveal the stylized facts about prominent patterns of global income distribution. Analyses based on Penn World Tables 9.0 dataset show that cross-country income differences are striking and persistent across time. While countries initially belonging to lowest income class are struggling for moving up, nations belonging to top class keeps their seats over time. Moreover, countries that were initially belonging to the middle segment of the income ladder move across income categories more often, suggesting initial conditions are not binding for all countries. The study, secondly, focuses on the role of institutional quality in these empirical regularities. On that note, institutional differences between “climbing”, “falling” and “stagnating” countries are evaluated through independent sample t-tests. According to results, institutional quality matters for countries’ economic fates. In comparison to falling or stagnating countries, nations that succeed in climbing up have significantly better institutional scores in political and economic areas. In particular, analyses show that the association between economic performance and institutions is more pronounced for initially poor nations. These results provide supportive evidence for the view that developing an inclusive environment is key to promote economic progress in the long run.

Key words: Economic Development, Institutions, Property Rights, Transition Matrix, Comparative Studies of Countries. JEL Codes: O10, P48, O57.Kurumlar ve Dünya Gelir Dağılımı

Ozet
Bu makale, 1950-2014 dönemi için ekonomik ve siyasi kurumların ülkeler arası gelir dağılımının gelişimindeki rollerini incelemektedir. Bu bağlamda, makalede iki aşamalı bir strateji takip edilmiştir. İlk olarak, ülkeler, kişi başına düşen GSYİH düzeylerine göre beş ayrı gelir kategorisine ayrılmıştır. Daha sonra, küresel gelir dağılımının zaman içerisinde nasıl değiştiğine ilişkin belirgin bazı kalıpların anlaşılabilmesi adına, geçiş matrisleri aracılığıyla ülkelerin gelir grupları arasındaki hareketleri gözlemlenmiştir. Penn World Tables 9.0 verileri kullanılarak yapılan analizler, ülkeler arasında çarpıcı ve zaman içerisinde kalıcı hale gelen gelir farklılıklarının olduğunu göstermektedir. Başlangıçta en düşük gelir sınıfına mensup ülkelerin birçoğu yükselmekte zorlanırken, en zengin ülkeler zaman içinde gelir merdivenindeki yerlerini korumaktadırlar. Dahası, analizler ilk başta gelir merdiveninin orta kısmında yer alan ülkelerin, gelir kategorileri arasında daha sık hareket ettiklerini göstermektedir. Bu da başlangıç koşullarının, bütün ülkeler için bağlayıcı olmadığını ortaya koymaktadır. Çalışma ikinci aşamada, kurumsal kalitenin, gözlemlenen bu ampirik olgular üzerindeki rolüne odaklanmaktadır. Bu nedenle, “tırmanan”, “düşen” ve “yerinde kalan” ülke grupları arasındaki kurumsal kalite farklılıkları bağımsız örneklem t-testi aracılığıyla karşılaştırılmıştır. Sonuçlara göre, kurumsal kalite ülkelerin ekonomik kaderleri için önem taşımaktadır. Düşen ya da yerinde kalan ülkelerle karşılaştırıldığında, tırmanmayı başaran uluslar, siyasi ve ekonomik alanlarda önemli ölçüde daha iyi kurumsal puanlara sahiptir. Analizler, ekonomik performans ile kurumlar arasındaki bu ilişkinin özellikle yoksul ülkeler için daha belirgin olduğunu göstermektedir. Bu sonuçlar, kapsayıcı bir kurumsal çerçeve geliştirmenin uzun vadede ekonomik ilerlemeyi teşvik etmek için anahtar olduğu yönündeki görüşleri destekler niteliktedir.

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Kalkınma, Kurumlar, Mülkiyet Hakları, Geçiş Matrisi, Karşılaştırmalı Ülke Çalışmaları. JEL Sınıflaması: O10, P48, O57.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Erol Türker TÜMER
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Erol Turker TUMER. Institutions and World Income Distribution. Ekonomik Yaklasim. 2019; 30(113): 51-81. doi:10.5455/ey.17008


Web Style

Erol Turker TUMER. Institutions and World Income Distribution. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=92808 [Access: January 04, 2024]. doi:10.5455/ey.17008


AMA (American Medical Association) Style

Erol Turker TUMER. Institutions and World Income Distribution. Ekonomik Yaklasim. 2019; 30(113): 51-81. doi:10.5455/ey.17008Vancouver/ICMJE Style

Erol Turker TUMER. Institutions and World Income Distribution. Ekonomik Yaklasim. (2019), [cited January 04, 2024]; 30(113): 51-81. doi:10.5455/ey.17008Harvard Style

Erol Turker TUMER (2019) Institutions and World Income Distribution. Ekonomik Yaklasim, 30 (113), 51-81. doi:10.5455/ey.17008Turabian Style

Erol Turker TUMER. 2019. Institutions and World Income Distribution. Ekonomik Yaklasim, 30 (113), 51-81. doi:10.5455/ey.17008Chicago Style

Erol Turker TUMER. "Institutions and World Income Distribution." Ekonomik Yaklasim 30 (2019), 51-81. doi:10.5455/ey.17008MLA (The Modern Language Association) Style

Erol Turker TUMER. "Institutions and World Income Distribution." Ekonomik Yaklasim 30.113 (2019), 51-81. Print. doi:10.5455/ey.17008APA (American Psychological Association) Style

Erol Turker TUMER (2019) Institutions and World Income Distribution. Ekonomik Yaklasim, 30 (113), 51-81. doi:10.5455/ey.17008

Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]